81381. lajstromszámú szabadalom • Légi- és egyéb járművekhez való hűtőelrendezés

Megjelent 1935. évi április hó 209-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81381. SZÁM. — V/h. OSZTÁLY. Légi- és egyéb járművek hez való hűtőelrendezés. Junkers Hugó tanár Aachenben. A bejelentés napja: 1916. évi január hó 15-ike. Elsőbbsége: 1915. évi január hó 16-ika. A jelen találmány oly hűtőkre vonat­kozik, amelyek, mint pl. a belső elégésű erőgépek hűtővizének lehűtésére szolgáló szerkezetek, valamely járművön, főként 5 pedig légijárművön rendezendők el oly­módon, hogy a hűtő légáramot a jármű és levegő közötti viszonylagos sebesség hozza létre a hűtő légcsatornáiban. A ta­lálmány célja abban áll, hogy a hűtőnek 10 és így a járműnek is menetközben fellépő ellenállása csökkentessék. Légijárműveknél, valamint gyorsan járó automobiloknál, mozdonyoknál és egyéb járműveknél is, amelyeknek hűtőin 15 menetközben levegő áramlik át, a hűtők légellenállása nagyságához viszonyítva jelentékeny részét alkotja a jármű össz­ellenállásának, mivel a levegőnek a hűtő­csatornákon való átáramlásakor a surló-20 dás és örvényképződés folytán keletkező veszteségek további menetellenállást okoznak. A jelen találmány szerint a menetellen­állás csökkentése céljából az áramlás irá­nyában folytonosan változó keresztmet­szetű csővezetékbe van beépítve olymó­don, hogy a csővezeték legnagyobb ke­resztmetszetében foglal helyet, míg a cső a levegő be- és kilépési helyén kisebb ke-30 resztmetszettel bír. Ezen elrendezés foly­tán a levegő sebessége a hűtőn való át­áramlás alkalmával és így a hűtőben fel­lépő súrlódási veszteség, valamint a hűtő menetellenállása is csökkenni fog. Azáltal, hogy a levegő sebessége a hű­tőn való átáramlása alkalmával cseké­lyebb lesz, a hűtőfelület egységére vo­natkoztatott hűtőhatás is csökkenni fog ugyan, de mivel tapasztalás szerint a 40 hűtőhatás egyébként azonos körülmények között kb. a hűtőn átáramló levegő se-25 35 bességének négyzetgyökével arányos, a hűtő ellenállása pedig az átáramló levegő sebességének négyzetével arányosan vál­tozik, a légsebesség csökkentésével elért 45 előny jóval felülmúlja a hűtőhatás csök­kenéséből származó hátrányt. A találmánynak néhány kiviteli alakja a mellékelt rajzokon van feltüntetve, amelyeken az 50 1. és 2. ábra oly hűtőt mutat hossz­metszetben, amelyen menetközben levegő áramlik át és amely körül a menetellen­állás csökkentése céljából csőalakú kö­peny van elrendezve; a 55 3. ábra hosszmetszetben a, találmány szerinti berendezéssel ellátott hűtőt mu­tat, amely a járműnek egy meglevő fa­lára van szerelve. Valamennyi ábrán az (a) nyilak a hű- 00 tőt hordozó jármű haladási irányát, a (b) nyilak pedig a menetközben létre­jövő légáram irányát jelzik. Az l.'ábra szerint az (1) hűtő a (2) csővezetékbe van beépítve, amelynek ke- 65 resztmetszete a levegő áramlásának irá­nyában folytonos módon változik és pe­dig úgy, hogy a levegő a (4) belépési he­lyén a keresztmetszet kisebb az (1) hűtő homlokfelületénél s az (5) kilépési helyen 70 a keresztmetszet ismét megszűkül. A (4) helyen megközelítőleg a jármű menet­sebességével belépő levegő a csőben foly­ton nagyobbodó keresztmetszeten oszlik el és megfelelően csökkent sebességgel 75 halad át az (1) hűtőn, mire sebessége is­mét fokozatosan majdnem a menetsebes­ségig növekedik és a csővezetéket az (5) helyen úgy hagyja el, hogy áramlási energiában igen csekély veszteséget szeri- 80 ved. A 2. ábra szerint a (2) cső kb. az

Next

/
Thumbnails
Contents