81605. lajstromszámú szabadalom • Tolórúd fű, és gabonakaszálógépek vágóművének hajtására

Megjelent 1935. évi március hö JL -én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 81605. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Tolórúd fű- és gabonakaszálógépek vágó-művének hajtására. International Harvester Corporation cég, Chicagóban. A bejelentés napja: 1916. évi augusztus hó 26-ika. Fű- és gabonakaszálógépek vágóművének hajtása jelenleg tolóruddal történik, mely külső végén kanálszerűén alakított rugalmas pántokkal van ellátva, amelyek a golyóalakú 5 késfejet közrefogják. Az ilynemű ismert szer­kezetek azon hátránnyal járnak, hogy a toló­rúd és a késfej közötti kapcsolat az erős ko­pás folytán rövidesen pontatlanná válik, da­cára annak, hogy a kapcsolat utánállítószer-10 kezettel van ellátva. A találmány tárgya oly berendezés alkalmazásában áll, amely az egymással kapcsolandó részek kopását önmű­ködően kiegyenlíti, úgy hogy a részek min­denkor helyes kapcsolatban tartatnak és a 15 legnagyobb fokú tartósság mellett a legjobb hatást biztosítják. Ezen célt a találmány sze­rint azáltal érjük el, hogy a rugalmas pántok összeszorítását a két pántrészbe kapaszkodó, például könyökemelő révén rugóhatás alatt 20 álló feszítőszerv, például ék eszközli, úgy hogy a rugalmas pántok a részek utánaállítá­sának szüksége nélkül önműködően szoríttat­nak össze, míg a könyökemelő nyitott állásá­ban az említett rugó a szorítószervet, például 25 éket a kapcsolórészekből kihúzza, úgy hogy ezek szabaddá válnak és a rugalmas pántok szétnyílhatnak, úgy hogy szükség esetén a tolórudat a vágómű késfejéről le lehet sze­relni. A találmány tárgyának egy példaképpeni foganatosítási alakja a mellékelt rajzban van feltüntetve, melyen 1. ábra a tolórúd alaprajza, 2. ábra annak oldalnézete és 3. ábra a rugalmas pánt vízszintes met­szete. (1) a kaszálógép kése, (2) pedig a késfej, mely szokott módon a golyóalakú (3) csap­ban végződik. (4) a tulajdonképpeni tolórúd, 40 mely rendesen fából áll és az (5) és (6) ru-30 35 galmas pántokkal van felszerelve, amelyek a tolórúd mellső és hátsó végén (7) csapokkal vannak megerősítve. A rugalmas pántok sza­bad végei kanálalakúak és a (3) gömbcsapot közrefogják. Az (5) és (6) pántokon a (9; 45 szorítócsap megy keresztül és a (10) fejjel ütközik az egyik pántba. A sima (9) csap hosszirányban haladó (11) furattal van el­látva, mely nem megy az egész csapon végig. Ezen furatban a (12) spirálrugó fekszik, 50 amely a csap lényegesen nagyobb (14) nyí­lásán keresztülmenő (13) szegre működik, amely a (9) csapot oly helyzetben tartja, hogy (10) feje szorosan a (6) pánt külső ol­dalához fekszik és egyszersmind a (9) csap 55 elfordulását is meggátolja. A rugalmas pántok összeszorítására a (9) csapnak az (5) pántból kiálló végén a (15) hasíték van alkalmazva, melynek külső fala a 3. ábrában látható módon ferde. Ezen ha- go sítékba a hosszirányban eltolható (16) ék hatol és ékfelületével a hasíték ferde oldalá­hoz, egyenes felületével pedig az (5) pánt külső oldalához támaszkodik. A (16) ék a sarjúoldal felé a (17) szárban folytatódik, (55 melynek szabad vége a (18) csukló révén a csavarmenettel ellátott (19) rúddal van ösz­szekötve, melynek másik vége a célszerűen az (5—6) pántok kiálló (21) szemei között elrendezett és a (22) szeggel biztosított (20) 70 csap nyílásában van elcsúszhatóan vezetve. A (17) és (19) karok könyökemelőt képez­nek. A (19) karra a nyomott (23) rugó van tolva, mely a (20) csap és a beállítható (24) anya között fekszik. A célszerűen az (5) 75 pánttal egy darabot képező kiugró (25) ve­zeték a könyökemelő csuklójának alátámasz­tására szolgál. A szerkezet működése a következő: Az 1. és 2. ábra szerinti állásban a (16) 80

Next

/
Thumbnails
Contents