81777. lajstromszámú szabadalom • Hideg- és hővédőszigetelés

Megjelent 1935. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BJROSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81777. SZAM. — V/e 2. OSZTÁLY. Hideg és hő- védő szigetelés. Gelius Fülöp mérnök, Münchenben. A bejelentés napja: 1921. évi július hő 4-ike. A találmány lényege abban van, hogy hideg és meleg közegeket vezető vezetékekhez, vala­mint általában véve hideg és melegvesztesá­gök elleni szigetelések létesítését, továbbá 5 hideg vagy melegtárolóknak, vezetékeknek, tartályoknak és más efféléknek hőfokveszte­ségek elleni védelmét azáltal foganatosítjuk, hogy azokat fagyapotból, szalmából, tőzegből vagy más szerves, illetve növényi elhamvaszt-10 ható anyagokból álló rétegekkel körülburkol­juk, mimellett a Ikörülburkolás előtt, közben vagy után a rétegeket agyagból, cementből vagy más alkalmas anyagokból álló vékony bevonattal látjuk el, mely a szigetelés meg-15 védésére szolgál. Ezen habarcspáncélt vegyi kötés, kiszárí­tás, ízzítás útján vagy más célszerű módon a nedves és lágy állapotból a száraz és szilárd állapotba hozzuk. A habarcspáncél belsejébe 20 zárt rétegeket, mint pl. fagyapotból, faros­tokból, szalmából, tőzegből vagy bármely más oly anyagokból álló fonatokat, köteleket stb., amelyek önmagukban véve strukturájuk foly­tán nagy szigetelőképességgel bírnak és el-25 szenesíthetŐk vagy elhamvaszthatok, elszene­sítjük, illetve elhamvasztjuk, amikor is szige­telőkspességük foka lényegesen növekedik. A teljes elszenssítés és elhamvasztás gyorsítá­sát vagy előidézését és befejezését úgy hideg, 30 mint melegtartás céljaira szolgáló tárgyak­nál tetszőleges mechanikai, vegyi vagy elek­tromos úton, pl. forrasztólámpa vagy más ef­félék, ízzótestek stb. segélyével történő köz­vetlen tűzbehatás útján, vegyi módszer ese-35 tén marás útján és végül villamos módszer esetén pl. oly módon érhetjük el, hogy a fa­gyapotköteleket vagy az egyéb anyagokból álló szigetelőköteleket, fonatokat vagy réte­geket gyenge drótbetéttel látjuk el. Ezek a 40 drótbetétek alkalmas tekercselési alakjuknál fogva villamos ízizótestek gyanánt hatnak. Ha a huzalvégeket a villamosáramhoz kap­csoljuk, akkor azok a körülvevő anyagokat Iz­zítják, elszenesítik, elégetik és elhamvaszt­ják. A habarcspáncél biztosítja azt, hogy a 45 bezárt, elszenesített vagy elhamvasztott szige­telő anyagok burkolaton belül állandóan össze­tartott állapotban legyenek. A szükséges szi­getelőhatások foka szerint a körülburkolást egy vagy több rétegben vagy tekercsmenet- 50 ben foganatosíthatjuk és tetszés szerint egy vagy több réteget szenesíthetünk vagy ham­vaszthatunk el, oly módon, hogy a távozó hő előbb az elhamvasztott és elszenesített szige­telő anyagokat éri vagy megfordítva és azok- 55 nak együttműködése folytán nagy ellenállá­sokra talál, amelyek a hőveszteségek ellené­ben hatnak. A mellékelt rajzon a találmány szerinti szigetelésnek foganatosítási példája látható, 60 ahol is (a)-val a szigetelendő test, (b)-vel a szigetelőanyag, (c)-vel pedig a körülburkolás vagy bevonat van jelölve. Szabadalmi igény: Hideg- és hővédő szigetelés, jellemezve azál- 65 tal, hogy a szigetelőanyagok gyanánt szol­gáló, alkalmas elszenesíthető vagy elham­vasztható anyagok, mint fagyapot, szalma, tőzeg, moszat vagy má3 növényi vagy szerves anyagok tetszőleges alakjukban, 70 lazán, kötél, fonat stb. alakjában tetszőle­ges anyagokból, mint agyagból vagy ha­barcsból álló burkolattal vannak körül­véve, ahol is a bezárt szigetelőanyagok vegyi úton marással vagy más módon, 75 száraz lepárlás útján vagy valamely villa­mos áramhatás útján vagy mechanikai úton, belülről vagy kívülről ható tetsző­leges hőfejlesztés révén elért elszenesített vagy elhamvasztott állapotban vannak, a 80 szigetelőképesség fokozása céljából. 1 rajzlap melléklettel. Stádium nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents