81708. lajstromszámú szabadalom • Gép szemestermények hántolására és koptatására

I Megjelent 1935. évi március hó 27-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81708. SZAM. — X/i. OSZTÁLY. Gép szemes termények hántolására és koptatására. Kaspar JLeopold gyáros Gross-Senitz-ben. A bejelentés napja: 1920. évi november hó 22-ike. Elsőbbsége: 1919. évi október hó 28-ika. A találmány tárgya gép szemes termé­nyek, mint gabona, hüvelyesek és egyebek (lóhere stb.) hántolására és koptatására, több egymással összeköttetésben álló hán-5 toló térrel. A találmány abban áll, hogy az egyes hántoló terek egymástól el van­nak zárva, azonban a zárószervek oly be­rendezéssel vannak ellátva, melyek segé­lyével üzem közben két-két tér egymással to összeköthető, úgyhogy egy munkaperiodus alatt egyidejűleg állhatnak üzemben. Több egymással összekötött hántoló dob­bal ellátott ismert gépektől a találmányt képező gép abban tér el, hogy a hántoló 15 tereknek elzárhatósága következtében minden egyes dob mint önálló egység sze­repelhet, úgyhogy a hántolandó anyag minden egyes dobban tetszés szerinti hosszú ideig megfelelő kerületi sebesség-20 nél munkálható meg, illetve a megmunká­lás időtartama a hántoló dobok kerületi sebességétől függetlenné tehető, míg az ismert gépeknél a hántoló terek állandó összeköttetése következtében az anyagnak 25 a gépen való áthaladási sebessége csak a hántoló dobok kerületi sebességének, illetve a megmunkálás sebességének vál­toztatása által volt módosítható. Az egy- vagy kétdobos gépekkel szem-30 ben azt az előnyt érjük el, hogy az egyes dobok azonos hántoló hatás mellett lénye­gesen kisebbre készíthetők. Ha ugyanis a hántolást két dobban végezzük, amelyek közül az egyik a másikba ürül, akkor az 35 egyik dob mindig üresen fut és a máso­dik dobnak ugyanolyan nagy felületűnek kell lennie, mintha a hántolásra csak egyetlen dobot használnánk. A két dobból álló hántológépeknek tehát az a hátránya 40 van, hogy a dobok borítófelülete és ennek 50 55 60 megfelelően azok beszerzési költsége is megkettőződik. Több mint két dobnak a találmány értelmében való alkalmazása azonban mó­dot nyújt arra, hogy minden egyes dob 45 hántoló felületét csökkentsük és ezáltal kis borítófelületű kicsiny dobokat alkal­mazzunk. Ha ugyanis a hántoló folya­matot több mint két hántoló dobban, cél­szerűen több mint három dobban fogana­tosítjuk, melyek mindegyike mint önálló egység működik és az egyik dobban hán­tolt anyag, a másikba üríttetik át, akkor elérhetjük azt, hogy egy munkaperiodus alatt több hántoló dob is állhat üzemben és az üzemben lévő dobok borítófelületei összegének csak az egy dobbal dolgozó ismert hántoló berendezés borítófelületé­nek kell megfelelnie. A hántoló dob kiseb­bítése által a berendezésnek és az elkopott dobok pótlásának költségeit lényegesen csökkenthetjük, mert míg az ismert egy­vagy kétdobos berendezések megsérülése­kor oly nagy burkolatot kell alkalmazni, mely az összes ' hántoló felületnek felel 65 meg, addig a találmányt képező berende­zésnél csak lényegesen kisebb borítófelü­leteket kell pótolni. Ha a gép oly módon van kiképezve, hogy az adagolás és a hántolt anyagnak elvezetése, illetve ja gépből való kiürítése egyidejűleg történik, akkor az anyag be­töltése és kiürítése közötti munkaszüne­teket elkerüljük. Ezáltal a munkafolya­matot gyorsítjuk és ezenkívül kiküszöböl- 75 jük azokat a lökőhatásokat, melyek ab­ból származnak, hogy a gép az anyag fel­töltése és kiürítése között tehermente­sítve van. Ezek a lököhatások a hajtómo­torra is visszahatnak, melyre rendesen 80 70

Next

/
Thumbnails
Contents