81409. lajstromszámú szabadalom • Területmérő főként bőrökhöz

Megjelent 1935. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81409. SZAM. — Vll/f. OSZTÁLY, Területmérő, főként bőrökhöz. Seemann Alfons katonai hivatalnok Bécsben, Schindler Frigyes bőrkereskedő Bécsben és Schindler Miksa katonai hivatalnok Bécsben. A bejelentés napja: 1921. évi január hó 19-ike. Ausztriai elsó'bbsége: 1919. évi június hó 30-ika. A találmány tárgyát főként bőrök mé­résére alkalmas területmérő alkotja, melynek kihúzható tapintókarja fogasrúd gyanánt van kiképezve, melynek eltolása 5 útján a mérődobot hordó szánkának para­bolikusan haladó csavarhoronnyal ellá­tott vezetőorsója forgásba hozható. Ezen vezetőorsó vezetőhornyának változó emel­kedése következtében a mérődob kerüle­lü tének a területmérő íforgástengelyétől való távolságai az ezekhez tartozó min­denkori tapintóhosszakhoz úgy arányla­nak, mint a négyzetes nagyságok a hoz­zájuk tartozó vonalas (lineáris) nagysá-15 gokhoz. Ennélfogva a mérődob osztásán, illetve a számlálóművön minden további nélkül a körüljárt terület olvasható le. A rajz a találmány tárgyát egy pél­daképpeni foganatosítási alakban mutatja 20 be. Az 1. ábra a területmérőt felülnézetben, a 2. ábra pedig oldalnézetben tünteti fel. A 3. ábrán a szánka eltávolított számlap 25 mellett felülnézetben látható, míg a 4. ábra az 1. ábra (A—B) vonala men­tén vett metszet. A nehéz (a) alaplemez (b) csapja, mely körül egy (c) villa forgatható, egy Cd) 30 tárcsát hord, melyen a területmérő (f) mérődobja szalad. A (c) villában (g) csa­pok segélyével egy (h) keret van ágyazva, mely a (k) tapintórúd számára (i, ,j) vezetékekkel van ellátva. A tapintórúd 35 alsó oldalán (1) fogazással, van ellátva, melynek segélyével a (h) keretben ágya­zott (n) vezetőorsón ülő (m) fogaskerék­kel kapcsolódik. Az (n) vezetőorsó egy (o) vezetőhoronnyal van ellátva, melynek emelkedése a kerület felé négyzetesen nő. 40 A mérődobot hordozó (p) szánka a vezető­orsóval egy (q) pecek segélyével kapcso­lódik (4. ábra), melynek csúszódarab gyanánt kiképzett végét egy (r) rúgó tartja az (o) vezetőhoronnyal kapcsolat- 45 ban. A (q) pecek vezetésére a (p) szánkán megerősített (s) szárnyban ,és a (t) szám­lapban létesített fúratok szolgálnak. A (t) számlap fölött egy (u) mutató foglal helyet, melynek tengelye a (v) korona- 50 kerékből és (w) fogaskerékből álló ke­rékmű segélyével az (f) mérődobbal áll összeköttetésben. Hogy a számlapon leol­vasható területek tört részét is megálla­píthassuk, a számlap egy (x) kivágással C5 van ellátva, melyen keresztül a mérődob kerületén alkalmazott, megfelelő osztás megfigyelhető. A mérés akként történik, hogy a terü­letmérőt a mérendő felületen belül vagy c;o ezen kívül állítjuk fel, mire a tapintórúd (y) csúcsát a mérendő terület szélére he­lyezzük és a területet teljesen körüljárjuk. Ezen művelet közben a tapintórúd hossza a mérendő terület mindenkori alakjának 65 megfelelően változik és ezen változással négyzetes arányban változik a mérődob­nak a forgástengelytől való távolsága, úgy hogy a mérődob fordulata és a körül­járt terület egymással arányban áll. Ezen 70 területmérőnek előnye az eddig ismertek­kel szemben abban áll, hogy igen hosszú tapintórudak alkalmazhatók, úgy hogy vele aránylag igen nagy területeket mér­hetünk, hogy továbbá a tapintórúd hosz- 75 gzának változtathatósága folytán kis te­rületeket is nagy pontossággal állapítha­tunk meg.

Next

/
Thumbnails
Contents