81353. lajstromszámú szabadalom • Munkaközben a barázdaszélességel önműködően előregördülő horgonykocsi egy géppel való gépiszántáshoz

egy-egy, az említett hosszúkás négyszög­keresztmetszetű nyílásukba beillő, ugyan­ilyen keresztmetszetű (13), ill. (14) füg­gélyes fogasrúd felvételére, ill. vezetésére 5 szolgálnak, mely fogasrudak, páronkint, egy-egy (15), ill. (16) vízszintes tengelyt tartanak. Ugy a (15), mint a (16) tengely egymástól egyenlő távolságokban elren­dezett, köralakú, függélyes (17), ill. (18) 10 bádogtárcsákkal van felszerelve, melyek a talajba besüllyesztve a kocsit, a kereszt­irányában bekövetkező kötélhúzással szemben, mozdulatlanul lehorgonyozzák, a kocsi hosszirányú előregördítését azonban 15 lehetővé teszik. Alehorgonyzás (a (17), ill. (18) tárcsák­nak a talajba való besülyesztése) céljából az említett (13,14) fogasrudak egy-egy, az (1) kereten, ill. az említett (5) helytálló 20 tengely egy (l1 ) állványrészen (4. ábra) forgathatóan ágyazott (19), ill. (20) víz­szintes kereszttengely (21), ill. (22) fo­gaskerekeivel állanak kapcsolatban, mely tengelyeket, a reájuk ékelt (23), ill. (24) 25 csavarkerék útján, mely az (1) kereten, ill. az említett (ll ) állványrészen forgat­hatóan ágyazott függélyes tengelyű (25), ill. (26) végnélküli csavarral kapcsolódik, a (26) végnélküli csavar tengelyére ékelt 30 (27) kéziforgattyú és a (28, 29, 30) lánc­hajtás közvetítésével, úgy lehet elforgatni, hogy ezzel a (17), ill. (18) tárcsák meg­felelő mélyen besüllyeszthetők a talajba. A (17) hátsó tárcsákat hordó (15) víz-36 szintes tengely, két végén, egy-egy (31) fogaskereket hord (1., 5. ábrák) „ mely, a tengely lesüllyesztett, tehát a tárcsáknak a talajba besüllyesztett helyzetében, a (3) hátsó járókerekek belső (32) fogazatával 40 kapcsolódik, úgyhogy a (17) hátsó tár­csák, a kocsi előregördítésekor, a talaj­ban gördülnek és ezzel a kocsi előremoz­gását megkönnyítik. A kocsinak az egy vagy többvasú bil-45 lenőekét hordó, a hajtógép által mozga­tott (húzott) (33) drótkötél (2. ábra) ha­tása alatt, minden második barázda, ill. barázdacsoport szántása után bekövet­kező, önműködő előregördítésére a követ-50 kező szerkezet szolgál. A (33) drótkötél egy az (1) keretnek a (3) hátsó és (7) mellső járókerekek közt lévő részére erősített (34) állványrészben (35) függélyes tegely körül forgathatóan £5 ágyazott (36) kötélkorong köré van fek­tetve, úgyhogy a (33) drótkötél, szántás közben, a hajtógép húzóhatása alatt az ekével együtt végbemenő ide-odajárása­kor, a (35) tengelyt ide-odaforgatja. A (35) tengely két, egymással egy (37) ten- 60 gelykapcsoló segélyével összekötött rész­ből áll, úgyhogy ezen tengelykapcsoló ki­kapcsolt helyzetében a (36) kötélkorong üresen forog, míg annak bekapcsolt hely­zetében (1. és 3. ábra) a (35) tengely alsó 65 részét és így az erre ékelt (38) kúpfogas­kereket is magával viszi. A (38) kúpfogas­kerékkel egy az (1) keretben ágyazott vízszintes tengelyű (39) kúpfogaskerék kapcsolódik (3. ábra), mely egy (40) fo- 70 gaskerékkel van mereven összekötve. Ez a (40) fogaskerék viszont egy, ugyancsak az (1) kereten ágyazott (41) vízszintes tengelynek (42) fogaskerekével kapcsoló­dik, mely, egyik végén, egy a (3) hátsó 75 járókerék említett (32) belső fogazatával kapcsolódó kis (43) fogaskereket hord, úgyhogy a húzott (33) drótkötél, a (37) tengelykapcsoló belkapcsolt állapotában, a kocsi előregördülését idézi elő (lásd a 2. 80 ábrán a (33) drótkötél baloldali szárához rajzolt nyilat). A hajtógép a (33) drót­kötelet, ismert módon, egyszer a 2. ábrán rajzolt nyilak irányában, máskor az ezen nyilakkal ellenkező irányban húzza, úgy- 85 hogy a drótkötélnek a 2. ábrán baloldali szárához kötött billenőeke egyszer eltávo­lodik a horgonykocsitól, majd ismét kö­zeledik ahhoz. Hogy tehát ezalatt a pe­riódus alatt a horgonykőcsi a szántott 9U barázda, ill. — többvasú ekénél — ba­rázdacsoport szélességével előregördül­hessen, csak az említett (37) tengelykap­csolót kell megfelelően működtetni (be­kapcsolni), amit az ekét kezelő munkás 95 végez az ekének a horgonykocsihoz érke­zésekor, úgyhogy, az ekének a horgony­kocsitól való újbóli eltávolodása közben a horgonykocsi a fent ismertetett mó­don, a kellő mértékben előregördül. 100 A (37) tengelykapcsoló bekapcsolására, majd a kellő pillanatban önműködően való újbóli kikapcsolására a 6. ábrán nagyobb léptékben kirajzolt következő berendezés szolgál: 105 A (37) tengelykapcsolót működtető (44) villás szögemelő (1. ábra), mely az említett (34) állványrésznek (3. ábra) egy (45) nyúlványára vízszintes csap kö­rül forgathatóan van szerelve, másik kar- 110 jávai egy (46) rúd hosszhasítékos végébe kapaszkodik, melynek másik vége, (50)­nél, egy az (1) keret (47) nyúlványaiban vízszintes csap körül forgathatóan ágya­zott és (48) szúllyal terhelt (49) kétkarú 115 emelő egyik karjához van csuklósan erő­sítve (6. ábra). Ugyanezen (50) csapra egy (51) rúd is van hosszhasítékos végé-

Next

/
Thumbnails
Contents