81773. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dugattyúgyűrűknek előállítására

Megjelent 1935. évi március hó 1-én. Mmkkí MAGYAR KIRÁLYI |E1||| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81773. SZAM. — V/e/l. OSZTÁLY. Eljárás dugattyú gyűrűknek előállítására. Frank Harry Saul gyáros, Woodmoreben É. A. E. A. A bejelentés napja: 1921. évi november hó 24-ike. Az erőgépekben alkalmazott, felvágott dugattyúgyűrűknek, kerületük minden pontján, szorosan hozzá kell feküdniök a henger; falához, mely feltétel akkor van 6 kielégítve, ha a gyűrűket a hengerfalhoz szorító rugalmassági erők a gyűrűknek minden pontjában egyenlők. A feltaláló, már most azon megisme­résre jutott, hogy a gyűrűknek a henger-10 falhoz való egyenlő hozzáfekvése akkor van biztosítva, ha a gyűrűknek előállí­tásánál a megmunkálatlan, gyűrűalakú munkadarabot, megmunkálása közben, abban az alakban rögzítjük, amelyet a 15 felvágott gyűrű végeinek összeillesztése után önműködően vesz fel. A munka­darab vágási széleinek összeillesztése és a gyűrűnek abban az alakban való rögzí­tése, amelyet a gyűrű a vágási széleknek 20 egyszerű összeillesztése révén felvesz, bármily módon történhetik. A találmányt képező eljárás a mellékelt rajzok kapcsán van ismertetve. Az 1. és 2. ábra két szokásos gyűrű-25 alakú, megmunkálatlan munkadarabnak oldal- és felülnézete. Ezen munkadarabo­kat öntés, sajtolás, csákozás stb. útján állíthatjuk elő. A 3. és 4. ábrák ugyanezen munka-30 darabokat tüntetik fel a felvágás után. A helyett, hogy a gyűrűket1 felvágnók, lehet azokat már eleve is hasítottan elő­állítani. A vágási széleket összeillesztjük, ami-35 kor is a gyűrű egy bizonyos alakot vesz fel, amelyben azt a megmunkálás közben rögzítjük. Az 5. ábrában egy, ezen célra szolgáló egyszerű szorítószerkezet van feltüntetve, 40 mely a (24) szorítókengyelből áll, mely a gyűrűnek vágási széleit a záróhelyzetben egymáshoz szorítja anélkül, hogy a gyű­rűnek azon alakját, melyet az ekkor vesz fel, módosítaná. A vágási széleknek össze­illesztése céljából a gyűrűnek ezen szélek- 45 kel szomszédos részeire tangentialis nyo­mást fejtünk ki, még pedig mindaddig, míg a (24) szorítókengyel vagy .más al­kalmas szerv a gyűrűn meg van erősítve. A gyűrűt ezután a 14. ábrában vázla- 50 tosan feltüntetett szerkezetbe helyezzük, mely egy tartályból áll, melynek falaza­tát radialis irányban elállítható tömbök járják át. A tartályba helyezzük a vágási szélein összefogott gyűrűt (13. ábra), 55 minek megtörténtével a tömböket lassan a gyűrű kerületéhez mindaddig közelít­jük (14. ábra), míg azok a gyűrűhez hozzá nem fekszenek. Ezután a vágási széleket a (24) szorítószerkezetnek G0 (5. ábra) eltávolításával felszabadítjuk, amikor is a (11) tömbök (14. ábra) a gyűrűt pontosan azon alakban rögzítik, amelyet az a vágási széleknek össze­illesztésekor eredetileg felvett. 65 Tömeggyártásnál az egyenlő nagyságú gyűrűk a vágási széleknek összeillesztése­kor többnyire ugyanazon alakot fogják felvenni. Ily, egyenlő alakú és görbületű gyűrűknek megmunkálásánál a tartályt 70 mozdulatlan (11) tömbökkel vagy bordák­kal lehet ellátni. Ha a tartályba bizonyos számú ily, egyenlő, nagyságú és görbületű gyűrűt helyezünk, akkor a tartályba a 15. és 16. 75 ábrában feltüntetett szorítószerkezetet ve­zetjük be. Ezen szerkezet á csavarmene­tekkel ellátott (14) központozó orsóból áll, mely a (13) korongoknak közepében kiképezett lyukakon van átillesztve. 80

Next

/
Thumbnails
Contents