83103. lajstromszámú szabadalom • Gép gabona osztályozására

Megjelent 1934. évi julius l»ó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83103. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Gép gabona osztályozására. Carter Clarence Wilson gyáros Miimeapolis, Minnesota (É. A. E. A.) A bejelentés napja 1922. évi szeptember hó 30-ika. A találmány tárgya gép gabona osztá­lyozására. Ezek az osztályozógépek rend­szerint dobból állanak, amelyben osztá­lyozólemezek, vagyis triörlemezek vannak 5 elrendezve. A találmány tárgyát tevő osz­tályozógép lényege abban áll, hogy az anyagnak a dob tengelyirányban való szál­lítása az osztályozólemezeken keresztül történik, amely célból azok küllői szállító-10 szárnyak gyanánt vannak kiképezve. A tökéletlenül osztályozott gabona a dob be­lépési végéhez jut vissza és ismételt osz­tályozáson megy keresztül. A mellékelt rajzokon a találmány tár-15 gyát tevő osztályozógép két kiviteli alakja példaképen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a gép oldalnézete részben metszve. A 2. ábra metszet a 4. ábra 2—2 vonala sze-20 rint. A 3. ábra metszet az 5. ábra 3—3 vonala sze­rint. A 4. ábra a gép végnézete részben metszve. Az 25 5. ábra metszet az 1. ábra 5—5 vonala szerint. A 6. ábra az osztályozólemez, illetve tárcsa egy részét nézetben ábrázolja. A 7. ábra az osztályozótárcsa egyrészének 30 metszete nagyobb léptékben. A 8. ábra a gép módosított kiviteli alakjá­nak elölnézete a köpeny részleges eltávolí­tása mellett. A 9., 10. és 11. ábrák különböző osztályozó-85 tárcsákat nézetben ábrázolnak. A találmány tárgyát tevő gép tetszőle­ges alakú és fajtájú anyag osztályozására használható. A következőkben a találmány tárgyának olyan kiviteli alakját ismertet­jük, amely búza és zab külön választására 40 szolgál. A (9) lábak révén alátámasztott (8) dob az osztályozandó anyag felvételére szolgál, amelyet a (10) garaton át vezetünk be (1. ábra). A garat alsó részében több (11) 45 tolóka van elrendezve, amelyek révén a gabonának a (8) dobba való bevezetése sza­bályozható. A dob másik végén a fenéktől kellő távolságban (12) kiürítő nyílás van elrendezve, amelyen a zab vagy más osz- 50 tályozott anyag távozik (4. ábra). A (12) nyíláshoz a (13) vezeték csatlakozik, ame­lyet a. (14) födél takar. A (8) dob mentén alul a (15) gyüjtőrekesz van elrendezve, amelyhez a (16) tölcsér bővebb nyílásával 55 csatlakozik (1., 4. és 5. ábra). A (8) dob a (15) gyűjtő rekesz fölött (17) csapóajtóval van ellátva, míg a (10) garat alatt a (18) csapóajtó van elrendezve, amelyek rendszerint zárva vannak (5. 60 ábra). A (8) dobon a vízszintes fekvésű, (19) tengely megy keresztül, amely a dob két homloklapjában van ágyazva és a dobon kívül fekvő végére (20) szíjtárcsa van 65. ékelve (1. ábra). A tengely másik vége (21) íánckereket hord, amely a (22) tokban van elrendezve (4. ábra). A (19) tengelyen több (23) osztályozó-Jemez, illetve tárcsa ül, amelyek a 6. és 70» 7. ábrában feltüntetett módon vannak ki­képezve. Az osztályozótáresák ezen kikép­zés folytán bizonyos anyagokat vagy gabonafajtákat magukkal visznek, míg másokat elkülönítve hagynak. 75. Ezek az osztályozótárcsák gyűrűalakúak

Next

/
Thumbnails
Contents