81625. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék túlhevített gőzzel dolgozó gépek kenésére és alkalmas ásványi olajemulzio előállítására

Meg jelent 1935. évi március hó 126-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81625. SZAM. — Xl g. OSZTÁLY. Eljárás és készülék túlhevített gőzzel dolgozó gépek kenésére is alkalmas ásványi olajemulzió előállítására. Langer Henrik vasúti felügyelő, Korneuburgban. Pótszabadalom a 78887. ozámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja: 1918. évi november hó 4-ike. A 78.887 számú magyar szabadalom tárgya eljárás túlhevített gőzzel dolgozó gépek kenésére is alkalmas olajemulzió előállítására. Az eljárás lényege (abban 5 áll, hogy ásványolajokat és pedig kivált­képpen alacsony lobbanási ponttal bíró ásványolajakat mészvízzel vagy ennek valamely aequivalencével emuigálunk. A jelen találmány tárgya ezen eljárás 10 további kiépítése, valamint egy, az eljá­rás hatályos foganatosítására szolgáló ké­szülék. A tapasztalás azt mutatja, hogy az emulgálási művelet az olajnak és amész-15 víznek a keverőkészülékben való mérsé­kelt melegítése által gyorsabban és töké­letesebben megy végbe. A jelen találmány értelmében ezen mérsékelt melegítést me­chanikai munkának a keverőkészülékben 20 meleggé való átalakításával érjük el, oly módon, hogy a keverőkészülékek szokásos alacsony fordulatszámai helyett — a ké­miai iparban a keverőkészülékeknél álta­lában használt fordulatszámok 20—60 kö-25 zött váltakoznak — lényegesen magasabb, percenként mintegy 300—400 fordulatot választunk. Ily magas fordulatszámnál a keverőkarok mechanikai munkájának át­alakulásából keletkező meleg elegendő a 30 keverőkészülékbe töltött olajnak és mész­víznek vagy hamuzsíroldatnak a kívánt hőmérsékletre való felmelegítésére. Ugyancsak üzemi kísérletek és tapasz­talatok vezettek arra az eredményre, hogy 35 az emulgálás vízszintes tengelyű zárt dob­ban sokkal eredményesebben végezhető, mint a kémiai iparban általában haszná­latos, függélyes tengelyű, nyitott keverők­ben. Az eredményekben úgy a kész termék homogenitása, mint a rövidebb munkaidő 40 tekintetében mutatkozó ezen különbség azzal magyarázható, hogy a vertikális ke­verőműben az olaj és a mészvíz, vagy más hasonló között fennálló lényeges fajsúly­különbség az anyagrészek elhelyezkedésé- 45 ben bizonyos tendenciát von maga után, mely tendencia az emulgálási folyamatot hátráltató befolyásban jut kifejezésre. Vízszintes tengelyű keverőműveknél ilyen tendencia már nem léphet jfel. A szokásos 50 nyitott tartány helyett teljesen zárt dob alkalmazása egyrészt megszünteti a ke­verőkarok mechanikai munkájának át­alakulásából nyert meleg káros elveszté­sét, másrészt az olaj- és vízrészecskék- 55 nek egymással való (intenzívebb érintke­zését biztosítja, míg nyitott keverőknél ezen anyagrészecskeknek inkább van le­hetőségük arra, hogy egymás elől kitér­jenek, ami az emulgálási művelet hatá- 60 lyosságát csak csökkenti, míg a megmun­kálás ideiét növeli. Az eljárás foganatosítására szolgáló készüléknek egy példaképpeni foganatosí­tási alakja a rajzon az 1. ábrán tengely- 65 menti hosszmetszetben, a 2. ábrán a ten­gelyre merőleges függélyes keresztmet­szetben látható. A tetszésszerinti módon állványozott fekvő és teljesen zárt (a) dobban egy víz­szintes (b) tengely van ágyazva, melyen (c-c) keverőlapátok vannak elrendezve. A lapátok a tengelyen átmenő síkokban fek­szenek. Az olaj és mészvíz betöltésére egy, a dob felső részén elrendezett (d) nyílás 75 szolgál, mely egyébként a szokásos ken­gyeles zárral rögzített fedéllel van el­zárva. A kész emulzió lebocsátása egy, a

Next

/
Thumbnails
Contents