81373. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hajókon a hullám telegrafiai céljaira

Megjelent 1935. évi április hó 209 -én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81373. SZAM. — VH/j. OSZTÁLY. Berendezés hajókon a hullámtelegráfia céljaira. Signal Gesellschaft m. b. H. cég Kielben. A bejelentés napja: 1914. évi december hó 21-ike. Elsőbbsége: 1914. évi január hó 9-ike. A tengereken át való villamos hullámtele­gráfiánál, melynél természetesen vagy mind­két, vagy az egyik állomás magában a víz­ben, illetve vizén van elrendezve, azaz például 5 hajón van alkalmazva, az energia kisugár­zásához szükséges elemeket eddigelé a víz fölött rendezték el. Tagadhatatlan, hogy ezen elrendezésben bizonyos hátrány rejlik, mint­hogy az illető elemek, vagyis tehát az anten-10 nák elpusztulása vagy megsérülése után a hírközlés teljesen meg van gátolva, illetve nagyon meg van nehezítve. Alapjában véve ezen hiány azáltal küszö­bölhető ki, hogy vízfeletti hullámtelegráfia 15 helyett vízalattit alkalmazunk. Az ily tele­gráfia megvalósításával szemben mutatkozó nehézségek abban állanak, hogy a vízfeletti telegráfiában szokásos frekvenciáknál a ten­gervíz ohmikus ellenállását bajos legyőzni. 20 Az oly villamos sugárzási folyamatoknál, mint amilyeneken a hullámtelegráfia alapszik, az ohmikus ellenállásnak a dielektromos ellen­álláshoz való viszonya játszik szerepet. Ha sikerül a dielektromos ellenállást az ohmikus 25 ellenállással egyenlővé vagy ennél kisebbé tenni, akkor elektromos hullámok segélyével való közlés a víz alatt lehetővé válik. A ta­lálmány szerint ezen követelménynek azáltal teszünk eleget, hogy a villamosáram frekven-30 ciáját akként szabjuk meg, hogy a közegnek, vagyis a tengervíznek dielektromos váltó­áramú ellenállása a közeg ohmikus ellenállá­sával egyenlővé vagy annál kisebbé váljék. Erre nézve a következő viszonyok jöhetnek tekintetbe: Oly folyadékokban, amelyek — mint pl. a tengervíz — jelentékeny vezetőképességgel bírnak, a villamos energiának hullámalakban való tovaterjedésénél két folyamat megy 40 végbe és pedig egyszerű áramvezetés és di­elektromos eltolódás útján való tovaterjedés. 35 Az első folyamat, mely a víz disszociáció­fokától függ és az ohmikus ellenállást szabja meg, a Joule-féle hő- és más efféle tényezők folytán tetemes energiaveszteségekkel jár. A 4c második folyamatnál a hatásveszteségeket csupán a dielektromos hiszterizis szabja meg; egyebekben ugyanis az effektus a fo­lyadék koncentrációfokától csak közvetve függ, nevezetesen annyiban, amennyiben -r >0 rendellenes abszorpció következik be, mi mellett ;azoban az ezen abszorpcióval, illetve a rezonancia abszorpciójával járó vesztesé­gek nem jönnek tekintetbe, minthogy azok a villamos sprektumnak mindig csak keskeny 55 sávjait érik és a hullámfrekvenciának lényeg­telen változtatásával gyakorlatilag könnyen elkerülhetők. Ha már most egyenáramot vagy igen lassú váltóáramot alkalmazunk, akkor a fentemlí­tett első folyamat játszik túlnyomó szerepet, mert a víznek dielektromos ellenállása az ohmikus ellenálláshoz viszonyítva nagy. Az energiakisugárzás hatásfoka ebben az eset­ben gyakorlatilag elégtelen. Az (ö—C) kifejezésben, amelynek reci­prok értéke a dielektromos ellenállást adja, tudvalevőleg ( co) a körfrekvenciát jelenti, vagyis az abszolút frekvenciát is tartalmazza. Ebből következik, hogy a frekvencia fokozá- 70 sával, azaz az (co ) értéknek növelésével a vezető közeg kapacitív ellenállását korlátla­nul csökkenthetjük, míg az ohmikus ellen­állás a frekvenciától független. Mennél ma­gasabbra szabjuk tehát a frekvenciát, annál 75 kisebbé válik a dielektromos ellenállás, vagyis az elektromos energiának annál na­gyobb része vihető át (dielektromos eltoló­dás útján) és az nincs többé alávetve az ohmikus ellenállásból származó veszteségek- 80 nek. Minthogy az energiaveszteségek a dielek­tromos átvitelnél a fentemlített okokból jó-60 65

Next

/
Thumbnails
Contents