81353. lajstromszámú szabadalom • Munkaközben a barázdaszélességel önműködően előregördülő horgonykocsi egy géppel való gépiszántáshoz

Megjelent 1935. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI RI •Jxi'-A SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81353. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Munkaközben a barázdaszélességgel önműködően előregördülő horgonykocsi egy géppel való gépi szántáshoz. Osztroviczky József, szakiskolai tanuló, Abonyban. A bejelentés napja: 1921. évi február hó 24-ike. A jelen találmány egy géppel való gépi szántás céljára szolgáló horgonykocsira vonatkozik, mely egy-egy barázda, ill. barázdacsoport szántása után, az ekét 5 kormányzó munkás által bekapcsoltatva, a következő barázda, ill. barázdacsoport szántása közben, egy-egy barázda, ill. barázdacsoport szélességével önműködően előregördül, hogy az ezután következő 10 barázda, ill. barázdacsoport szántását tegye lehetővé az ekét húzó hajtógép (szántógép) megfelelő mértékű előre­gördítése után. Főcélja a találmánynak, hogy az említett fajtájú gépi szántásnál 15 a horgonykocsi kezeléséhez (előregördí­téséhez) eddig mindig nélkülözhetetlen volt munkást megtakarítsa, ill. az ekét kezelő munkást ezen, az ekének a hor­gonykocsihoz érkezésekor eddig általa 20 végzett, hosszabb üzemszünetet igénylő munka alól felszabadítsa. A találmány továbbá a horgonykocsi­nak a taljban való szilárd lehorgonyzá­sára szolgáló berendezésre vonatkozik, 25 mely lényegileg két sor, egy-egy le­süllyeszthető, vízszintes kereszttengelyre szerelt köralakú bádogtárcsából áll, mely tárcsák, a talajba besüllyesztve, a hor­gonykocsinak a hajtógép által húzott, az :jo ekét (billenőekét) mozgató drótkötél ha­tása alatt való keresztirányú elmozdulá­sát meggátolják, annak időnkint, a ba­rázda, ill. a barázdacsoport szélességével való fentemlített előregördülését azonban S5 lehetővé teszik. A találmány tárgyának egy foganato­sítási példája a mellékelt rajzon van be­mutatva, melyen: az 1. ábra a horgonykocsi oldalnézetét, ill. függélyes hosszmetszetét, a 40 2. ábra felülnézetét, részben vízszintes metszetét, a 3. ábra az 1. ábra I—I, a 4. ábra az 1. ábra II—II és az 5. ábra az 1. ábra III—III vonala men- 45 tén vezetett függélyes keresztmetszetét, végül a 6. ábra az 1. ábra egy részletét na­gyobb léptekben ábrázolja. A célszerűen U-alakú keresztmetszetű, 50 a 2. ábrán látható módon előrefelé kes­kenyedő vízszintes (1) kocsialvázra (ke- . retre), .hátul, a keret egy-egy (2) víz­szintes csapja körül lazán forgathatóan, a két (3) hátsó járókerék és elül, egy 55 helytálló, ill. csupán a (4) függélyes csap körül ide-odaforgatható (kormányozható) \ (5) vízszintes tengely közvetítésével, az ezen tengely (6) végcsapjai körül szin­tén lazán forgathatóan két (7) mellső oo járókerék van szerelve. A kormányzásra, ismert módon, az (1) keretbe forgat- , hatóan szerelt és felső végén egy (8) kor­mánykerékkel ellátott (9) függélyes ten­gely és az erre fel-, ill. róla lecsavarodó, 65 végeivel az (5) tengely két pontjához erő­sített (10) lánc szolgál (2. ábra). Az (1) keret belső oldalára, a (3) hátsó kerekek középpontjával szemközt, egy­egy, hosszúkás négyszögkeresztmetszetű 70 függélyes nyílást szabadon hagyó, hü­velyszerű (11) béklyó van erősítve és ugyanilyen nyílásokat szabadon hagyó két hüvelyszerű (12) béklyó van kiké­pezve a (7) mellső kerekek középpontjá- 75 val szemközt az említett (5) vízszintes tengelyben is. A (11) és (12) hüvelyek

Next

/
Thumbnails
Contents