81716. lajstromszámú szabadalom • Hirdetősátor és árúbódé

I Megjelent 1935. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81716. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Hirdetősátor és árubódé. Zsigmond Elemér városi számgyakornok, Budapesten. A bejelentés napja: 1920. évi december hó 23-ika. Vannak ugyan már célszerű árubódék, kü­lönböző árucikkekre berendezve és láthatók különböző kidolgozású hirdetőtáblák, de az én tervem a kettőnek egyesítése; vagyis 5 azonkívül, hogy a sátorban valamely köz­szükségleti cikk árusittassék, az összes külső oldalfalakon, tábla és szöveghirdetés elhe­lyezését célozza: miáltal az árucikkek vevői elolvassák a hirdetéseket, a hirdetések pedig 10 az árucikkeknek csinálnak reklámot. A sátor alacsony (a) cementalapon épül és (b) homlok, meg oldalfalai vasbetétes fénye­zett műkőből készülnek, melyek vaskapcsok­kal nyernek megerősítést; miáltal ezen sát-15 rak bármikor kisebb munkával szétszedhe­tők és máshelyen ismét felállíthatók. Az így összeállított oldalfalakon nyer elhe­lyezést a puhafa szerkezetű (c) tetőalapzat, melyre a félgömbalakú (d) bádogtető kerül 20 vízfogó és (m) vízlevezető csatornával fel­szerelve. A sátor hátsó (3. ábra), valamint oldalfa­lán (1. ábra) két-két teljesen egyforma tábla­üreg van, melyben a különböző nagyságú 25 kockákra osztott (1) hirdetőtáblák nyernek elhelyezést. Ugyancsak az első oldalon is két (f) táblaüreg van, de ezek keskenyebbek, mert közöttük egy rendes kilincses (g) ajtó nyer elhelyezést; kis üvegablakokkal és fi­ij zetőpárkánnyal ellátva. A sátor belsejében, az ajtó sarkától egészen ennek nyílásáig végigmenő, háromrekeszes közönséges (h. 1. h. 2.) puhafapolcszerkezet van, mégpedig a tetőzettől a táblaüregnek 35 (majdnem) a felső széléig és az alapzattól a táblaüregek alsó széléig: áruk elhelyezése céljából. Az említett táblaüregben elhelyezett hir­detőtáblák (1 és f) az üregek méreteinek tel­jesen megfelelő nagyságú, fényezett ke- 40 ményfa tokkal biró szöveghirdető táblák. (5. ábra.) Ezen hirdetőtáblák kívülről (j) üvegfelü­lettel bírnak, mely üvegfelület fém vagy egyéb pántocskákkal, négyzetes kockákra 45 van osztva. (1., 2. és 3. ábra.) Minden hirdetőtábla a középen alul és fe­lül elhelyezett (i) tengelyek (4. és 5. ábra) körül szabadon forgatható, úgy hogy ezen tábláknál az üveget védő vasredőnyök alkal- 50 mazása teljesen feleslegessé válik, mivel zá­ráskor a táblát .csak 1 befordítják és a belső fényezett faoldala kerül kifele. Hogy pedig ezen táblák kívülről forgatha­tók ne legyenek, egy a táblák méreteinek 55 megfelelő (n) deszkakeret lesz belülről a táblák hézagaira erősítve, kis kapcsokkal és ez nemcsak lezárja a táblát, de a nyílás hé­zagait is betölti. A szekrényalakú hirdetőtáblák kiforgatás- 60 kor a bal oldalfalakon elhelyezett sarkok körül mint egy könyv kettéválaszthatok, a külső üvegfelületei tokra és a belső hirdető­keretes fatokra. (5. ábra). Az összecsukás egy a jobb oldalfalon elhelyezett kis (o) zá- 65 rókapocs ráfordításával történik és így a tábla csak akkor nyitható, ha zárt helyzeté­ből ki van fordítva. Kettéválasztás alkalmával, a belső oldal­falakon (5. ábra) látható és az üvegfelület 70 beosztásának teljesen megfelelő beosztású szöveghirdetési keretek fém vagy egyéb to­kocskáiba, (k) a szöveghirdetés kartonlapjai ragasztás helyett csak egyszerűen betolat­nak és a hirdetés kiforgatáskor láthatók 75 lesznek. A táblaüregek alatt és felett üresen ma-

Next

/
Thumbnails
Contents