83090. lajstromszámú szabadalom • Áramkör elrendezés önműködő vagy félig önműködő távbeszélő központokhoz

Megjelent 1934. évi .julius hó 320-án. MA G YA R K IRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83090. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Áramkörelrendezés önműködő vagy félig önműködő távbeszélőközpontokhoz. Western Electric Company Limited London, mint a Telephon Apparat Fabrik E. Zwietusch & Co G. m. b. H. cég Charlottenburg-i lakos jogutódja. A bejelentés napja 1911. évi április hó 21-ike Nagybritániai elsőbbsége 1910. évi julius hó 27-ike. A találmány tárgya áramkörei rendezés oly távbeszélőközpontokhoz, amelyeknél az összeköttetések létesítésére kizárólag vagy legalább részben, önműködő kapcso-5 lók szolgálnak. A találmány tárgyát tevő -kapcsolás ré­vén a központközi üzemhez való össze­kötő, illetve átkérő áramkör teljesítő ké­pessége jelentékenyen növekedik és a be-10 rendezés gazdaságosabbá válik. A találmány értelmében az átkérőveze­ték azon, központokban, amelyekben vég­ződik, relékkel vagy más alkalmas elek­tromágneses készülékekkel áll összekötte-15 tésben, amelyek a beszélgetés előtt és után áramforrást kapcsolnak az átkérö­vezetékhez az önműködő kapcsolók mű­ködtetése céljából, míg a beszélgetés tar­tama alatt az áramforrást az átkérőveze-20 tékről lekapcsolják és ennek földzárlatait vagy más áramkörökkel való összekötte­téseit megszakítják és az átkérővezetéket indukciós kapcsolatba hozzák a hívó és hívott állomás áramköreivel. 25 Az a körülmény, hogy az átkérővezeték árammentes, egyéb okoknál fogva azért is előnyös, mert a választók és más kap­csolókészülékek különböző kontaktusain átmenő áram a beszédáramkörökben zöre-30 jeket okozhat. Földzárlatok és más áram­körökkel való összeköttetések hiánya folytán az átkérővezeték más áramkörök indukált áramaival szemben könnyebben kiegyensúlyozható. 35 Távbeszélőüzemeknél kívánatos, hogy a központok között fekvő összekötővezeté­kek, illetve átkérővezetékek csak két hu­zalból álljanak és ezek az átkérővezeté­kek szolgáljanak úgy a beszédáramok át­vitelére, mint a választók, továbbá félig 40 önműködő távbeszélőberendezéseknél a ügyelő jelzőkészülékek működtetésére. A találmány tárgyát tevő kapcsolásnál ily központközi átkérővezeték talál alkal­mazást, amelynél tehát az önműködő kap- 45 ct'olók működtetése és a beszédáramok átvitele az átkérővezetéket képező két huzi'ilon át megy végbe és félig önműködő üzemű központoknál a hívó fél által hallgatójának visszaakasztása útján az 50 átkérővezetékben előidézett áramkörvál­tozások -a figyelő állomáson a szétbontást jelző készülék működését idézik elő, azonban a végválasztó kapcsoló működé­sét nem, minthogy ez teljesen a figyelő- 55 állomás kezelőjének vezérlése alatt áll. A találmány tárgyát tevő kapcsolást egyik kiviteli alakjában félig önműködő távbeszélőközpontok számára ismertetjük és a mellékelt rajzokon az 60 1. és 2. áh l'íl cl t á vb e s z é lők ö zp ont c sak azon részeit mutatja vázlatosan, amelyek a találmány megértéséhez szükségesek. A találmány tárgyát tevő kapcsolásnál az ismeretes szerkezetű készülékek, úgy mint 65 az 52871. szánni magyar szabadalmi le­írásban ismertetett utánkapcsolók (vezér­kapcsolók) és az. 55570. számú magyar szabadalmi leírásban ismertetett választó­kapcsolók találnak alkalmazást. 70 A találmány tárgyát tevő kapcsolást félig önműködő üzemű távbeszélőközpont esetén ismertetjük, amelynél a hivó elő­fizetőállomás vonalvezetékének áramköre

Next

/
Thumbnails
Contents