81542. lajstromszámú szabadalom • Graftiellenállás

Megjelent 1935. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81542. SZAM. — Vll/g. OSZTÁLY. Grafitellenállás. Vései Ödön hadapródőrmester, Kaposvárott. A bejelentés napja: 1921. évi május hó 23-ika. Jelen találmány tárgyát grafitellenállás képezi, mely főleg egyszerűsége, könnyű kezelhetősége és olcsosága által tűnik ki. A találmany tárgya a csatolt rajzon 5 példaképen felvett roganatositási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a grafitellenállás elölnézete és részben hosszmetszete, a 2. ábra az ellenállás keresztmetszete, a 10 3. ábra az ellenállás oldalnézete. A találmány szerint a porcellán, vagy egyéb szigetelőanyagból készült (a) állvá­nyok a (b) porcellánhengerre ráhúzott (c) porcellánhüvelyt tartják, melynek belső 15 palástfelületén a (b) henger fecskefark­szerű (d) bordázatát magábafogadó fecs­kefarkszerű (e) hornyok vonulnak végig. Ezen hornyokban foglalt helyet az (f) el­lentálló anyag, mely célszerűen grafit, ce-20 ment- és vízüvegből készült massza és ame­lyekbe még a (g) kontaktgombok vannak benyomva. A (c) hüvely belső fala víz­üveggel, vagy egyéb hőszigetelővel van be­vonva. A (b) porcellánhenger egyik vége, 25 mely az (a) állványzat falán túlnyúlik, (h) csavarorsóvá van kiképezve és erre az (i csavaranya van felhúzva, mely a (b) henger helyzetét rögzíti. A (g) kontaktgombok sora fölött a (j) ;i0 rézcsavarok segélyével rögzíthető (k) réz­rudak vannak a két (a) állványok között átfektetve, ezen rézrudakon pedig az (1) tolókák helyezkednek el, melyek az áram elvezetésére szolgálnak. Az (a) állványza-35 ton az (m) kontaktnyílások vannak még elrendezve, melyeken át az áram az ellen­állásanyagba lett bevezetve. Az esetleges melegedés elkerülésére a (b) porcellánhenger célszerűen lukacsosan készül. 40 Természetesen a találmány tárgya a példaképen feltüntetett foganatosítási ala kon kívül még sok más formában is készül­het és esetleg több sor kontaktusgombbal is lehet ellátva. 45 Szabadalmi igények: 1. Grafitellenállás, jellemezve két szige­telőállványzat között átfektetett, por­cellán vagy egyéb szigetelőanyagból készült és csavar segélyével rögzíthető 50 henger, valamint erre ráhúzott, belső felületén végigfutó, fecskefarkalakú hornyokkal ellátott, szigetelőanyagból készült hüvely által, melynek hornyai célszerűen grafit-, cement- és vízüveg- 55 bői álló masszával vannak kitöltve és amely masszába sorjában kontaktus­gombok vannak benyomva, mimellett a kontaktusgombok sora fölött a két állványzat közt egy-egy tolókával el- 60 látott és helyzetében csavar segélyével rögzített rézrúd van átfektetve oly cél­ból, hogy az áram az ellenállásból a to­lókák segélyével vezettessék el. 2. Az 1. igényben védett grafitellenállás 65 foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a porcellánhenger falából a ráhúzott hüvely hornyaiba beléfekvő bordák állanak ki oly célból, hogy a hüvelynek a hengeren való elfordulását 70 megakadályozzák. 1 rajzlap melléklettel. Stádium-nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents