81617. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkáliföldfémek ötvözeteinek előállítására

Megjelent 1935. évi március hö JL-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81617. SZAM. — XVI/C. OSZTÁLY. Eljárás alkaliföldfémek ötvözeteinek előállítására. Dr. Kroll Vilmos Justine mérnök Luxemburgban. A bejelentés napja: 1920. évi április hó 15-ike. Számos fém (például ólom, cink, anti­mon, bizmut, alumínium, réz stb.) ötvö­zeteit lehetséges oly módon előállítani, hogy az illető fémnek egy alkálifémmel 5 képezett ötvözetét (vagy ha az illető fém alkálifémmel nem ötvöződne, az illető fémnek az alkálifémmel képezett mecha­nikus keverését) a földkalifémnek halogén­vegyületeivel felhevítjük. Ilyenkor a íöld-10 alkali-halogénvegyület és az ötvözetben levő alkalifém között reakció megy végbe oly módon, hogy a földkali-fém az ötvö­zetbe lép be, a halogénvegyületben pedig az alkalifém által helyettesíttetik. Ezen 15 eljárás gyakorlati kivitelénél már most kitűnt, hogy ezen reakció egy bizonyos idő multán, még mielőtt az alkalifém tel­jes mennyisége eltávolíttatott volna az öt­vözetből, gyakorlatilag megszűnik. A fel-20 találó ezen jelenség okát azon körülmény­ben ismerte fel, hogy egyrészt a halogén­só idővel (valószínűleg nehezen olvadó oxychloridok képződése folytán) nehezen folyóvá válik s ezáltal reakcióképességét 25 elveszti és másrészt mert egyensúlyi álla­pot jön létre, amennyiben a fémfürdőbe lépett földkalifém a sóolvadékból annyi alkalifémet redukál vissza, mint amennyi alkaliföldfémet redukál az olvadékból az 30 alkalifém. Az ezen felismerésen alapuló találmány mármost abban áll, hogy a halogénsóolva­dék állandó jó reakcióképességéről gon­doskodunk. Ezen követelményt különböző 35 módokon teljesíthetjük. Lehet pld. acélból a találmány értelmében az olvadéknak már eleve lehetőleg alacsony olvadási pon­tot és lehetőleg nagymérvű hígfolyóságot kölcsönözni azáltal, hogy az egyszerű ha-40 logénsók helyett sóknak (a ciiémiailag defi­niált kettős- és többszörössók ideszámítá­sával) keverékét alkalmazni. A sóelegy al­katrészei súlyviszonyának, neméneK és számának módosítása révén oly olvadékok létesíthetők, melyek olvadáspontja még 45 az alkotósók legKÖnnyebben olvadó egye­dének olvadáspontjánál is alacsonyabb lesz és az eljárás gyors és tökéletes vég­hezviteléhez szükségélt hígfolyósságot a legegyszerűbb hevitési eszközökkel, mint f>0 pld. széntűzzel fűtött vasolvasztóüstben is el lehet érni. A találmány kiterjed a foganatosítási módozatok egész sorara, melyek közül a következőkben némelyik bővebben nyer 55 ismertetést. Ha csak egy egyetlen alkaliaföldfémet akarunk az ötvözetbe bevinni, akkor a só­keveréket pld. úgy állítjuk össze, hogy ezen ötvözendő alkaliaföldfemnek ket 60 vagy több különnemű halogénsóját, pld. chloridját és flouridját, vagy ezen ötvö­zendő alkaliaföldfém egy vagy több kü­lönböző halogénsóján kívül ezen alkali­földfém egy vagy több másnemű vegyül e- 65 tét, vagy (más alkaliföldfém kivételével) más fémek egy vagy több halogénvegyü­letét, vagy (más alkaliföldfémeket tartal­mazó vegyületek kivételével) egyéb ké­miai vegyületeket tartalmazza. Ezen al- 70 kaliföldfémnek az ötvözetbe való beve­zetése után, amennyiben szükségesnek mutatkozik, egy vagy több következő munkafolyamatban egy vagy több más alkaliföldfémet is vihetünk be az ötvö- 75 zetbe, ha azt hasonló módon az illető be­viendő alkaliföldfém sóit tartalmazó só­keverékekkel kezeljük. A találmány lehetővé teszi azonban egy vagy több különnemű alkaliföldfémnek 80

Next

/
Thumbnails
Contents