81846. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a bőr vízhatlanná tételére és csúszósságának csökkentésére

Megjelent 1935. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 81846. SZÁM. — Xl/g. OSZTÁLY. Eljárás a bőr vízhatlanná tételére és csúszósságának csökkentésére. Mc. Lennan Alexander, gyáros, Ross-ban (Anglia). A bejelentés napja: 1913. évi szeptember hó 15-ike. Elsőbbsége: 1912. évi szeptember hó 16-ika. A találmány a bőrnek gumival való kezelésére vonatkozik, amely eljárás első sorban a bőr nedválló képességének foko­zását, másodsorban pedig nedves vagy 5 zsíros felületeken való csúszásának meg­akadályozását célozza. A találmány a legkülönbözőbb ismert eljárásoknál alkalmazható, amelyek sze­rint a bőrt gumioldattal itatják. Erre vo-10 natkozólag már ismeretes a bőröknek vagy hangszerhúroknak kollódium, gumi, guttapercsa, vagy más gumiszerű anya­gok megfelelő oldataival való itatása oly célból, hogy a bőrök stb. a légköri befo­[5 lyásokkal szemben ellenállóbbak legye­nek. Ha pl. a találmányt annál az ismeretes eljárásnál alkalmazzuk, amely a bőrnek gumioldattal való kezelésén alapul, akkor >0 a találmány szerint ezen gumioldathoz celluloidnak acetonban vagy más alkalmas szerben való oldatát adjuk, és pedig cél­szerűen akkor, ha a gumival való kezelés már némi ideig tartott. A fenti adalék a >5 bőrnek vízzel és nedvességgel szemben való ellenállását lényegesen fokozza. Hogy továbbá a bőr csúszós ne legyen, ha ned­ves vagy zsíros felületeken talál alkalma­zást, a gumioldathoz a következő anyago-10 kat adjuk: borókafenyőgyanta, éter, gyanta (célszerűen ambragyanta) és benzol. A gyakorlat azt mutatja, hogy a leg­hatásosabb oldatot a legjobb minőségű i5 benzol adja,, minthogy azonban ez arány­lag drága, gazdasági szempontból olcsóbb oldószert, pl. alsóbbrendű benzolt vagy naftát is lehet alkalmazni körülbelül olyan mennyiségben, mint a legjobb benzolt. 0 Egyébként az oldószer mennyisége a kö­rülmények szerint változhat. Jó eredmények érhetők el továbbá akkor is, ha a gumival való ismeretes kezelés­nél a celluloidot és egyébb anyagokat a kezelés végén alkalmazzuk. Ha pl. 15—20 45 drb átlagos súlyú bőrt kezelünk egyszerre, akkor bizonyos idő elmultával a celluloid­nak acetonban való oldatát adjuk a bőrök­höz, azután pedig alkalmas időközökben éterben (metiléterben) oldott borókafenyő- 50 gyantát, benzolban oldott borostyánkő­gyantát és körülbelül ugyanannyi meny­nyiségű naftát vagy olcsóbb benzolt adunk hozzájuk. A kezeléshez használt gumioldat körül- 55 belül 2.3 kg finom kemény guminak 23 1 naftában és 38 1 benzinben való oldatából áll. Ezen anyagok mennyisége a gumi minőségétől és a bőrök súlyától és minő­ségétől függ. A fenti arányszámok átlagos <50 minőségű és súlyú bőrökre vonatkoznak. A celluloidoldat, amelyből a fenti bőr­mennyiséghez kb. 6 1 szükséges, úgy van előállítva, hogy 255 gr celluloidra kb. 4.25 1 aceton esik. A borostyánkőgyanta 65 oldata, melyből kb. 3 1 szükséges, 1.35 kg gyantából, 1.7 kg benzinből és 1.7 kg naftából áll. Szükséges továbbá még 0.7 1 borókafenyő-gyantaoldat, amely 510 gr gyantából és 850 gr éterből van össze- 70 téve. Az eljárást úgy hajtjuk végre, hogy miután a bőröket 2—3 óráig gumioldattal itattuk, a celluloidoldatot, azután V/2—2 óra múlva a borostyánkőoldatot, további 2—3 óra múlva pedig a borókafenyő­gyanta oldatát adjuk fokozatosan a bő­rökhöz. A felsorolt oldószerek más egyenértékű szerekkel helyettesíthetők. A leírt eljárás a bőrnek vízzel és ned­vességgel szemben való ellenállóképessé-75 80

Next

/
Thumbnails
Contents