81510. lajstromszámú szabadalom • Uj termékek és eljárás azok előállítására

Megjelent 1935. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI <|EBK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81510. SZAM. — IV/h/1. OSZTÁLY. Űj termékek és eljárás azok előállítására tetralinnal. Tetralin Gesellschaft mit beschraenkter Haftung cég Berlinben, mint az Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation berlini cég jogutódja. A bejelentés napja: 1921. évi január hó 5-ike. Németországi elsőbbsége: 1915. évi december hó 18-ika. Az iparágak egész sorában régóta nagy mértékben alkalmazzák a terpentinolajat úgy oldó, mint hígítószer gyanánt. így pl. a festészet olajfestékeit, a padlófestéke-5 ket, padlókencéket és lakkokat, stb. ter­pentinolaj adagolása mellett készítik. Ha­sonlóképpen ezt az olajat nagy mennyiség­ben alkalmazzák cipőkrémek gyártásánál. Megpróbálták már a terpentinolajat az ily i() termékekben más anyagokkal helyettesí­teni, különösen a háborúban használtak terpentin helyett ilyen pótanyagot az ár­viszonyok és terpentinolaj hiánya miatt. Ügy találtuk már most, hogy a csepp-15 folyós, hidráit naftalinok kiváló módon alkalmazhatók oldó- és hígítószer gyanánt tok technikai készítmény előállításánál, ahol eddig terpentinolajat használtak. így pl. előállíthatunk oly cipőkrémet, mely az 20 eddigiektől csupán a megfelelő mennyi­ségű terpentinolajnak 1, 2, 3, 4 tetrahidro­naftalinnal teljesen vagy részben való he­lyettesítésében különbözik. Az ilyen új cipőkrémnek az eddig alkalmazott ter-25 mékkel szemben az az előnye, hogy oxi­dációs hatás, illetve oxigénátvitel nem áll be, oly körülmény, mely a bőrt a terpen­tinolaj oxidáló hatása következtében elő­álló megkeményedéstől védi. íso Hasonló módon új olajfestéket állítha­tunk elő pl. oly módon, hogy 80 rész len­olajkence és 20 rész terpentinolaj elegye helyett ugyanoly mennyiségű lenolaj­kencének terpentin helyett ugyanolyan mennyiségű tetrahidronaftalinnal való 35 elegyét alkalmazzuk. Ezt az elegyet is­meretes módon az illető festékanyag­gal, például extra B permanensvörössel keverjük és súlypáttal vagy cinkfehérrel keverve dolgozzuk fel. Az így kapott 40 olajfestéket ugyanoly módon dolgozzuk fel, mint az ismeretes terméket és szá­radóképessége épp oly jó, mint az eddig alkalmazott felstékeké. Továbbá pl. padlólakkot készíthetünk, 45 ha 40 rész kolofóniumot 100 rész tetra­hidronaftalinban feloldunk. Az 1, 2, 3, 4 tetrahidronaftalin helyett más folyékony, hidráit naftalineket is al­kalmazhatunk, hasonló oldási arányok r>0 mellett. Szabadalmi igények: 1. Üj, iparilag értékesíthető termékek, melyekben az eddig oldó- vagy hígító­szer gyanánt alkalmazott terpentinola- 55 jat olyan oldó- vagy higítószerek he­lyettesítik, amelyeket részben vagy egészben hidráit naftalin alkot. 2. Eljárás új termékek előállítására, jel­lemezve azáltal, hogy az oldó- vagy 60 hígítószer gyanánt alkalmazott terpen­tinolajat egészen vagy részben hidráit naftalinnal helyettesítjük. Stádium nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents