81680. lajstromszámú szabadalom • Eljárás képlékeny massza előállítására és játékárúknak, műtárgyaknak és efféléknek a masszából való formálására

" Megjelent 1935. évi március hó 206-én. ' MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81680. SZÁM. — IV/h/1. OSZTÁLY. Eljárás képlékeny massza előállítására és játékáruknak, műtárgyaknak és effélék­nek a masszából való formálására. Weil Lipót építész, Budapesten. A bejelentés napja: 1921. évi október hó 11-ike. A jelen találmány tárgya eljárás képlé­keny massza előállítására és játékáruknak, műtárgyaknak és efféléknek a masszából való formálására. A massza alapanyaga papír-5 dara, melyet a találmány szerint portland­cementtel, klórmagnéziummal és ragasztó­szerrel, célszerűen keményítőpéppel képlé­keny masszává gyúrunk, ahol is töltőanyag gyanánt hegyikrétát és fűrészport keverünk LO hozzá. Képlékeny masszák, melyeknek alapanyaga papírdara, már ismeretesek. A papírdarát vagy papírmasét eddigelé gipsszel keverték. Ennek a masszának hátránya, hogy gipsz-15 tartalmánál fogva nem vízálló. Ezel szemben a jelen találmány szerinti képlékeny massza nemcsak vízálló, hanem víz hatására, egyéb­ként; érdes felülete, simává válik, mert a cementszemcsék kimosódnak és betömik a 20 felület pórusait. Játékáruk, dísztárgyak és effélék előállítására eddigelé alkalmazott masszák egyik csoportja szétszedhető formá­kat igényel, melyekben a massza huzamosabb ideig marad, míg meg nem keményedik. 25 Az említett célra szolgáló masszák másik csoportja sajtolási vagy csákozást igényel,­tehát gépi berendezéseket, melyeknek alkal­mazása esetén természetesen hulladékkal is kell számolnunk. Jelen leírás bevezetésében iO említett gipszet tartalmazó képlékeny masz­szának hátránya végül, hogy nem vízálló és érdes felületű. A jelen találmány tárgyát alkotó képlé­keny massza már most az eddigelé ismeretes 35 masszák hátrányait kiküszöböli, amennyiben sem szétszedhető formákat, sem sajtolő­berendezéseket nem igényel és hulladékok mellőzésével, teljesen sima felületű alakza­tokat szolgáltat. A jelen találmány szerinti képlékeny masz- 40 sza ugyanis oly konsistenciájú, hogy az el­készítendő tárgy alakmásába csömöszölhető és abból, formálás után, deformálódás nél­kül, azonnal könnyen ki is emelhető. A masz­sza .tehát nem szárad a szétszedhető forrná- 45 ban, hanem a formán kívül és érdes felületét vízzel való bekenés útján tesszük simává. A találmány szerinti képlékeny massza előálításánál úgy járunk el, hogy a papír­darát portlandcementtel, hegyikrétával, fa- ,-Q liszttel vagy fűrészporral és klórmagnézium­mal keverünk és annyi főt keményítőpépet adagolunk hozzá, míg jól gyúrható masszát nem kapunk. Ez a massza természetes vagy mesterséges úton megszárítva kemény, szi- 55 lárd, nem deformálódó anyaggá válik, miért is játékáruk, dísztárgyak és effélék előállítá­sára igen alkalmas. Példa: 60 2 térfogat papírdarát, 2 térfogat hegyikrétát, 1 térfogat falisztet vagy fűrészport, 1 térfogat portlandcementet és körülbelül V1 0 térfogat klórmagnéziumot alaposan összekeverünk, miközben annyi ke- 65 ményítőpépet adagolunk hozzá, míg jól gyúr­ható masszát nem kapunk. A masszát azután a papírrostok további felaprítása céljából, aprító vagy darálógépen átsajtoljuk. Játékáruknak, dísztárgyaknak és effélék- 70 nek a masszából való előállításánál a követ­kezőképpen járunk el. A masszát a készítendő tárgy alakmásába csömöszöljük és közvetlenül rá, tehát még mielőtt megszáradt volna, a formából kiemel- 75 jük, a levegőn vagy mesterségesen megszá­rítjuk és végül felületét vízzel bekenjük, Í

Next

/
Thumbnails
Contents