81925. lajstromszámú szabadalom • Berendezés betegek kezelésére fénysugarak segélyével

Megjelent 1935. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI €5U SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81925. SZÁM. — VI l/h. OSZTÁLY. Berendezés betegek kezelésére fénysugarak segélyével. Reiniger, Gebbert & Schall Aktiengesellschaft cég Berlinben. A bejelentés napja: 1918. évi április hó 29-ike. Elsó'bbsége: 1916. évi július hó 6-ika. A jelen találmány tárgya mesterséges fényfürdő, melynek behatási módja az élő testre a legnagyobb mértékben megegyezik a napfény behatási módjával. A találmány tár­gya főleg oly fényforrás, melynek kisugár­zása úgy minőségi, mint mennyiségi össze­tétel tekintetében Snegközelíti a havasi nap­sugárzásra jellegzetes sajátságokat, úgyhogy a természetes havasi napsugarat betegek ke-10 zelésénél sokkal jobban képes pótolni, mint az eddigelé e célra ismeretes eszközök. Ezen eszközök közül az elektromos fém­szálas izzóiampa ugyan a spektrum látható részéhez tartozó fénysugarakat elegendő 15 erősségben sugároz ki, ultraviolett sugarat azonban túl keveset. A higany-gőzlámpáknál, ezzel szemben, az ultraviolett kisugárzás a látható kisugárzás­hoz képest oly mértékben lép előtérbe, hogy •-M) ezen lámpák még a napfényben nem foglalt és a betegkezelés szempontjából nem kívána­tos, egészen rövid (280 millimikronnál ki­sebb) hullámhosszal bíró sugarakat át nem bocsátó burkolatokban való alkalmazás ese-25 tén sem alkotják a napkisugárzás hű mását. Egy a napkisugárzáshoz sokkal nagyobb mértékben hasonló spektrumot létesíthetünk elektromos fémszálas izzólámpákkal, de ezek a lámpák is a betegkezelési célokra kívána­:'>0 tos kisugárzáson kívül, azokat a rendkívül rövid hullámhosszúságú, a napfényben fel nem található sugárzási részeket is szolgál­tatják. Ezért a jelen találmány szerint elektromos fémszálas izzólámnák elé oly szűrő gyanánt 35 ható berendezést iktatunk, mely egy a rend­kívül rövidhullámú, hullámhossz tekintetében a 280 millimikron hosszrend alatti fekvő su­garakat visszatartja, de ezen hullámhossz méretét meghaladó ultraviolett, Valamint a 40 látható sugárzást átbocsátja. Ezt a szűrőt, fény a forrásoknál önmagában véve ismert módon, (mindjárt a fémszálat körülvevő tar­tály falazatának alakjában képezzük ki. A szűrő anyaga gyanánt pl. az eddigelé csak 45 higanygőzlámpáknál alkalmazott uviolüveg elnevezés alatt ismeretes üvegfajta használ­ható, még pedig annak csak a lefelé 280 millimikronig "terjedő sugarakat átbocsátó válfaja. r>o Szabadalmi igény: Berendezés betegek kezelésére fénysuga­rak segélyével, jellemezve azáltal, hogy sugárzási források gyanánt elektromos fémszálas izzólámpák szolgálnak, melyek- 55 nek (pl. uviolüvegből álló) falazata, a napfényben még benfoglalt fémsugarak számára, lefelé (a legrövidebbekig, (azaz a 280 millimikron hosszrendűek számára) áteresztőképes, de rövidebb fényhullámok 60 számára észrevehető mértékben nem az. Stádium-nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents