81726. lajstromszámú szabadalom • Gyors szelepnyitó szerkezet önműködő tűzoltó-berendezésekhez

Mej; jelent 1935. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81726. SZAM. - XVIII/B. OSZTÁLY. Gyors szelepnyitó szerkezet önműködő tűzoltóberendezésekhez. „Walther & Co. Akt.-Ges." cég Köln-Dellbrückben. A bejelentés napja: 1920. évi augusztus hó 28-ika. Elsőbbsége: 1919. évi május hó 2-ika. A jelen találmány önműködő tűzoltóberen­dezéseknél, úgynevezett Sprinkler-berendezé­seknél a légnyomás alatt álló csőhálózat ön­működő légtelenítésére, valamint a csőháló-5 zat riasztószelepének gyors felnyitására szol­gáló szerkezetre vonatkozik. A találmány abból áll, hogy az egy, vagy több finom nyílással ellátott zárófal (mem­brán, dugattyú, csappantyú, vagy efféle), 10 mely a csőhálózat nyomólégvezetékét a hoz­zácsatlakozó légkamrától elválasztja, ezen vezeték és kamra közt nyomáskülönbség keletkezésekor, a szeleptányér megemelésével egy szelepet nyit meg, mely a levegő kilépési 15 nyílását szabaddá teszi és ezzel a csőhálózat légtelenítését idézi elő. A fő csővezetékből vett és az ezen gyors szelepnyitó szerkezetből kilépő levegő azután a csőhálózat riasztószelepének atmoszférikus 20 levegővel telt kamrájába vezettetik, hogy ott túlnyomást hozzon létre és ezzel a riasztó­szelep hirtelen piegnyílását idézze elő. A találmányt a mellékelt rajz alapján kö­zelebbről ismertetjük. Itt az 25 1. ábra az összberendezést mutatja a cső­vezeték egyszerű légtelenítésével, a 2. ábra ugyanezt ábrázolja a kilépő levegő­nek a riasztószelep atmoszférikus kamrájába való átvezetésével (ezen az ábrán a két sze-80 lep metszetben van feltüntetve), végül a 3. ábra a gyorsan nyíló szelepet metszet­ben, nagyobb léptékben ábrázolja. A rajzon (a) jelöli a csőhálózat nyomólég­vezetékét. Ebből a vezetékből egy (b) mellék-35 vezeték ágazik el, melybe a gyorsan nyíló (c) szelep van beiktatva. Ez a szelep a tulajdon­képpeni szeleptestből és az ezzel egy (d) csatlakozócső segélyével összekötött (e) szél­kazánból áll. Az (a) fővezeték leeresztő ve-40 zetékét (f) jelöli. A (c) szeleptokba beépített (g) membrán a légnyomás alatt álló csőháló­zatot úgy választja el az (e) szélkazántól, hogy csak kis (h) összekötőnyílást hagy a membránban szabadon (3. ábra). Az (e) pzélkazán és az (a, b) csővezeték 45 közt keletkező nyomáskülönbség esetén a gyorsan nyíló szelep működésbe jön. A mű­ködés módja ez: Ha az (a) csőhálózatban a nyomás, egy vagy több locsolónyílás kinyi­tása folytán, süllyed, akkor az (e) szélkazán- 50 ban túlnyomás keletkezik, minthogy hirtelen nyomáskiegyenlődés a (g) membránban lévő kis (h) összekötőnyíláson át nem mehet végbe. A szélkazánban uralkodó túlnyomás a membránra hat és az (i) szeleptányért le- 55 emeli fészkéről. Az (a) vezetékből a levegő most a gyorsan nyitó szelepen át akadály­talanul veheti útját a szabadba, vagy az (f) leeresztővezetékbe (1. ábra). Kiömlő víz elle­nében ez a gyorsan nyitó szerkezet önműkö- 60 dően zár. A 2. ábrán látható foganatosítási példánál a levegő a (B) csatlakozócsőből nem a sza­badba, illetve az (f) leeresztővezetékbe áram­lik, mint az 1. ábránál, hanem egy (k) össze- 65 kötőcsövön át, a riasztószelep (m) atmoszfé­rikus kamrájába. Az ebben a kamrában a hirtelen légbevezetés folytán előidézett túl­nyomás az (n) szeleptányért és vele az (o) szelepet, mely az (n) tányérral szilárdan 70 össze van kötve, hirtelen fellöki. A (c) gyor­san nyitó szerkezeten át az (m) térbe beve­zetett levegő megtorlódása oly intenzíve hat, hogy a riasztószelep megnyílása pillanatnyi­lag megy végbe. 75 Ilyen szerkezet alkalmazása esetén az az idő, mely a locsolónyílások nyitásánál a víz kiömléséig eltelik, a minimumra van redu­kálva. További előny a tetemesen korábban adódó riasztójel tűz kiütése esetén. 80

Next

/
Thumbnails
Contents