81465. lajstromszámú szabadalom • Világítótest

Me«ie'ent 1985. évi ánriüs hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81465. SZAM. — Il/d. OSZTÁLY. Világítótest. Püschel Albert tőkepénzes Dresdenben. A bejelentés napja: 1921. évi május hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát világítótest képezi és a találmány abból áll, hogy a világítótest karjai annak középrészéhez képest eltolhatóan (elállíthatóan) vannak 5 kiképezve, míg a karok végein oldhatóan megerősített lecsüngő koszorú egymással csuklósan összekötött egyes részekből áll, melyek sajtolt vagy kibökött anyag­ból vannak készítve, úgyhogy a karoknak lü a középrészhez képest való elállításával a világítótest alakja megváltoztatható és a világítótest becsomagolásakor a ko­szorú a karokról levehető és laposra ösz­szehajtható. Emellett a karok esetleg 15 maguk is szolgálhatnak fényforrások tar­tói gyanánt, úgyhogy ekkor a karok el­állításával változtatni lehet a világítótest fénykörét. A mellékelt rajzon a találmány tár-20 gyának egy foganatosítási példája van bemutatva, és pedig: az 1. ábrán függélyes metszetben, a 2. ábrán felülnézetben, kiegyenesedett karokkal, a 25 3. ábrán szintén felülnézetben elállított karokkal, míg a 4. ábra a lecsüngő koszorú egy részét nézetben és az 5. ábra az eltolható karok ágyazását 30 nagyobb léptékben kirajzolva tünteti fel. A világítótest (1) középrészén (1., 2. ábrák) könnyen levehetően vannak meg­erősítve a karok, melyek mindegyike két, egymásmelleit fekvő (2) felső és két, 35 szintén egymásmellett fekvő (3) alsó kar­ból áll. Mindegyik (2) felső karrész a hozzátartozó (3) alsó karrésszel csukló segélyével van összekötve. A (2) felső karrészek egy-egy (4) fogaskerékkel álla-40 nak szilárd kapcsolatban (1., 2., 5. áb­rák, mi mellett két összetartozó (2) felső karrész ezen fogaskerekei egymásba kap­csolódnak, úgyhogy az egyik felső vagy alsó karrész elállításakor a másik két hozzátartozó karrész is eláll. 45 A karok, illetve a (3) alsó karrészek végén levehetően van megerősítve az (5) lecsüngő koszorú, mely egyes sajtolt vagy kibökött fémlemezdarabokból áll. Utób­biak, sarokpántok vagy effélék segélyé- 50 vei, csuklósan vannak egymással össze­kötve. A világítótest becsomagolásakor tehát módunkban van a karokat úgy a középrészről, mint a lecsüngő koszorúról leoldani és utóbbit laposan összehajtani. 55 A karoknak a középrészhez képest való megfelelő elállításával a világítótestnek más alakot is lehet adni, ami némely célra kívánatos lehet, pl. hogy — billiárd­világításhoz — négyszögletes alakot ad- 60 junk a világítótestnek (3. ábra). Lehet továbbá az egyes karokat magu­kat a (7) fényforrások (izzólámpák) tar­tói gyanánt kiképezni (lásd a 3. ábrán a karokon). Ezáltal a karok elállításával 65 változtatni lehet a világítótest fénykörét. Szabadalmi igények: Világítótest, azáltal jellemezve, hogy karjai a közös középső részhez képest elállíthatóan vannak kiképezve és a 70 karok végeire oldhatóan felerősített lecsüngő koszorú egymással csuklósan összekötött, sajtolt vagy k; bökött anyagból készült egyes részekből áll, úgyhogy a karok elállításával a vilá- 75 gítótest alakja változtatható és a vilá-

Next

/
Thumbnails
Contents