81977. lajstromszámú szabadalom • Berendezés excentersajtók asztalának emelésére és sülyesztésére

Megjelent 1935. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81977. SZÁM. - XVI/d. OSZTÁLY. Berendezés excentersajtók asztalának emelésére és sülyesztésére. Schull Leopold mérnök, gyáros Wienben. A bejelentés napja: 1920. évi szeptember hó 21-ike. Ausztriai elsőbbsége: 1919. évi március hó 8-ika. Ismeretesek már oly excentersajtók, melyeknek asztalai emelőcsavar segítségé­vel emelhető és süllyeszthető. Ezeknél az emelőcsavar az asztallal 5 foroghatóan volt összekötve és az állvá­nyon megrögzített anyába kapaszkodott, minek következtében az állványban veze­tett asztal a csavarnak az egyik vagy másik irányban való forgatása útján emel­lü hető vagy süllyeszthető volt. Hogy az asztal mindenkori magassági helyzetében a munkanyomásnak ne engedjen utána, a csavar emelkedése a súrlódási szöget nem haladhatta meg, úgyhogy itt önzáró 15 csavaremelő volt alkalmazásban. A csa­varnak ez a kis emelkedése azzal a hát­ránnyal járt, hogy az emelési és süllyesz­tési magasság aránylag csekély volt, úgy­hogy oly munkák, melyeket a sajtószám !0 folytonos excenterhajtása és az asztal váltakozó emelése és süllyesztése közben akartak végezni, az excenterhajtóműnek csak kis fordulatszáma mellett voltak végrehajthatók. Ez az ilyen sajtók alkal­:5 mazási területét nagy mértékben korlá­tozta, mert az oly kovácsolt darabok, melyeket egyszerű izzítással munkálunk meg, gyors munkamódot kívánnak. Ha sikerül az asztal emelkedését és süllyedé-0 sét lényegesen gyorsabbá tenni, miáltal a sajtószám is gyorsabban végezheti löke­teit, akkor az ilyen sajtó oly munkákhoz is felhasználható, amilyeneket eddig csak mechanikai kalapácsokkal tudtak 5 foganatosítani, mint pl. valamely ková­csolt darab nyújtása vagy bizonyos for­más kovácsolási munkák, mi mellett ezen munkákat még sokkal gyorsabban is fo­ganatosíthatjuk, mint ez mechanikai kala-3 pácsoknál lehetséges. Jelen találmány tárgya oly excenter-60 sajtó, melynél a sajtószám kis löketet végez, melynek asztala oly gyorsan állít­ható el a magasság irányában, hogy a sajtószám percenkint 300—500 löketet is 45 végezhet. Az asztal oly magasmenetű csavarral van szilárdan összekötve, mely a sajtóállványba ágyazott forgatható anyába kapaszkodik, melynek egyik vagy másik irányba való forgatása a csavart 50 és vele az asztalt emeli vagy süllyeszti. Magasmenetű, mintegy hárommenetű anya alkalmazása mellett az anyának a forgatása útján, mely kézzel vagy moto­rikus úton hajtőt^ mozgatóberendezéssel, 55 áttétellel vagy áttétel nélkül történhet, az asztalnak az emelését vagy süllyesztését gyorsan végezhetjük. Mivel azonban az ilyen magasmenetű csavar nem önzáró, az a veszély fenyeget, hogy az anya által átvitt munkanyomás az anyát elforgatja, miáltal az asztal munkanyomásának utána enged. Hogy ezt megakadályozzuk, az anya oly nagy felülettel nyugszik az állványra alkalmazott ágyazáson, hogy az 6í asztaltól a csavar révén az anyára átvitt munkanyomás következtében az anya ágyazási felületén akkora súrlódás jön létre, hogy az anya nem forgatható el. ,Ez a súrlódás csak a munkanyomás alább­hagyásával csökken, tehát a szán felfelé mozgása alatt, miért is ezen időben az asztal az anyának a hajtószer­kezet útján való forgatása által magas­ságában könnyen és gyorsan elállítható, 7? amint azt éppen a végzendő munka meg­kívánja. A mellékelt rajz ilyen sajtó foga­natosítási alakját mutatja elölnézetben. Az excentertengely az (a) állvány felső részében van ágyazva és (b) excenter­rúdja a (c) sajtószánt a szokott módon fel- és lefelé mozgatja. A sajtó (d) asz-70 80

Next

/
Thumbnails
Contents