81818. lajstromszámú szabadalom • Orvosi, főleg fogorvosi célokra szolgáló tükör

Megíelent 1935. évi február hó 106-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 81818, SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Orvosi, főleg fogorvosi célokra szolgáló tükör. „Fried Krupp Aktiengesellschaft" cég, Essen-Ruhr-ban. A bejelentés napja: 1921. évi január hó 29-ike. Elsőbbsége: 1919. évi november hó 24-ike. A jelen találmány orvosi, főleg fogor­vosi célokra szolgáló tükrökre vonatkozik és abból áli, hogy ezen tükrök készítésére, az eddigi, fémoorítású üveglap helyett, 5 chróm-mkkel-acélötvözeteket használunk, melyeknek nagy az ellenállóképesseguK rozsdásodás és savak behatása ellen. Ezek­kel a tulajdonságokkal különösen nagy­mértékben rendelkeznek a kb. 18—2á % 10 chrómot, 10—15% nikkelt és 0.1—0.4 % szenet tartalmazó chróm-nikkel-acélötvö­zetek. 45 50 Különösen a foggyógyászatban, ahol igen erős hatású gyógyszerek, mint 25 pl. királyvíz, kénsav, chlórfenol, for­maldehyd stb. nyernek alkalmazást, okoz nagy nehézségeket a tükrözőfelület­nek hosszú ideig tisztán (fényesen) tartása. A fémborítású üveglapból ké-20 szült ilyen tükröknél ugyanis, melyek ma rendszerint használtatnak, az ezen esetben feltétlenül szükséges foglalat nem készíthető elég tömören záróra, hogy a romboló folyadékoknak a foglalat és a 25 fémborítás közé nyomulását hosszú ideig meggátolja. Minthogy továbbá a tükör a szájban és a gégében vérrel, gennyel és egyéb inficiáló anyagokkal is jön érintke­zésbe, melyek szintén könnyen benyomul-30 hatnak a tükör és a foglalata közé, ezért az ilyen tükör közegészségi szempontból nem kifogástalan eszköz. Üveglap- és fog­lalatnélküli fémtükrök készítésére az ezüst túlságos lágy és nem eléggé saválló, 35 az arany nagyon sötét és a platina túl­drága. Közönséges acél egyáltalában nem jöhet itt tekintetbe, mert ennek alkalma­zása esetén a tükör a legrövidebb időn be­lül megvakulna. 40 Mindezen hátrányokat teljesen elkerül­jük az említett chróm-nikkel-acélötvözet alkalmazásával. Mérvadó itt ezen ötvözet ama tulajdonsága, hogy csiszolással a leg­tökéletesebb csillogó, fényes felületet ad. Lehetségessé válik továbbá itt, hogy a tükröt, nyelével együtt, ugyanazon iém (ötvözet) egyetlen darabjából állítunk elö, amint az a mellékelt rajzon homloknézet­ben (1. ábra) és részben metszett oldalné­zetben (2. ábra) feltüntetett foganatosí­tási példán látható. A tükör maga itt (a)­val, míg a nyele (a1 )-gyei van jelölve. Ez esetben nem keletkeznek hézagok, melyek a tisztántartást megnehezíthetnék és a be­tegség csíráit felvehetnék. Az ilyen, telje- 55 sen fémből készült, minden foglalat és pi­szokszöglet nélküli tükör tehát a legmesz­szebbmenő módon számol az aseptika kö­vetelményeivel. Továbbá elektrolízis foly­tán bekövetkezhető rombolások is elkerül­tetnek itt, melyek gyakran fellépnek, ha a bevonatok készítésére vagy a szilárdság növelésére különböző fajtájú fémek hasz­náltatnak. Végül az ilyen, chróm-nikkel­acélötvözetből készült szájtükrök, még igen könnyűre készítésük esetén is, nagy szilárdsággal rendelkeznek, ami nem min­den jelentőség nélkül való körülmény, mert tudvalevőleg, az ilyen tükrök a fog­orvos kezében a tükrözésen kívül más célra is gyakran használt segédeszközökül szolgálnak. Szabadalmi igények: 1. Orvosi, főleg fogorvosi célokra szol­gáló tükör, azáltal jellemezve, hogy 75 olyan chróm-nikkel-acélötvözetből van készítve, melynek nagy az ellenállóké­pessége rozsdásodás és savak behatása ellen. Az 1. pontban igényelt tükör fogana- 80 tosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a tulajdonképeni (a) tükör és (a1 ) nyele egyetlen darabból van ké­szítve. 60 65 70 2. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents