83077. lajstromszámú szabadalom • Cukorlébevezető szerkezet vákuumos főzőkhöz és kristályosító edényekhez

Megjelent 1934. évi julius hó 2-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83077. SZÁM. — IY/d. OSZTÁLY. Cukorlébevezető szerkezet vákunmos főzökhöz és kristályosító edényekhez. Grántzdörfer Ágost mérnök Magdeburg. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 16-ika. Ismeretesek már vákűumfőzőkhöz és kristályosító edényekhez való olyan cukor­lébevezető szerkezetek, melyek a vákuum­ban vagy az edényben elrendezett függé-5 lyes, lent nyitott csövek egy csoportjából állanak, mely csövek a befolyó cukorlét ugyanarra a hőfokra melegítik fel, mely a vákuumban vagy az; edényben uralkodik. Hogy a befolyó és a már bent lévő 10 cukorlé közt lehetőleg jó érintkezési felü­let legyen és hogy egész kis bevezetett cukorlémennyiségeket is lehetőleg nagy felületű rétegekre lehessen elosztani, ami­nek az edény tartalmával való előnyös 15 érintkezés a következménye, a jelen talál­mány értelmében a töltőmasszába benyúló függélyes, lent nyitott csövek, alsó végü­kön, bevágásokkal vannak ellátva, melyek a cső belseje felé ferdén le vannak metszve 20 úgy, hogy a bevágások felső határoló széle kifelé élben végződik. Célszerű, hogy ma­guk a bevezető csövek alsó széle is ugyan­úgy ferdén le legyen metszve. A mellékelt rajzon, az 25 1., 2. és 3. ábrákon, ezen cukorlébevezető szerkezetnek egy foganatosítási példája van bemutatva. A (d) cukoiiébevezetőcső kb. a középen vagy fent lép be az (a) edénybe, ennek bel-30 sejében lefelé görbül és néhány (b) egyes csőre oszlik el, melyek lent, (c)-nél nyitva vannak. A csövek átmérője úgy van meg­választva, hogy a (b) egyes csövek kerüle­tének összege jóval nagyobb legyen, mint 35 a szokásos méretű egyetlen (d) bevezetőcső kerülete. A (b) csövek keresztmetszete ter­mészetesen nem csak kör, hanem sokszög­alakú is lehet. Mindegyik (b) cső alsó vége a rajz szerint négy, a cső kerületén egyen­letesen elosztott (e) bevágással van ellátva 40 (2. és 3. ábrák), mely bevágások a cső bel­seje felé úgy vannak ferdén lemetszve, hogy a bevágások felső határoló éle az (a) edény felé élben végződik. A (b) csövek végeinek az (e) bevágások közt fennma- 45 radó részei azonos módon ferdén le lehet­nek metszve (2. ábra). A leírt cukorlébevezető szerkezet elő­nyös hatása abból áll, hogy a kilépő cukor­lének lehetőleg nagy felületű rétegekre 50 való felbontásán kívül, a tapasztalat sze­rint, még kis belépő cukorlémennyiségek­nél is, a befolyó cukorlének az edény tar­talmával való lökósmentes találkozása lép fel, úgy hogy összefüggő cukorkristályok egymástól elkülöníttetnek és nagy cukor­kristályok keletkeznek. Természetes, hogy a leírt bevezető szer­kezet segélyével, a kristályosodás elősegí­tésére, szénsavat vagy valamely más alkal­mas gázt is lehet bevezetni a kristályosító edénybe. Szabadalmi igény: Cukorlébevezető szerkezet vákuumos fő­zőkhöz és kristályosító edényekhez, 65 mely szerkezet az edény belsejében el­rendezett, függélyes, lent nyitott csö­vek egy csoportjából áll, azáltal jelle­mezve, hogy a bevezető csövek, alsó vé­gükön, (e) bevágásokkal vannak el- 70 látva, melyek a csövek belseje felé úgy vannak ferdén lemetszve, hogy a bevá­gások felső határoló széle kifelé élben végződik, mimellett a bevágások közt fennmaradó csőrészek, alsó végükön, 75 azonos módon, ferdén metszve lehetnek. 00 60 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents