83081. lajstromszámú szabadalom • Szórófej permetezőkhöz

Megjelent 1934. évi . julius hó 281 -án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83081. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Szórófej permetezőkhöz. Bilics Endre rézesztergályosmester Budafok. A bejelentés napja 1921. évi február hó 22-ike. A permetezőkhöz való ismert szórófejek­nek az a hátránya, hogy a porlasztónyílás, illetve az ezen nyílást tartalmazó süveg­nek ürege és a porlasztó fúvóka csatornái 5 könnyen elpiszkolódnak és tisztításuk ne­hézséget okoz. Eddig ugyanis az említett részeknek tisztítása csak azáltal volt le­hetséges, hogy a szórófejet elzáró süveget lecsavarolták, ennek üregét és szűk nyílá-10 sát kitisztították és a fúvóka csatornáit körülményes úton, vékony dróttal kipisz­kálták. Egyes ismert készülékeknél ugyan a süvegen belül szelepszerű eltolható tisz­títótestet alkalmaztak, de ezzel sem sike-15 rült a tisztítás műveletét az üzem megsza­kítása nélkül könnyen keresztülvinni. A találmány értelmében a porlasztó fú­vókának a folyadékkibocsátó csatornákat tartalmazó részét eltolhatóan rendezzük 20 el, vagy a porlasztó fúvókának a folyadék­kibocsátó nyílásokat tartalmazó részében egy tisztítótestet eltolhatóan ágyazunk. Emellett a porlasztó fúvókának eltolható részével, vagy a porlasztó fuvókában el-25 tolható tisztítótesttel egy tű van össze­kötve, mely a szűk folyadékkibocsátó nyí­lásnak tisztítására szolgál. Ezen elrende­zés következtében az elmozdítható fuvóka­résznek, illetve a tisztítótestnek eltolása 80 által a folyadékvezető csatornákba, illetve a fúvóka üregébe szorult tisztátlanságokat az üzem megszakítása nélkül a fúvóka csatornáinak kibocsátó vége elé tolhatjuk, úgyhogy azok a folyadéksugár által kiöb-35 líttenek. Egyúttal a tű a fúvókának szűk kibocsátó nyílását is szabaddá teszi. A mellékelt rajzon a találmányt képező szórófejnek négy foganatosítási alakját tüntettük fel. Az 1. ábrán az első foganatosítási alak 40 hosszmetszetben, a 2. ábrán ugyanannak egy részlete nézet­ben, a 3. ábrán a második foganatosítási alak részben nézetben és részben hosszmetszet- 45 ben es a 4. és 5. ábrán a harmadik és negyedik foganatosítási alak függőleges metszetben látható. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett foganatosí- 50 tási alaknál az (1) szórófej, melynek csa­varmenetes (2) nyílásához a folyadék­szállító cső csatlakozik, mellső végén a rá­csavarolt (3) süveg útján van elzárva. A folyadék az (1) szórófej (4) csatornáján és 55 az (5) fuvókabetétnek csavarmenetes (6) hornyán át a (3) süvegnek (7) üregébe lép és a szórófejet a (3) süvegnek szűk (8) fu­ratán át sugáralakjában hagyja el. A folyadék által magával ragadott piszok az 60 (5) fuvókabetétnek (6) hornyaiban és a (8) furatban lerakódik és a permetező üze­mét megakasztja. A találmány értelmé­ben az (5) fuvókabetétet a •szórófejnek (1) testéhez képest eltolhatóan rendezzük el és 65 pedig az 1. és 2. ábrán feltüntetett fogana­tosítási alaknál pl. azáltal, hogy az (5) be­tétet a (9) hajtórúd útján a (10) forgattyú­csappal kötjük össze, melyet a (11) fo­gantyú segélyével kívülről elforgatha- 70 tunk. A (9) hajtórúdnak egyik vége az (5) íuvókabetéten kiképezett (12) villában van ágyazva, míg annak másik vége tetszőle­ges módon, pl. a (9) hajtórúd furatán át­vezetett és szabad végein összesodort (13) 75 drót segélyével van a (10) forgattyúcsap­pal összekötve. Az (5) fuvókabetéttel a (14) tű van szilárdan összekötve.

Next

/
Thumbnails
Contents