83097. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elgázosítandó tüzelőanyagok helyes elégetésére

Megjelent 1934. évi .julius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI S^gtt ,SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83097. SZÁM. II/C. OSZTÁLY. Berendezés elgázosítandó tüzelőanyag elégetésére. Reynolds Alleyne tanácsadó kohász London. A bejelentés napja 1912. évi szeptember hó 12-ike. Jelen találmány elgázosítandó tüzelő­anyag elégetésére szolgáló berendezésre vonatkozik, melynél az elégtéshea szük­séges légmennyiség meghatározott arány 5 ban vezettetik a tüzelőanyagelgázosítóhoz és az elégetés helyéhez. A találmányt kü­lönösen a tüzelőanyagelgázosítóhoz és az elégetés helyéhez vezető szelepek jellemzik, melyek olymódon vannak megterhelve, 10 hogy a levegő áthaladásával szemben kifejtett ellenállásuk jelentékenyen na­gyobb azon ellenállásnál, melyre a levegő az égetőtér felé vett útjában és magában az égetőtérben talál. Ezáltal a levegőnek 15 a kemencén és a gázfejlesztőn való át­áramlásánál a levegő ellenében működő ellenállások elenyésznek a szelepek arány­lag erős rugó- vagy súlyterhelésével szem­ben. Ily módon például a nagyolvasztó-20 ban fellépő ellenállások, ellentétben az is­mert berendezésekkel, az időegységben átkiildendő légmennyiségeket nem befolyá­solhatják zavaróan. A találmány előnyösen, elgázosítandó 25 szilárd és folyékony tüzelőanyagokhoz és a berendezés megfelelő kilképzéise mel­lett gázmotorok üzeméhez is alkalmaz­ható. A találmány további részletei az alábbi 30 leírásban vannak ismertetve. A csatolt rajzokon az 1. és 2. ábra fej­lesz tőgázzal fűtött kemence részére alkal­mas szelepelrendez,ést tüntet fel. A csőalakú (1) kamra a (2) peremmel 85 van ellátva, melyek segélyével a kamra egy alkalmas elzáró- és szabályozószelep közbeiktatása mellett a magasnyomású levegő tartányával van összekötve. Az (1) kamrából vagy csőből két további (3) és (4) eső ágazik el, melyek egy közös perem 40 által a (15) peremhez vannak kapcsolva. A (15) perem a (9) és (10) kamrákkal van összekötve, mely kamrák az (5) és (6) sze­lepülésekkel vannak ellátva; az utóbbiakra a (7) és (8) szelepek fekszenek föl. 45 A (9) és (10) kamrákból a (11) és (12) csö­vek ágaznak el, melyeknek (13) és (14) peremei különálló csövekkel való össze­köttetésre szolgálnak. A (16) perem a két (9, 10) kamra részére közös, mely két 50 kamrát a közös (17) fedél zárja el, mely­nek (18, 19) agyai a (7) ós (8) szelepek orsóit vezetik, mint ezt az 1. ábra mu­tatja. A (9) és (10) szelepek szeleporsói a (21, 55 22) villák és a (23, 24) csapok segélyével a (30) emeltyűvel vannak összekötve, mely a (28) csuklóstag és a (27, 31) csa­pok által az (1) kamrán alkalmazott (29) toldathoz van kötve. A (28) csuklóstag 60 oly hosszú, hogy a (7) és (8) szelepek egy­idejűleg fekszenek föl a megfelelő (5) és (6) ülésekre. A (30) emeltyű másik végével 25-nél a (26) rugó van összekötve, melynek másik 65 vége az (1) kamra (20) toldatán van meg­erősítve. A (11) csőágtól egy cső vezet a gáz­fejlesztőkhöz, hogv az utóbbiak levegővel tápláltassanak, míg a (12) csőágtól egy 70 cső halad a kemencéhez, hogy az utóbbiba a gáz elégetéséhez levegő vezettessék. A (26) rugó oly módon terheli a (7) és (8) szelepeket, hogy az (1) kamra nyitásá­hoz jelentékeny légnyomás szükséges. Ily 75 módon ezen terhelés által a kemencében vagy a fejlesztőben a levegővel szemben fellépő ellenállás kiegyenlíttetik, azaz ez

Next

/
Thumbnails
Contents