83024. lajstromszámú szabadalom • Elektromos fűtőberendezés

Megjelent 1934. évi julius lió 2-án. MAGYAR KTRÁLY1 SZABADALMI RTRdS.ÍG SZABADALMI LEIRAS 83024. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Elektromos fűtőberendezés. Moltke-Hansen Ivar Juel igazgató Fredriksstad (Norvégia). A bejelentés napja 1921. évi október hó 21-ike. Norvégiai elsőbbsége 1920. évi november hó 3-ika. A jelen találmány oly elektromos fűtő­berendezésre vonatkozik, mely különös előnnyel vegyiipari készülékek fűtéséhez használható, máskülönben azonban a leg-5 különbözőbb más célokra is alkíailmazható. Ezen berendezésnél a fűtés elektromos ellenállások segélyével történik, melyek laza, szemcsés anyagból vannak. Ilyen lazán elhelyezett ellenállás-anyagot már 10 régebben is javasoltak vegyészeti készü­lékek fűtése céljából. így pl. ismeretes hevítő tokoknak elektromos úton való olyan fűtése, hogy a hevítő tokokat szem­csés ellenállásanyaggal veszik körül, 15 amelyhez különböző magasságban áram­vezető kontaktusok varinak kapcsolva. Ezen ismeretes elrendezéseknél az ellen­állásanyag (szón) felvételére szolgáló tér összefüggő és felül nyitva van, hogy a 20 működésben levő anyag elégésének mér­véhez képest új anyag feltöltését tegyük lehetővé. Az ellenállásanyag ilyen össze­függő elrendezésénél az anyagba zárt tar­tány egyenletes felmelegítését igen nehe-25 zen érhetjük el. A tartány fala egyes he­lyeken könnyen túlságosan felhevülhet, míg más helyeken nem éri el a kívánt hőmérsékletet. Ismeretesek oly berende­zések is, melyeknél az ellenállásanyag az 30 áram irányához párhuzamosan szigetelő válaszfalak segélyével meg van osztva, úgyhogy az egymás mellett fekvő ellen­állástestek sora képződik. Ezen ismeretes berendezéseknél az áram hozzávezetése az 35 ellenállás felvételére szolgáló tér felső végén elronöezett elektródákon át történik, melyekkel a szemcsés ellenállásanyag érintkezik. Az ilyen elrendezésnél az áram hozzávezetése nagyon egyenlőtlen í0 és több tekintetben hiányos lesz. A jelen találmány tárgyát tevő berendezésnél ezen nehézségeket elkerüljük, ezenkívül a berendezés lehetővé teszi a felhevítés erősségének szabályozását ós annak tet­szésszerinti módon való elosztását. Ezt 45 úgy érjük el, hogy a szemcsés ellenállás­anyagot tartalmazó csatornákat felső vé­gükön új anyag feltöltésére szolgáló nyi­tott térrel úgy kötjük egymással párosá­val össze, hogy patkóalakú ellenállások 50 sora képződik, mimellett az áram be- és kivezetése a csatornák alsó zárt végén történik. Ellenállásanyag gyanánt cél­szerűen szemcsés elektródaszenet haszná­lunk. Kísérleteknél különösen előnyösnek 55 mutatkozott a cm-ként 10 és 4 közötti nyí­lás számú szitának megfelelő szemcse­nagyság. A találmány a mellékelt rajzon több fo­ganatositási alakban van feltüntetve. Az 60 1. ábra forgóáramra alkalmas olvasztó­üstöt tüntet fel függélyes metszetben az ellenállásicsatorniájíon. A 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti vízszintes metszet, a 65 3. ábra elektromosan fűtött csőkemence harántmetszetét mutatja, a 4. ábra ezen kemencét oldalról tünteti fel, mimellett az ellenálláscsatornák pon­tozott vonalakkal vannak berajzolva, és az 70 5. ábra a csőkemence kapcsolási elren­dezésének vázlata. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett fogana­tositási alakon (1) a vasból való ömlesztő­üst, pl. marónátronlúg bepárologtatására 75 vagy inegömlesztésére, (2, 2, 3, 3) és (4, 4) az ellenállásanyag felvételére szolgáló patkóalakban elrendezett csatornák. Az ellenállásoszlopok a vastartánytól az elek­tromos szigetelő, de jó hővezető anyaghő] 80

Next

/
Thumbnails
Contents