83195. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olajban oldható emulgeálószereknek és emulzióknak előállítására

— ^ — tartama többek között az átfúvatott levegő­nek mennyiségétől és hőmérsékletétől függ. Az esetleges bomlástermékek a levegővel ledesztilláltatnak; ezen bomlástermékek 5 adott esetben megfelelő berendezések segé­lyével felfoghatók és hasznosíthatók. Amint a gelatináiódás bekövetkezett, a fuvatást beszüntetjük, a gelatinált olajat körülbelül 100° C-ra lehűtjük és ezután va-10 lamely alkalmas friss olajból körülbelül 300 részt adunk hozzá. A keveréket 100—• 120° C hőmérsékleten a gelatinált olajnak teljes oldódásáig kavarjuk és végül lehűt­jük. 15 Emulziónak a leírt módon kapott emul­gáló olaj segélyével való előállításánál elő­nyösen következőkép járhatunk el: 100 rész emulgáló olajhoz megfelelő ke­verő- vagy emulgálószerkezetben fokozato-20 san és erőteljes kavarás mellett tiszta víz­ből, vagy az emulzió mindenkori alkalma­zási céljának megfelelő anyagok vizes olda­tából körülbelül 300 részt adunk. A víznek az olajos emulgálószerhez való hozzáadását 25 célszerűen úgy szabályozzuk, hogy percen­ként 12 rész olajra 1 rész víz jusson. A szí­vós, rugalmas olajnak nagy diszpergáló ké­pessége van, melynek segélyével minden további nélkül elérhetjük a vízrészecskék-30 nek igen messzemenő, pl. 1—5 ^-nyi vagy még kisebb részecskékre való elosztását. A Brown-féle mozgás mikroszkóp alatt könnyen megfigyelhető. Az ismert emul­zióknak tartóssá tételéhez szükséges ho-35 mogenizáló vagy egyéb utókezelés a ta­lálmány értelmében előállított emulziók­nál a legtöbb esetben teljesen elmarad­hat. A kapott, vízben gazdag emulziót szük-40 ség esetében valamely alkalmas olajjal hígíthatjuk, de azt esetleg még nagyobb víztartalommal is előállíthatjuk. A találmány nincs a leírt foganatosítási példára korlátozva és az számos módosítás-45 sal vihető keresztül; ezen módosítások a ki­indulási anyag minőségétől és attól a cél­tól függnek, amely/re az emulgáló anyag használandó. A találmányt képező gelatinált olajat természetesen egész általánosságban ola- 51 jak és zsírok szívósságának fokozására használjuk akkor is, ha emulgálás nem jön tekintetbe. Szabadalmi igények: 1. Eljárás vizet diszpergáló szernek, 5 illetve „olajban víz-emulziók" készíté­sére alkalmas szernek előállítására, az­által jellemezve, hogy linolsav- illetve linolensavat tartalmazó olajnak a bom­lástermékek eltávolítása mellett történő 6 hevítés útján szívósságot és rugalmas­ságot kölcsönzünk. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási módja, azáltal jellemezve, hogy a linolsav-, illetve linolensavtartalmú olaj- 6 nak a kezdődő gelatináiódás határáig való hevítés útján szívósságot és rugal­masságot kölcsönzünk. 3. Az 1., illetve 2. igényben védett eljárás foganatosítási módja, azáltal jelle- 7 mezve, hogy a linolsav-, illetve linolen­savtartalmú olajat a kezdődő gelatiná­iódás határáig terjedő hevítés előtt vagy ezzel egyidejűleg oxidáljuk. 4. Az 1., 2., illetve 3. igényben védett eljá- 7 rás foganatosítási módja, azáltal jelle­mezve, hogy a kezdődő gelatináiódás határáig hevített olajat közvetlenül friss olajban oldjuk és ebben az alakban alkalmazzuk vizet diszpergáló szerként. £ 5. Az 1., 2., 3., illetve 4. igényben védett eljárás foganatosítási módja, azáltal jel­lemezve, hogy a linolsav-, illetve lino­lensavtartalmú olajat először is mérsé­kelt hőfokon gyengén oxidáljuk, ezután í a bomlástermékek eltávolítása mellett magasabb hőfokra hevítjük és a heví­tést a gelatináiódás bekövetkezte előtt megszakítjuk. 6. Eljárás „olajban víz-emulziók"-nak az i 1., 2., 3., 4., illetve 5. igénypont szerinti előállítására, azáltal jellemezve, hogy a tisztán orgános vízdiszpergáló szerhez a vizet, illetve hozaganyagoknak vizes oldatát fokozatosan és mindenkor kis • mennyiségekben adjuk hozzá. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents