81367. lajstromszámú szabadalom • Görgős csapágy

Megjelent 1935. évi április hó 209-én. MAGYAL KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81367. SZÁM. — V/e/l. OSZTÁLY. önműködően összetartott görgős csapágy. Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken cég Gothenburgban. A bejelentés napja: 1915. évi november hó 2-ika. Svédországi elsőbbsége: 1914. évi december hó 2-ika. Jelen találmány tárgya görgős csap­ágylakra vonatkozik és ezeknek egyszerű és gyakorlati alakban való megoldását cé­lozza olyként, hogy mindegyik csapágy 5 külön összetartószervek nélkül egységes gépelemet alkosson, amely különböző csapágyszerkezetekbe, tengelyek, csapok, agyak és hasonlók csapágyaiba épít­hető he. 10 A találmány különösen oly görgős csap­ágyakra vonatkozik, melyeknél mind­egyik futógyűrű egy darabból áll és a gör­gők számára megszakítatlan futópályával van ellátva, míg a görgők a csapágyban 15 karima révén vezéreltetnek, amelyek az egyik vagy mindkét futógyűrűn vannak alkalmazva és ezekkel egy darabból álla­nak. A találmány tárgyának lényeges jellem­'20 zője abban áll, hogy a futógyűrűk egy­egy osztatlan darabból állanak és az egyik vagy mindkét futógyűrű a görgők kiesésé­nek megakadályozására szolgáló karimá­val vagy hasonlóval van ellátva, amidőn 25 is a karimák egy vagy több helyen golyós csapágyaknál önmagában véve ismert mó­don meg vannak szakítva a görgők betöl­tése céljából. A találmány tárgya a mellékelt rajzban :>0 több példaképpeni megoldásában van fel­tüntetve. 1. ábra egy kétsoros csapágy kereszt­metszete kúpos görgőkkel. 2. ábra ezen csapágy részleges elöl-85 nézete. 3. és 4. ábra ezen csapágy egy módosí­tott alakja hasonló ábrázolásban. 5. és 6. ábra hengeres és kúpos görgők­kel felszerelt csapágyak axialis metszetei. 40 Az 1. és 2. ábrabeli alaknál az (1) belső gyűrű és a (2) külső gyűrű külön-külön egy darabból vannak előállítva és kúpos futófelületekkel vannak ellátva, melyek között két sor (3, 4) kúpos görgő van el­helyezve. A súrlódásnak lehető csökkenté- 45 sére a futópályáknak és görgőknek oly­ként kell alakítva lenniök, hogy kúpos kö­penyeiknek közös csúcsa a csapágy mér­tani tengelyébe essék. A görgők kiesésé­nek meggátlására a belső (1) gyűrű (5, 50 6) karimákkal vagy kiszögelésekkel van a görgők külső végén kívül ellátva, ami­dőn is a karima egy vagy több pontban (7, 8) betöltőcsatornákkal van megsza­kítva, melyek révén a görgőket a futó- 55 gyűrűk közé lehet helyezni. A feltüntetett példánál mindegyik görgősor számára egy-egy töltőcsatorna van alkalmazva, azonban az egyik görgősor töltőcsatorná­ját elhagyhatjuk, amidőn is a csapágyat 60 olyként állítjuk össze, hogy ezen utóbbi sort helyezzük először a belső gyűrűbe, ezután pedig a külső gyűrűt axiális irányban toljuk a görgősor fölé és végül a töltőcsatornán át töltjük be a másik 65 görgősort. A 3. és 4. ábrában feltüntetett fogana­tosítási alak annyiban tér el az előbbitől, hogy az (5, 6) karimák, melyek a görgők kiesését akadályozzák meg, nem a belső, 70 hanem a (2) külső gyűrűn vannak elren­dezve, azonban úgy a belső, mint a külső gyűrűn lehetnek ily karimák alkalmazva. Az 1—4. ábrában feltüntetett szerkeze­tek úgy radiális, mint axiális terhelést ve­hetnek fel mindkét irányban. Ha az axiá­lis terhelés az egyik irányban jóval na­gyobb, mint a másikban, a csapágy aszimmetrikusra szerkeszthető olyként, hogy a kúpos futófelületek alkotói az 80 75

Next

/
Thumbnails
Contents