83106. lajstromszámú szabadalom • Készülék iskolai falitáblákra, egyes felületrészeinek lefödésére

M>jsy.ielent 1934. évi julius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI IURÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83106. SZÁM. — IX/g-. OSZTÁLY. Készülék iskolai falitáblákra, egyes felületrészeinek lefedéséra. Ettl József népiskolai tanító Gossersdorf. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 3-ika. Iskolai tanítás közben gyakran szüksé­ges, liogy a táblára írt szövegek egy része átmenetileg lefedessék. így pl. akkor, ha a tanár felír egy mondatot, melyet a tanulók-5 nak azután emlékezetből kell leírniók, aminek megtörténte után össze kell, hogy hasonlítsák a táblán lévő felirattal saját írásukat. Eddigelé a leírás ideje alatt vagy kezdetleges módszerekkel és eszkö-10 zökkel fedte le a tanító a feliratot, vagy pedig egyszerűen letörölte, hogy azután később újból leírja. Jelen találmány tár­gya oly készülék iskolai falitáblákra, mely fenti hátrányokat kiküszöböli és mellyel 15 a tábla tetszőleges felületrészei gyorsan és kényelmesen lefedhetők és bármikor ismét szabaddá tehetők. A rajzon 1. ábra a készülék előlnézetét a táblára 20 szerelve, 2. ábra részleges felülnézetét, nagyobb léptékben, 3. ábra a 2. ábrához tartozó előlnézetet mutat. 25 Az (a) falitábla egyik vagy mindkét füg­gélyes hosszszélén (b) tartókban (c) ten­gely van forgathatóan ágyazva, melyen a (d) hüvely ül föl-alá tolhatóan, de a ten­gelyhez képest el nem forgathatóan, A (d) 30 hüvelyhez szilárdan van hozzáerősítve az átlátszatlan anyagból, pl. papírból vagy szövetből készült (e) szalag. A tengely egyik végén (g) zsinórkorong ül, melyhez (a) zsinór van szilárdan hozzáerősítve, míg 35 a zsinór másik végére (i) rugó hat. Ha az (a) tábla valamelyik részét le akar­juk fedni, úgy mindenekelőtt a (d) hüvelyt, melyre az (e) szalag rá van csavarva, a kellő magasságig felemeljük, i 11. feltoljuk és azután az (f) szalag végét megragadva, 40 azt kihúzzuk és annak végét (I) kapcsok­kal vagy szegekkel a táblán rögzítjük. Az (e) szalag kihúzása közben a (h) zsi­nór rácsavarodik a (g) zsinórkorongra, miáltal az (i) rug;ó megfeszül úgy, hogy az 45 (e) szalag szabad végének felszabadítása után az önműködően ismét felcsavarodik a Cd) hüvelyre. Az (i, h, g) rugószerkezet he­lyett bármely ismert rugószerkezet, pl. spi­ralisrugó is alkalmazható. 50 Szabadalmi igény: Készülék iskolai falitáblákra, egyes felü­letrészeinek lefedésére, jellemezve az (a) falitábla függélyes hosszszéle men­tén rugóhatás ellenében elforgathatóan 55 elrendezett (c) tengely és ennek mentén fel-alá tolhatóan, de a tengelyhez ké­pest el nem forgathatóan elrendezett (d) hüvely, valamint e körül csavarodó és hozzá egyik végével rögzített átlát- 6) szatlan (e) szalag által, melynek másik végén a táblához való erősítésre szol­gáló (í) rögzítőszervek vannak, azon célból, hogy a (d) hüvelynek kellő ma­gasságra való feltolása és az (e) szalag- 65 nak kihúzása által a tábla bármelyik része elfedhető legyen, a kihúzott sza­lag végének szabaddá tétele után pedig a szalag önműködően felcsavarodjék a (d) hüvelyre. 70 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Builupest.

Next

/
Thumbnails
Contents