81450. lajstromszámú szabadalom • Gép gyufaszálaknak szállítókeretekbe vagy effélékbe való belökésére

Megjelent 1935. évi április lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 81450. SZÁM. — Il/g. OSZTÁLY. Gép, gyufaszálaknak szállítókeretekbe vagy effélékbe való belökésére. Sjöström John Gotthard mérnök Jönköpingben (Svédország). A bejelentés napja: 1916. évi március hó 13-ika. Németországi elsőbbsége: 1915. évi március hó 19-ike. A találmány tárgya gép gyufaszálak­nak az azokat az előmelegítés és a pa­raffinba való bemártás alatt tartó szál­lítókeretekbe való belökésére. A szállító-5 keretekbe való belökés lehetővé tételére szükséges, hogy a szálakat először egyenlő irányba hozzuk, vagyis úgy ren­dezzük, hogy egymáshoz képest párhuza­mos helyzetet foglaljanak el. io A találmány oly gépre vonatkozik, melynél a belökőberendezés felett a gyufaszálak egyenirányítására való be­rendezés van elrendezve, mely a szálakat a belökőberendezésbe önműködően és 15 közvetlenül vezeti be. Az egyenirányító­szerkezetnek a belökőberendezéssel való egyesítését emellett úgy visszük keresz­tül, hogy az egyenirányítószerkezetnek a még nem rendezett gyufaszálakat befo-20 gadó tartálya áttöretlen fenékkel bír, melyen csak a tartályt a belökőberende­zéssel összekötő egy vagy több rés van kiképeizve. A rendezetlen szálak a be­lökőberendezés felé lesüllyedő, egyenirá-25 nyitott szálakra adagoltatnak. Ennek kö­vetkeztében az egyenirányítószerkezet munkája és a szálaknak a belökőberende­zésbe való táplálása önműködően a be­lökőberendezésben való fogyasztás sze­ao rint igazodik. Még az sem járhat hátrá­nyos következményekkel, ha a belökés teljesen meg is szűnik, minthogy ezáltal csak a írendezett szálrakás lesüllyedése szűnik meg mindaddig, amíg a belökés 35 újra meg nem kezdődik, a tartályba fe­leslegesen bevezetett szálak pedig a tar­tály peremén át lerázatnak. Minthogy továbbá a tartályt rendezetlen szálak­kal mindig megtöltve tarthatjuk, a szá­lak a belökőberendezés egész szélessé- 40 gére minden további nélkül teljesen egyenletesen oszlanak el. A találmány tárgya tette tehát első ízben lehetővé gyakorlatilag használható kombinált egyenirányító- és belökőberendezés szer- 45 kesztését. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának két példakép vett foganatosítási alakja van feltüntetve és pedig az 1. és 2. ábrán az egyik és a 50 3. és 4. ábrán a másik foganatosítási alak függőleges metszete, illetve elölné­zete látható, míg az 5. és 6. ábrán részletek vannak feltün­tetve. 55 Mindkét foganatosítási iá,laknál az egyenirányítószerkezeit a belökőberende­zés felett van elrendezve, úgyhogy az egyenirányított szálak a nehézségi erő ha­tása alatt, tehát önműködően jutnak a G0 belökőberendezésbe. Az egyenirányító­szerkezet (1) tartálya az 1. és 2. ábra szerint a (2) csap körül lengethetően van kiképezve és a tartályt az (5) csapra ható (3) excenter és (4) excenterrúd 65 gyors, ide-odamenő lengő mozgásba hozza. Az (1) tartályban több (6) válasz­fal van elrendezve, melyek a tartály rá­zásánál a gyufaszálakat rendezik. A (6) falak egymással és a tartály mozgásirá- 70 nyával párhuzamosan vannak elrendezve. A még nem rendezett gyufaszálakat az (1) tartályba helyezzük és pedig akár kézzel, akár vedresmű vagy sűrített le­vegő segélyével stb. A tartály rázásánál 75 a gyufaszálak a (6) falak között lassan­ként lefelé süllyednek és emellett egy­mással párhuzamosan helyezkednek el.

Next

/
Thumbnails
Contents