83159. lajstromszámú szabadalom • Összehajtható biztonsági beretváló készülék

Megjelent 1934. évi július lió 2-ún. MAGYAR KJRÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83159. SZÁM. — Vl/a. OSZTÁLY. Összehajtható biztonsági beretváló készülék. Reboul Sándor Mária József Jenő ügy véd, párisi lakos, j elenleg1 Konstantinápoly. A bejelentés napja 1913. évi november hó 8-ika. Franciaországi elsőbbsége 1912. évi november hó 19-ike. Jelen találmány tárgya összehajtható biztonsági beretváló készülék, melyet az jellemez, hogy fogantyúja két összehajt­ható szárból áll, melyek egymást rugal-5 masan megtámasztják és a pengének munkahelyzetben való merev tartására szolgáló fogót képeznek. Ily módon a penge megerősítése, megfordítása, vagy kicserélése, a fogantyút képező száraknak 10 a pengetartó lemez felé való elforgatása mellett könnyen eszközölhető, mely össze­hajtott helyzetben a beretváló készülék igen kis helyet foglal el. A csatolt- rajzon a találmányomat ké-15 pező beretváló készülék egy példaképpen vett- foganatosítás! alakja van feltün­tetve. Az 1. ábra a beretváló készülék perspektivi­kus képe, munkahelyzetben, a 20 2. ábra a beretváló készülék hasonló rajza, összehajtott állapotban, melynél a penge el van távolítva, a 3. és 4. ábrák az 1. és 2. ábráknak meg­felelő felülnézete, végül az 25 5. ábra az 1. ábra A—A vonala szerint vett metszet. A beretváló készülék (a) pengetartó le­meze két rövidebb és két hosszabb éllel bír, mely utóbbiak egymással nem pár-30 huzamosak, hanem egy irány felé di­vergálnak; ezen élek közül a hosszabban (b) fogak vannak kiképezve. Az (a) pengetartó lemez, végein (c) és (d) csuklókkal bír, melyekhez az (a) le-35 mezzel körülbelül egyenlő hosszú (e) és (f) szárak vanak kötve, oly módon, hogy az (a) lemez hátsó oldala felé történő össze­hajtásakor, egyik a másikra fektethető. Ezen célból a (c, d) csuklók egyike a má­sikhoz képest kissé eltolva van elren- ío dezve, oly módon, hogy összehajtott álla­potban az egyik (f) szár könnyen a másik (e) szár alá helyezkedhessék, amint az a 2. és 4. ábrákon látható. Az (e) és (f) szárak, a mellső oldalon, az 45 (a) lemez elébe nyúló könyökalakú (g) és (h) toldatokkal bírnak, melyek oly módon vannak elrendezve, hogy az (1) penge vé­geire támaszkodhatnak, hogy azt mereven az (a) lemezhez szorítva tartsák, amint az 50 az 1. és 3. ábrákon látható. Az (I) penge, hosszabb oldalain, ferdén le van vágva és két (o) furattal bír, me­lyekbe az (a) lemezen megerősített két (m) csap dugható. 55 Az (o) furatok és az (m) csapok oly mó­don vannak elrendezve, hogy az (1) penge megfordítható legyen anélkül, hogy a penge ferdén levágott széleinek helyzete, az (a) lemez (b) fogainak az (1) penge 60 éléhez való viszonya megváltoznék. Az acélból készült (1) penge vastagsága irányában gyengén ívelve van (4. ábra), hogy az (a) lemezhez való erősítésekor, midőn ugyanis a penge végeit, az (e) és (f) 65 szárak nyitásával a (g) és (h) fogók alá szorítjuk, visszahajoljon és ahhoz egész hosszában pontosan illeszkedjék. Az (e) és (f) szárak maguk is íveltek és (e, d) csuklóik, (g, h) részeikhez képest 70 úgy vannak elrendezve, hogy a beretváló készülék használati helyzetében, ezen szá­rak maguk tartsák magukat kifeszítve. Ezt megkönnyíti azon körülmény, hogy a szárak kissé hajlékony anyagból készül- 75 nek és hogy elegendő az (f) szár végét a

Next

/
Thumbnails
Contents