83083. lajstromszámú szabadalom • Eljárás boriumhidrát előállítására körfolyamatban

Megjelent 1934. évi . ju lius hó 287 -án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83083. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás báriumhidrát előállítására körfolyamatban. Deguide Camille iparos Enghion (Franciaország1 ). A bejelentés napja 1921. évi december hó 23-ika. Franciaországi elsőbbsége 1921. évi január hó 13 ika. Ismeretes a báriumhidrát előállítása oly módon, hogy dibariumszilikátot (SiOs 2 BaO) vízzel megbontanak, miáltal bárium­hidrát és monobáriumszilikát (SiO« BaO) 5 képződik. Ez utóbbiból báriumkarbonát segítségével a dibáriumszilikátot regene­rálják és ezt ismét vízzel báriumhidrátra és monobáriumszilikátra bontják meg és így tovább, úgyhogy ez a körfolyamat ál-10 landóan megismétlődik. Azt találtam, hogy jobb termelési há­nyaddal dolgozhatunk, ha nem dubárium­szilikátot (SiOa 2 BaO), hanem tribárium­szilikátot (SiO? 3 BaO), vagy valamely a 15 dibáriumszilikát és a tribáriumszilikát ' között fekvő szilikátot bontunk meg vízzel. Ha pl. tribáriumszilikátot bontunk meg vízzel, a következő reakció megy végbe. SiOa 3 BaO + x ILO = Si02 BaO + (x—2) 20 H2O + 2 Ba (OH)s; ellenben, ha a fentemlített ismeretes el­járás szerint járunk el, a végbemenő reakció a következő: SÍO2 2 BaO + x H 2 0 = SÍO2 BaO + (x—1) 25 H2 0 + Ba (OH).. Látható tehát, hogy a báriumhidrát ter­melési hányada az új eljárás szerint két­szeres. Ha a tribáriumszilikátot nem elegendő 30 vízzel bontjuk meg, a következő reakció meg végbe. 2 (Si02 3 BaO) + 3 H=0 = 2 Si02 3 BaO + +3 Ba (0H)2 , vagyis a monobáriumszilikátnál báziku-35 sabb szilikátot kapunk és a termelési há­nyad csökken. Ha olyan báriumszilikátot bontunk meg vízzel, amely a dibáriumszilikát és a tri­báriumszilikát között fekszik, úgy a bá-40 riumhidrátot olyan termelési hányaddal kapjuk, amely egy és két molekula közé esik. A tribáriumszilikátot sziliciumdioxid és báriumkarbonát keverékének kalcinálása útján állítjuk elő oly módon, hogy az 45 eddig használatos keverési arány helyett, amely szerint egy molekula szili ciiim­dioxidra 2 molekula báriumkarbonát jut, 1 molekula sziliciumdioxidra 3 molekula báriumkarbonátot veszünk a következő 50 egyenlet szerint: SiOs + 3 Ba COs = SiO. 3 BaO + 3 CO2. Ha olyan báriumszilikátot akarunk elő állítani, amely a dibáriumszilikát és a tri­báriumszilikát közé esik, úgy a bárium- 55 karbonát arányát úgy változtatjuk, hogy 1 molekula sziliciumdioxidra 2 és 3 mole­kula között fekvő karbonátmennyiség jus­son. Ami az eljárásnak folytonos üzemben 60 való foganatosítását illeti, úgymint a fen­tebb említett ismeretes eljárásnál a di­báriumszilikátot, az új eljárásnál a tri­báriumszilikátot regeneráljuk folytonosan a kapott monobáriumszilikátból oly mó- 65 don, hogy azt báriumkarbonáttal aprítás és benső elegyítés után, pl. forgó kemencé­ben 1300—1500°-on hevítjük. Minden mo­lekula monobáriumszilikátra 2 molekula báriumkarbonátot veszünk, a fent említett 70 ismeretes eljárásnál használt 1 molekula helyett, a következő egyenlet szerint: SiOs BaO + 2 Ba C03 = Si02 3 BaO + 2 C02 . Megjegyzendő, hogy nem állapíható meg biztonsággal, vájjon a tribáriumszilikát 75 valóságos kémiai vegyület-e, avagy di­báriumszilikátnak és báriumoxidnak egy­szerű keveréke. A tribáriumszilikát, valamint a közötte és a dibáriumszilikát között fekvő köz- 80

Next

/
Thumbnails
Contents