81313. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szőrmék és bőrök szőrtelenítésére és kikészítésére

Megjelent 1935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81313. SZÁM. — Xl/a. OSZTÁLY. Eljárás szőrmék és bőrök szőr telenítésére és kikészítésére. Rautenstrauch Wilhelm kereskedő Trierben. A bejelentés napja: 1918. évi augusztus hó 13-ika. Németországi elsőbbsége: 1917. évi április hó 7-ike. A bőrök és szőrmék úgynevezett hamva­zásához, vagyis a cserzési folyamathoz való előkészítéséhez a legszokásosabb szer a mészvíz. A behatoló meszet vízzel vagy hi-5 gított savakkal való kilugzás útján nagy­részt eltávolítják. D'Huart tanár sajátszerű eljárást ismer­tetett a szőrmék (és bőrök duzzasztására és a duzzasztás megszüntetésére, amely barit-10 víznek és glicero-foszforsavas alkáliaknak kölcsönhatásán alapszik. Kitűnt már most, hogy a baritvíz más a duzzasztást megszün­tető szerekkel kapcsolatban is alkalmas arra, hogy a mészvízzel való kezelést az L5 utána következő kilugzással együtt nagy előnnyel pótolja. Azt találtuk már most, hogy az erős barit­víz is bőrökből és szőrmékből tiszta vízzel vagy olyan vízzel kimosható, amelyhez 20 csekély mennyiségű savat adtunk, amelynek nem kell glicero-foszforsavnak lennie. Használhatunk valamely ásványi savat, pl. kénsavat vagy sósavat, vagy valamely or­gános savat, pl. tejsavat vagy vajsavat. 25 Tetszőleges pácot is alkalmazhatunk. Emlí­tésre méltó, hogy a bőrök kénsav alkalma­zásánál (a mosóvíz 0,2—0,3%-a) látszólag semmi báriumszulfátot sem tartanak vissza, amint ezt fel kellett volna; tételezni. 80 A savak helyett savanyu sókat is alkal­mazhatunk. Ennél az eljárásnál a kész bőr súly sze­rinti termelési hányada sokkal nagyobb, mint mésszel való hamvazásnál, anélkül, íí5 hogy oly drága vegyszert, mint a glicero­foszforsav, kellene felhasználnunk. A nagy súlyszerinti termelési hányad oka a követ­kező: Meszet csekély vízben való oldhatósága 40 következtében csak igen gyenge oldatban lehet alkalmazni. A mészviz lassanként te­temes mennyiségű nitrogéntartalmú anya­got vesz fel a bőrből, de a mészvíz csiraölő hatása túlcsekély ahhoz, hogy ezeket az anyagokat a rothadást előidéző csírák ellen megvédje. A hamvazó fürdő tehát csakha­mar rothadni kezd és, amint a -szakemberek mondani szokták, „átcsap", különösen a me­leg időjárásban, mire azt le kell önteni és friss hamvazó fürdőt kell készíteni. A friss 50 hamvazó fürdő isrnét tetemes mennyiségű anyagot old ki a bőrből és így tovább. Míg a kalcium-hidroxid 760 rész és még több meleg vizet igényel oldásához, addig a bárium-hidroxid 20 rész hideg és 3 rész 55 forró vízben oldódik. Kitűnt, hogy az olyan baritoldatok, amelyek tizednormálnál (8.6 g 1 literben) erősebbek, állandóan hamvazó fürdő gyanánt használhatók anélkül, hogy valaha „átcsapnának". Ezeket tehát nem- eo csak addig használhatjuk, amíg a bőrből fel­vett fehérjeanyagokkal teljesen telítődtek, hanem még jóval ezen túl is, természetesen a bőr által felvett barit pótlása mellett. Abban a mértékben azonban, amelyben a hamvazó (55 fürdő fehérjeanyagokkal telítődik, mind­inkább lassabban vesz fel újabb fehérje­anyagmennyiségeket, végül pedig ezeket már egyáltalában fel nem veszi. Amint ezt elég hosszú ideig folytatott 70 megfigyelések alapján megállapítottam, erős baritoldatok a bőrökre káros halast egyálta­lában nem gyakorolnak, míg egyenlő erős­ségű maró alkalioldatok ilyen káros hatá­sokkal járnak. 75 Szabadalmi igények: 1. Eljárás bőrök és szőrmék duzzasztására

Next

/
Thumbnails
Contents