81289. lajstromszámú szabadalom • Automobilcséplőgép

Megjelent 1935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI tKfi& SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81289. SZAM. — X/a. OSZTÁLY. Automobil-cséplőgép. K. Lehotzky Gyula oki. gépészmérnök, felső ipariskolai tanár Budapesten. A bejelentés napja: 1921. évi január hó 10-ike. Minden mezőgazdasági gép céljának csak akkor felel meg tökéletesen, ha eleget tesz mindazon feltételeknek, amelyek vele szemben a mezőgazdasági üzemvitelben úgy általáno-5 san, mint speciálisan felmerülnek. Ilyen álta­lános természetű feltételek: a gép egyszerű­sége és áttekinthetősége, a jó, sokoldalú és gazdaságos kihasználhatóság, és a gyors üzemkészség. Minthogy a mezőgazdaság egyes 10 üzemkörei egymástól lényegesen eltérők, az ezeken belül elvégzendő munkák gépi úton való elvégzésére egészen speciális géptípusok kellett, hogy kifejlődjenek, melyek a legtöbb esetben a fent elmondott általános feltételek-15 nek egyáltalában nem tudnak megfelelni. A mezőgazdasági üzemvitelnek egy ilyen speciá­lis és rendkívül fontos ága a cséplési munka, melynek elvégzésére már a középnagyságú mezőgazdasági üzemekben is a motorok által 20 meghajtott cséplőgép szolgál. Ezen gép mai alakjában a fenti követelmé­nyeknek nem felel meg. Nem egyszerű és nem áttekinthető, mert mindig két különálló gép­egység képezi, nevezetesen a tulajdonképpeni 25 cséplést végző cséplőmunkagép és az ezt meg­hajtó gőzlokomobil, mótorlokomobil vagy elektromotor alakjában készült hajtómotor. Még mérsékelhető a kétoldalúságnak ezen hátránya, ha a hajtógép elektromotor, amely :i0 könnyen reászerelhető a cséplőgépre. Ilyen gépek alkalmazási köre azonban, mivel elek­tromos energia csak kevés mezőgazdasági üzemben áll rendelkezésünkre, még igen szűkreszabott. Nem használható ki gazdaságo­;$5 san, mert mihelyt a cséplési munka, amely aránylag igen rövid ideig tart, be van fejezve, a cséplőgép semmi más munkára nem hasz­nálható, s csak egy év múlva jöhet ismét üzembe. De csak igen kevéssé, vagy egyálta­lán nem használható a hozzátartozó erőgép 40 sem, mert a legtöbb gazdaságban alig akad olyan munkakör, amely a gőz- vagy motor­lokomobilnak rationális felhasználását lehe­tővé tenné s így ez is épúgy egy teljes évi üzemszünetre van kárhoztatva, mint maga a 45 cséplőgép. Végül nincs meg a gyors üzem­készsége azért, mert egy cséplőgépkészletnek munkához való teljes felállítása és üzembe­hozatala, még a leggyakorlottabb munkások alkalmazása esetén is, legalább egy óráig tart. 50 Mindezen hátrányokon segíteni kíván a je­len szabadalom tárgyát képező automobil­cséplőgép, amelynél a hajtómotor a munkát végző cséplőgéppel egy egységes szerkezetbe van összeépítve, amiáltal a következő főbb 55 előnyökhöz jutunk, szemben az eddig szoká­sos szerkezetekkel: 1. Két különálló gép helyett egy egységes és könnyen áttekinthető gépünk van, amely ugyanezen oknál fogva lényegesen olcsóbban 6Q is készíthető el, mint két külön gép, s elesik mindazon sok segédkészülék, amely különösen a gőzlokomobiloknál elkerülhetetlen és ezzel a segédszemélyzet száma is lényegesen apaszt­ható. A beszerzési és karbantartási költségek 65 mindezeknél fogva közel a felükre reduká­lódnak. 2. A gép úgy van szerkesztve, hogy a csép­lési munka befejeztével a cséplőszekrény, le­gyen akár vas-, akár favázas, a kocsiszerke- 70 zetről könnyen leszerelhető és helyébe egy teherhordásra alkalmas kocsiszekrény alkal­mazható. A gép tehát az év többi részében mint teherautomobil hasznosítható, akár magában a gazdaságban elvégzendő termény-, áru- és 75 anyagfuvarozásra, akár esetleg bérfuvaro­zásra is. A gép ilymódon néhány hét helyett az egész éven keresztül használható a gazda-

Next

/
Thumbnails
Contents