81433. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolóberendezés sorokban elrendezett kontaktus rugókapcsolókkal

Megjelent 1935. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI W® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81433. SZÁM. — VII/j. OSZTÁLY. Kapcsolóberendezés sorokban el rendezett kontaktusrúgó-kapcsolókkal. Siemens & Halske Aktiengesellschaft cég Berlin-Siemensstadtban. A bejelentés napja: 1920. évi december hó 31-ike. Németországi elsőbbsége: 1920. évi február 25-ike. A távjelző- és távbeszélőüzemben gyakran alkalmaznak sorokban elrendezett és egyen­kint vagy csoportosan kezelhető, azonos ki­képzésű kapcsolókkal bíró kapcsolóberen-5 dezéseket. Így például a távbeszélő-vonal­kiválasztó-készülékek kapcsolószerkezetei lé­nyegileg azonos kiképzésű egyes kapcsolóból álló kapcsolócsoportokká vannak összefog­lalva. Ily vonalkiválasztó kapcsolócsoport LO eddigi kiképzésű egyes kapcsolói egyenkint több kaipcsolórugóból, a hozzátartozó él­választó- és szigetelőbetétekböl, továbbá a működtető nyomógombból vagy forgató emelőből és ennek ágyazó részeiből állanak. 15 A csomagszerűen egymásfölé rétegezett kap­csolórugók és közbetétek két-két csavar és szigetelőszelencék, valamint szigetelő alátét­lemezkék segélyével vannak a kapcsoló­csoport közös tartósínjén vagy lapján rneg-20 erősítve. Ezek a kapcsolócsoportok azonban nem fe­lelnek meg többé a tömeggyártás és az alkal­mazási cél tekintetében irántuk támasztott követelményeknek. A mai követelmények: 25 legkisebb térigény, az egyes részek kis száma, egyszerű és olcsó előállítás és ezen részek könnyű összeállíthatósága, továbbá csekély anyagszükséglet és minden időtrabló és költ­séges utó- és beállítómunka elesése. 30 A találmány prtelmében mindeme követel­ményeknek különböző rendszabályok egy­idejű alkalmazásával teszünk eleget, mely rendszabályok közül a leglényegesebb abban áll, hogy valamennyi, különböző síkokban ;j5 fekvő kontaktusrugócsoport szalagalakú szi­getelő közbenső rétegek segélyével van egymástól elkülönítve és közvetlenül van ezeken vagy ezekkel együtt megerősítve. A csatolt rajzon a találmány tárgyának két 40 foganatosítási alakja van példaképpen fel­tüntetve. Az 1. és 2. ábrák nézetben és részleges met­szetben, nagyobbított léptékben oly kapcsoló­berendezést mutatnak, melynél egymás­melleit négy kontaktusrugócsoport van elren- 45 dezve, melyek mindegyike egy-egy alsó (1) rugóból és egy-egy felette elhelyezett (2) rugóból áll. A mellső (1) alsó rugókhoz tar­tozó felső rugók el vannak hagyva, épígy el­törten vannak ábrázolva a szigetelés részei, 50 hogy a kapcsolóberendezés belső szerkezetét jobban lássuk. A kontaktus azáltal történik, hogy az (1) rugók közül az egyik vagy a másik a rajzon nem ábrázolt szerkezet által felfelé mozgattatik, úgyhogy a felső (2) rugó 55 (7) kontaktuscsúcsával érintkezésbe jut. A (8) alaplapon az (1) alsó kontaktus­rugók, melyek hátsó végükön (11) forrasztó­toldatokkal vannak ellátva, olymódon vannak oldaleltolódás ellen biztosítva, hogy a rugók 6U közepéből kisajtolt (9) nyelvek a (8) alaplap (10) nyílásaiba vannak bedugva. A (9) nyel­vek közvetlen megerősítésük céljából a (8) alaplemez alsó oldalára áthajlíthatók. A kon­taktusrugók megerősítő helyei fölé egy (12) 65 szigetelőcsík van fektetve, amelyen a felső (2) kontaktusrugók vannak elrendezve. Az így egymásfölé rétegezett részek olymódon erősíttetnek meg, hogy a (2) rugók oldalt el­helyezett nyelvszerű (13) kiugrásokkal van- 70 nak ellátva, melyek a (12) szigetelőcsík és a (8) alaplemez (14) nyílásain nyúlnak át és alsó oldalukon be vannak hajlítva. A (2) felső rugók is (15) forrasztó toldatokban végződnek, melyek az (1) alsó rugók (11) 75 forrasztó toldataitól oldalt vannak elrendezve, úgy, hogy a vezetékkapcsolatok kényelmesen előállíthatók. A (2) felső kontaktusrugók mindegyike oldalt a (16) nyelvet viseli, mely az illető rugócsoport nyugalmi állásánál a (8) 80 alaplemezre támaszkodik és a (7) kontaktus­csúcsot az (1) alsó rugóval kapcsolaton kívül tartja. Ennek megemelésénél a (2) felső kon- :

Next

/
Thumbnails
Contents