81343. lajstromszámú szabadalom • Szabályozószerkezet vízmérőkhöz

Megjelent 1935. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81343. SZÁM. — VII/C. OSZTÁLY. Szabályozószerkezet vízmérőkhöz. „Metró" vízmérő- és műszaki mérőkészülékgyár r. t. cég, Budapesten (mint a Friedrich Lux G. m. b. H. Rajna-m.) Ludwigshafen-i cégnek jogutódja. A bejelentés napja: 1920. évi december hó fi-ika. Elsőbbsége: 1919. évi február hó 21-ike. A vízmérők számláló szerkezete által mutatott mérőszám a rajtuk valóban keresztüláramlott vízmennyiséggel rend­szerint nem egyezik. Ezért szükség van 5 olyan szabályozó szerkezetre, amely a . vízmérőknek ezt az egyéni hibáit kiküszö­bölni képes és pedig akár a vízmérő hasz­nálatba vételekor, azaz kezdetben, akár a természetes elhasználás okozta kopások 10 folytán beálló változásoknál. Ez a találmány vízmérőkhöz való sza­bályozószerkezetre vonatkozik. A talál­mány lényege a szárnykerekes vízmérő fenekén elrendezett duzzasztó bordák 15 előtt vagy ezekben kiképezett csatornák, illetőleg e csatornák részben vagy egész­ben való elzárására szolgáló olyan forgat­ható tolóka alkalmazásában áll, amely tolókának nagy elfordításával a) csator­ma nák keresztmetszetének csak kis válto­zása jár. Ilyen elrendezés mellett a mérő­ürbe jutó víz nemcsak a mérő oldalfalá­ban lévő, hanem ezeken felül még az em­lített csatornákon át lép be, amelyek nyí-25 lásának nagysága szabályozható. A víz beömlésére szolgáló csatornakeresztmet­szet növelhető vagy csökkenthető, ami­által a vízmérő szárnykerekének fordulat­száma is nagyobb vagy kisebb lesz úgy, 30 hogy a vízmérőn átáramló és a vízmérő számláló szerkezete által jelzett mennyi­ség összhangba hozható. A mellékelt rajzon a találmánybeli szerkezet néhány példaképen vett fogana­;55 tosítási alakja látható. Az 1. ábra a vízmérő függőleges közép­vonala szerint képzelt síkkal való met­szetét, a 2. ábra keresztmetszetét láttatja, a 3. és 4. ábra a duzzasztó bordák, illető- 40 leg ezek előtt vagy ezekben kiképezett csatornanyílások különböző elrendezését mutatja, végül az 5. ábra a találmánybeli szerkezettel fel­szerelt vízmérő fenékzetét szemlélteti. 45 A rajzon a vízmérőszekrényt (a)-val, a szárny kereket (b)-vel, a fő beömlési csa­tornákat (c)-vel, az egyenlőtlen bordá­kat (d)-vel jelöltük. A kör vagy hosszú­kás keresztmetszetű csatornákat (e), a 50 tolókat pedig, amellyel ez utóbbi csator­nákat kisebb vagy nagyobb mértékben nyithatjuk, illetve zárhatjuk, (f) betű jelöli. A 3. ábrán ezek a csatornák függő­legesen felfelé haladnak és a víz áramlá­sának irányában nézve közvetlenül a duz­zasztó bordák előtt feküsznek. A 4. ábrán feltüntetett kivitelnél e csa­tornák a vízmérő fenekének színtjéhez 60 képest körülbelül 45"-ú szögben hajlanak a víz áramlásának irányában. Az (f) tolóka szélét nem egyenes-, ha­nem görbevonalúra képezzük ki, amely megközelítőleg körívnek felel meg. Ha G5 egyenes vonalúra alakítanók, akkor a tolókának már kis elforgatásánál a csa­tornákat vagy egészen kinyitnók, illető­leg elzárnék, azaz pontos beállítás csak nehezen volna eszközölhető. 70 A tolókának választott alakjánál azon­ban azt csaknem 90"-kal kell elforgatni, hogy a csatornákat egészen nyissuk vagy egészen zárjuk, amiáltal a beállítás pon­tosan végezhető. 7S

Next

/
Thumbnails
Contents