81739. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a bordói lé hatóképességének fokozására

Mej; jelent 1935. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81739. SZAM. X/b. OSZTÁLY. % Eljárás a bordói lé ható képességének fokozására. Bán Ferenc és Liebhardt Ernő szőlőgazdák, Örkényen. A bejelenté* napja: 1020. évi október hó 3-lka. A peronoszpora ellen eddig egyetlen hatásos szer a rézgálic, melyet főképen a „bordói lé" formájában alkalmaznak. Ennek is vannak azonban hátrányai, me­lyek közül első helyen említendő az a tu­lajdonsága, hogy az esővíz könnyen le­mossa, miért is a peronoszpora a szőlő­levelet és fürtöt újból inficiálja és kedve­zőtlen viszonyok között többször megis-10 mételt permetezés dacára is nagy káro­kat okoz. Régi kívánság tehát a jó per­metezőanyagoknál a tapadás. A bordói lénél megkísérelték ezt növelni melasz, cukoroldat, gyantaszappan, saponin stb. 15 alkalmazásával, de kellő eredményt el nem értek. Jelen találmány célja a bordói lének a levélre való olyan mérvű rögzí­tése, hogy az esővíz nem tudja lemosni, miért is a dezinficiens rajta marad a le­vélen és újabb infekció nem tud megtele­pedni, miáltal a növény előnyös körülmé­nyek között fejlődik, több termést ad és annak beérését biztosítja. Előnyös tulaj­donsága még a találmány szerinti eljá­ró rással készült bordói lének az, hogy a lisztharmat, a szőlőmoly és firkálóbogár (Eumolpus vitis) ellen is kitűnő profil­aktikumképen szerepel, sőt a már liszt­harmatos fürtökön alkalmazva, a liszt­;;t> harmat a legrövidebb idő alatt elpusztul, úgyhogy az inficiált fürtök is fc? tudnak érni. Mielőtt már most a találmány ismerte­tésére áttérnénk, szükségesnek tartjuk általánosságban a bordói lé készítésének eddigi módszereit ismertetni. A bordói lé eddig úgy készült, hogy rézszulfátoldatot maró mésszel, szódnol­dattal vagy alkalilúggal változó arányok' 40 ban üsszekevertéli, miáltal a rézszolTát­ink a szőlőlevelekre gyakorolt perzselő hatását megszüntették. Bár általában a bordói lé kissé savas vagy gyengén alka­likus reakcióját tartják a legelőnyösebb­nek, igen sok előírás erős alkáliás reak- 4"> eiót okozó alkalimennyiségek alkalmazá­sát írja elő, nevezetesen a gabonarozsda ellen. Maró mész alkalmazásánál a rézszulfát kicsapó szere gyanánt az alkalitás felső 60 határát a mészhidrátnak vízben való oldhatósága szabja meg, amely literen­kint kb. 1.4 g-ot tesz. A vízben oldható alkaliákkal készült bordói levek nagy alkaliszulfáttartalmuk- 55 nál fogva a növényekre káros hatást gyakorolnak és ezért általában a mész­szel készült bordói leveket szokták alkal­mazni. Mi már most azt találtuk, hogy a bor- 60 dó lének a növényen való tapadását és ezzel hatásfokát és a hatás biztonságát rendkívüli mértékben növelhetjük, ha annik alkalikus hatását egy bizonyos határig növeljük, mi mellett azonban te- <;."> kintettel az alkaliszulfátok fentemlített káros hatásra, mésszel készült bordói lé­ből kell kiindulnunk. Ez a kedvező hatás nem mutatkozik még akkor, ha a bordói lé készítésinél bármilyen mészfelesleget 7<> alkalmazunk is. mert legfeljebb oly al­kalitást érhetünk el, melynél az oldat li­terenként 1.1 g kalciumhidroxidot tartal­maz. amely kereken ugyanannyi nátrum­hidmxidnnk feM meg. Hogy tehát az ál­tálunk előnyösnek talált, ennél nagyobb alkalitást elérjünk — amelynek felső ha­tára a t-zültinél rendszerint literenkint 3 tr nátrumoxidnak felel meg — a szoká­sos m>'"lnn készült bordó léhez pontosan w

Next

/
Thumbnails
Contents