81479. lajstromszámú szabadalom • Bot, mérő- és szerszámberendezéssel

Megjelent 1935. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI <|BB| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81479. SZAM. — Vl/b. OSZTÁLY. Bot, mérő- és szerszámberendezéssel. Seidler Reinhold intéző Gastewitzban (Sachsen) és Seidler Antal földbirtokos Oberrosauban (Sachsen). A bejelentés napja:l921. évi június hó 2-ika. Gazdák, erdészek és oly tisztviselők ré­szére, kiknek mezőségeken van dolguk, kívánatos, hogy a gyakrabban szükséges szerszámokat, nevezetesen hosszmértéke-5 ket, ásót stb. állandóan magukkal hord­ják. Jelen találmány tárgya oly sétapálca, mely ezen szerszámokat célszerű módon magában egyesíti. Ezen sétapálca szét­nyitható, mikor is meghosszabbodva 10 hosszmértékül szolgál. A pálca alsó vé­gére lapát vagy kapa erősíthető, vagy bármely más szerszám. Ezen célból a sétapálca több szétnyit­ható részből áll, melyek hosszmértékkel 15 vannak ellátva, alsó végén pedig oly be­rendezés van, melynél fogva azon külön­böző szerszámok könnyen megerősíthe­tők. A rajzon 1. ábra ezen pálcának néze-20 tét, használaton kívül, 2. ábra ugyanazt nyitott állapotban hosszmérésre alkalma­san, 3. ábra a lapáttal felszerelt pálcát, míg a 4. ábra a botnak alsóvégét a védő­hüvellyel együtt metszetben mutatja. 25 Az (a) pálca közel a nyeléig fel van hasítva és az ilykép keletkező két rész (d) csuklóval forgathatóan van össze­erősítve, olykép, hogy a két botrésznek (e) végei körzőszárszerűen szétnyithatók. 30 Szétnyitott állapotban ezen szárakat (f) kengyel rögzíti, mely az egyik botszárhoz csuklósan van hozzáerősítve és a másik száron keresztülhatolva, ahhoz képest al­kalmas (g) rögzítőberendezéssel külön-35 böző helyzetekben rögzíthetők. Az (f) rögzítőkengyel beosztással látható el, melyről a szárvégek távolsága mindig pontosan leolvasható. így pl. a szárvégek pontosan 1 méter távolságra állíthatók be, mikor is meghatározott hosszak a 40 mezőségen könnyen lemérhetők. Az (f) kengyel- vagy feszítőrúd az egyik bot­részbe beforgathatóan van elrendezve és egyszersmind kés- vagy fűrészként képez­hető ki, melynek nyeleként a botnyelet 45 használhatjuk fel, mely ezen célból a botra oldhatóan van ráerősítve. Közönséges hosszmérték céljaira a (o) szárat a pontozottan feltüntetett hely­zetbe (2. ábra) forgatjuk addig, míg a 50 másik szárrésszel egy vonalba esik. Ezen helyzetében a (c) szárat a botfoggantyú­hoz (h) szorítógyűrű rögzíti, mely helyett esetleg átmenő- és szárnyas csavaranyá­val ellátott (i) csavarorsót is alkalmaz- 55 hatunk. A bot szárrészei tetszőleges hossz­beosztással vannak ellátva, olykép, hogy ezen bottal nemcsak hosszak, hanem göd­rök és csatornák mélységei is megmér­hetők. A botszárrészeket esetleg rúgó 60 feszítheti szét a használati helyzetbe. A botszárvégeket kétrészű (k) csavar­hüvellyel látjuk el, melyre a botszár­végeket egyesítő (m) bothegy vagy pedig tetszőleges (1) szerszám, pl. lapát vagy 65 kapa csavarható rá. A szerszámok eset­leg magára az (m) bothegyre is ráerősít­hetők. Szabadalmi igények: 1. Bot, mérő- és szerszámberendezéssel, 70 jellemezve azáltal, hogy a bot több szétnyitható és hosszbeosztással ellá­tott szárrészből áll, melyeknek szabad végei tetszőleges szerszám felerősíté­sét lehetővé tevő megerősítő szerkezet- 75 tel vannak ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents