83070. lajstromszámú szabadalom • Komressiós csappal ellátott gyujtó gyertya

Megjelent 1934. évi julius hó 55-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 83070. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Kompressziós csappal egyesített gyújtógyertya. Biró Vilmos műszaki kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1921. évi november hó 30-ika. A kézzel, forgattyúzás útján indított motoroknál, nevezetesen az automobilmo­toroknál, az indítás megkönnyítésére ú. n. kompressziós csapot, vagy szelepet allkal-5 máznak, amelynek kisebb-nagyobb mérvű nyitása által az indításkor a kompresszió­nyomás csökkenthető s ennek révén a íor­gattyúzáskor legyőzendő ellenállás meg­felelő fokra redukálható. A kompressziós 10 csapot, vagy szelepet ezenfelül még ren­desen arra is felhasználják, hogy rajta keresztül tüzelőanyagot [(benzint) juttas­zanak a hengertérbe, főleg olyankor, pl. hideg időben, télen, amikor a karburátor 15 tökéletlen működése folytán nem jut a biztos gyújtáshoz megkívánt elegendő mennyiségű tüzelőanyag a hengertérbe. Ez az utóbbi eljárás azonban korántsem biztosítja a sikeres gyújtást, mert a kom-20 pressziós csapon á,t a hengerbe juttatott tüzelőanyag még ha ott el is párolog, kü­lönbözőképen oszlik meg a hengertérben, úgy hogy a gyújtógyertya közelében, ahol a gyújtásnak végbe kell mennie, esetleg 25 oly kevés mennyiség jut belőle és ott oly szegény keveréket alkot, hogy a gyújtás kimarad s a motor meg nem indítható. A vázolt eljárásnál azonban a hengerbe jut­tatott tüzelőanyag nagy része ott el sem 30 párolog, hanem a henger falakon és a du­gattyúfejen elterülve a dugattyú moz­gása közben a hengerből a karterbe vite­tik, ami a gyújtás sikertelenségén kívül még azzal a kellemetlen hátránnyal is jár, 85 hogy a benzin a hengerfalakról a kenő­olajat lemossa s ezáltal a kenést veszé­lyezteti. Az eddigi szerkezetekkel szemben a je­len találmány lényege abban áll, hogy a gyújtógyertya kompressziós csappal, ill. 40 szeleppel van egyesítve akként, hogy mindkét szerelvény szerepét úgy a gyújtó­gyertyáét, mint a kompressziós csapét, ill. szelepéit egyaránt betölteni képes és így egyrészt az utóbbinak, mint külön szerel- 45 vénynek alkalmazását fölöslegessé teszi, másrészt a rajta keresztül a hengertérbe bevitt tüzelőanyagot a szikraköz közvet­len közelébe juttatja, a miáltal kiküszöböli mindama föntebb vázolt hátrányokat, me- 50 lyek az eddigi szerkezeteknél a henger­térbe juttatott tüzelőanyagnak egyenlőt­len és bizonytalan szétoszlásából erednek és ezekkel szemben tökéletesen biztos gyújtást eredményez. 55 A mellékelt rajz a találmány két példa­képem' foganatosítási alakját tünteti föl és pedig: az 1. ábra az egyik foganatosítási alak hosszmetszete, a 60 2. és 3. ábra egy ugyanahhoz tartozó részletnek nagyobb léptékű hoszmetszeite, ill. alaprajzi nézete, a 4. ábra pedig egy másik foganatosítási alak oldalnézete. 65 A találmány lényege abban áll, hogy a gyújtógyertya egyúttal kompressziós csap­nak, ill. szelepnek van kialakítva azáltal, hogy a gyertya testén át egy a motorhen­ger belsejét a külső térrel közlekedtető <1) 70 csatorna van kiképezve, a gyertyának a hengerből kiálló, külső részén pedig egy az (1) csatornának a külső térre] való köz­lekedtetésére, ill. attól való elzárására al­kalmas (2) elzárószerv (csap, szelep, stb.) 75 van alkalmazva. A találmány bármely rendszerű gyújtógyertyánál alkalmaz­ható, csupán az (1) csatorna kialakításá-

Next

/
Thumbnails
Contents