81865. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az nC6 H10 O5 tipusú szénhidrátok, mint celluloza, keménytítő, desztrin és effélék, valamint ezek átalakulási termékei vagy származékai étherjeinek előállitására

Megjelent 1935. évi február lió 231-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALM! BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81865. SZAM. — IV/h|l. OSZTÁLY. Eljárás az nCe H1 0 Or ,-típusú szénhidrátok, mint cellulósa, keményítő, dextrin és effé­lék, valamint ezek átalakulási termékei vagy származékai aetlierjeinek előállítására. Dr. Lilienfeld Leó vegyész, Wienben. A bejelentés napja: 1921. évi április hó 30-ika. Ausztriai elsőbbsége: 1920. évi május hó 5-ike. Az nC6 H1 0 O5 -típusú szénhidrátok, mint cellulósa, keményítő, dextrin és effélék, valamint ezek átalakulási termékei vagy származékai aetherjeinek előállítása, 5 amennyiben ezeknek alkálivegyületeiből indultak ki, eddig úgy történt, hogy a szénhidrátokat és ezek átalakulási ter­mékeit vagy származékait mindenekelőtt alkálilúggal kezelték és azután az így ka-0 pott kiindulási anyagokat alkalmas hő­fokoknál alkyláló, aralkyláló vagy aryláló szerekkel való kezelésnek vetették alá, végül a képződött szénhydrát-aethereket a reakciómasszákból izolálták. Aralkyláló 5 szerek alatt itt olyan aryláló szereket ér­tünk, melyekben egy vagy több hydro­génatom alkyllal van helyettesítve. Ha ekkor mérsékelt mennyiségekben al­kalmaztak alkálilúgot és alkyláló, ill. l) aralkyláló vagy aryláló szereket, nem ér­hettek el beható aetherifikációt és az így kapott terméket műszakilag csekély ér­tékűek voltak. De még akkor is, ha olyan mennyiségű alkálüiíarokat használtak az 5 alkálicellulósa előállítására, melyek be­ható alkylálás végzésére elegendők voltak, olyan aetherekhez (pl. a cellulósa olyan aetherjeihez) jutottak, melyek műszaki termékekre, mint mesterséges szálakra, 3 hártyákra (filmekre), plasztikus masz­szákra és effélékre való feldolgozásuk után nem voltak kifogástalanul ellenálló­képesek vízzel szemben. Ily nagy mennyiségű alkálilúg és alky-5 lálószer alkalmazása azonban már azért is hátrányos, mert a készülékeknek csak tökéletlen kihasználását eneredi meg; de eltekintve ettől, a nagy alkálimennyisé­gekkel és nagy mennyiségű alkylálószer­) rel végzett munka tetemes anyagfecsér­léssel is jár, mert a felesleges alkáli és alkylálószer visszakapása némely esetben gyakorlatilag lehetetlen, más esetekben pedig rendkívül nagy nehézségekbe ütkö­zik. 45 Azt találtuk már most, hogy — már aránylag kis mennyiségű alkálival és alkylálószerrel — tökéletesen használható aetherekhez juthatunk, ha a szénhydrá­tokat, az alkylálás előtt, nem — mint ed- 50 dig — alkálilúggal, hanem szilárd maró­alkálival kezeljük és pedig vagy magá­ban, vagy pedig víz vagy alkálilúg jelen­létében. Azt találtuk továbbá, hogy a je­len eljárással könnyen sikerül a cellulósa 55 olyan aetherjeihez jutni, melyek kitűnő vízálló műszaki termékekre, mint filmekre, celluloidra, mesterséges szálakra, szige­telőmasszákra és effélékre dolgozhatók fel. eo Az eljárás véghezvitelére a szénhydrá­tokat vagy az azokat tartalmazó anya­gokat, előnyösen finoman szétosztott álla­potban, szilárd, célszerűen poralakú maró­alkálival kezeljük és pedig vagy csupán 65 ilyennel vagy pedig annyi víz vagy alkáli­lúg jelenlétében, hogy a maróalkálinak legalább is egy része szobahőmérséknél oldatlanul maradion. Ez a kezelés gyú­rásban, bedörzsölésben, összekeverésben 70 és effélében áll. Ügy járhatunk itt el, hogy a szilárd maróalkálit vízzel vagy alkálilúggal keverjük és azután a szén­hydrátot belé visszük. De eljárhatunk úgy is, hogy szénhydrátot a szilárd maró- 75 alkálival összekeverjük és esetleg vizet vagy alkálilúgot teszünk hozzá. Éppígy lehet a szénhydrátot vízzel vagy alkáli­lúggal kezelni és azután belévinni a szi­lárd maróalkálit. Mindezen esetekben, ha «ü

Next

/
Thumbnails
Contents