83102. lajstromszámú szabadalom • Üreges építőkő

Megjelent 1934. évi julius hó 3-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83102. SZÁM. - VIII a. OSZTÁLY. Üreges építőkő. Bacher & Baumeister Scliwarz Hohlsteinbaug-esellschaft m. b. H. Emis. A bejelentés napja 1921. évi február hó 19-ike. Ausztriai elsőbbsége 1919. évi augusztus hó 14-ike. Az újabb időben üreges köveket hasz­náló építőmódszerek sok előnyük mellett bizonyos hátrányokkal is bírtak, melyek a tömör falazattal szemben főleg a kisebb 5 szilárdságban, valamint a csökkentett rés­felületek által indokolt kevésbbé össze­függő szerkezetben mutatkoztak. A jelen találmány olyan üreges építő­kőre vonatkozik, mely az egymás fölötti JO kősorokban 180 -al elforgatva helyeztetik el és a falban függélyesen végigvonuló üregeket képez; a találmány abban áll, hogy az építőkő egymáshoz és a falsíkhoz képest ferde harántlapokkal bír, melyek 15 egy belső hároinszögletes üreget rnak körül, mimellett a kő ütköző felületein mindkét oldalt a belső üreg felének meg­felelő terjedelmű mélyedések vannak ki­képezve, melyek a belső háromszögletes 20 üreghez képest el vannak tolva és 180°-al elforgatva. A rajzon a találmány tárgyának egy példája van feltüntetve. Az 1. ábra a követ távlatilag, a 25 "2. és 3. ábra pedig a fal két egymásfölötti kősorát vízszintes metszetben tünteti fel. Csak egy kőfajta használtatik, mely a ferde (1, 2) harántlapokból áll, melyek a falsíkban fekvő (3) külfallal a szemben 30 levő falsíkban fekvő esiícsú háromszöget képeznek. A kő a két oldalsó ütközőfeliileten íél­háromszögalakú (4) mélyedésekkel bír, me­lyek a belső üregekhez képest 180°-al el 35 vannak fordítva és el vannak tolva. Az üregek és sarkok ezen elrendezése igen egyszerű kötést tesz lehetővé, melyben a kövek az egymásfölötti sorokban ISO "-al el vannak fordítva s fél kőhosszal vannak eltolva, miáltal keresztülmenő üregek kép- 40 ződnek. Mindegyik réteg egy sor azonos irányú kőből áll s minthogy a külső kő­zónákban is függélyes üregek vannak ki­képezve, három sor egymástól elkülönített, egyforma keresztmetszetű légcsatorna kép- 45 ződik a falban. A beugró sarkok által ké­pezett üregek az ütközési rést megszakít­ják, úgy hogy a résfelület e csökkentése habarcsmegtakarítást idéz elő. Minthogy a következő sorban a kövek 50 180°-ai el vannak fordítva, a réseket, me­lyek két szomszédos kő ferde falai és egy­egy fél kíilfal által képeztetnek, egy ugyanolyan alakú összefüggő háromszög fedi le, úgy hogy a két háromszög-fél kap- 55 csoltatik s a falon az egész falszélességen keresztülnyúJó háromszögek sora létesül, melyek a falat rendkívül merevítik s ez­által anyagmegtakarítást idéznek elő. Szabadalmi igény: 60 A váltakozó kősorokban 180°-al elfordítva elhelyezendő és a falban végigmenő üre­geket képező üreges építőkő, melyet az jellemez, hogy két egymáshoz és a fal­síkhoz képest ferde (1, 2) harántfallal 65 bír, melyek egy belső háromszögletes üreget határolnak, mimellett a kő két oldalsó felületén a belső üreg fél-felüle­tének megfelelő (4) mélyedések vannak kiképezve, melyek a belső háromszögle- 70 tes üreghez képest el vannak tolva és 180°-al el vannak fordítva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Builupest.

Next

/
Thumbnails
Contents