81281. lajstromszámú szabadalom • Öröknaptár

Megjelent 1935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 81281, SZÁM. — Vll/a. OSZTÁLY. öröknaptár. Lehner Ödön tanár, Budapesten. A bejelentés napja: 1920. évi november hó 23-ika. Jelen találmány tárgya olyan évről-évre használható naptár, melyen évente csak egyszer kell változtatni (egy lapot balra forgatni), hogy az újesztendő naptárát 5 megkaphassuk; ezenkívül segélyével el­múlt vagy jövő évek naptárát egyszerűen meg lehet határozni. A naptár két részből áll: az elől levő „évi naptárból" (1. ábra) és a hátlapon 10 levő „évszám korongból" (3. ábra), mely részek egymástól függetlenül is használ­hatók. Az „évi naptár" a következő ré­szekből áll: (A) fix helyzetű lapból, mely kör- vagy más alakú is lehet, melynek 15 peremére a hónapok nevei, egy középső, kisebb és forgatható (B) lapból, melynek peremére a hét napjainak nevei és végül egy forgatható, legfelsőbb (C) lapból, melyre hét körcikken a napok sorszámai 20 (1—31-ig) vannak írva és pedig úgy, hogy az egy cikken levő számok egymástól 7-el különböznek. Ez utóbbi (C) korong az (A) és (B) korongokat födi, de a (B) korong peremére írt nap-nevek láthatóvá 25 tételére rajta keskeny, ablakszerű kivágá­sok vannak; úgyszintén az (A) korong vagy lap peremére írt hónap-nevek elő­tüntetésére az 1., 8., 15., 22. és 29. számo­kat tartalmazó körcikk vége megfelelően 30 ki van vágva. (A rajzban az (A) korong széle le van tördelve, hogy az alatta levő hónap-nevek láthatók legyenek.) Az (A) korong vagy lap pereme 7 szeletre van osztva, melyekbe a hónapok nevei a kö-35 vetkező csoportosításban vannak írva: 1. Jan., október; 2. Május; 3. Aug. és szökőév febr.; 4. Febr., márc., nov.; 5. Június; 6. Szept., dec.; 7. Ápr., június és szökőév jan. 40 A középső (B) korongot évente csak egyszer kell forgatni és pedig addig, míg a január 1-ének megfelelő nap neve az (A) korong január felírású körcikkével összeesik; ezzel megkapjuk az illető év naptárát. A következő év naptárát ebből 45 úgy kapjuk meg, hogy a (B) korongot egy hellyel (nappal) balra forgatjuk. Szökőév naptárát a megelőző év nap­tárából a (B) középső korongnak 2 hely­lyel balra való forgatásával nyerjük. 50 Szökőévben a január és február hóna­pok naptárát a kis körökkel vagy más jel­lel ellátott rovatokra való ráállítással nyerjük. A folyó év bizonyos hónapjának naptárát úgy kapjuk meg, hogy a (C) ko- 55 rongot (F) fogó segélyével addig forgat­juk, míg a rajta levő kivágásban az (A) korong peremére írt megfelelő hónap neve feltűnik. E hónap valamely dátumá­hoz tartozó nap nevét azon körcikk ab- 60 lakszerű kivágásában leljük, amelyik az illető dátumot tartalmazza. Az évi „nap­tár" önállóan is használható, de régi vagy távoli jövő évek naptárának kényelmes megállapítására még a hátlapon levő „év- 65 szám-korongot" is igénybe vesszük. Ez egy forgatható (D) korongból vagy lap­ból és ezt körülövező, fix helyzetű (A) kettős sávból pl. körgyűrűből áll. A leg­szélsőbb sávba vagy körgyűrűbe a napok 70 nevei, a középső körgyűrűbe vagy sávba az évszámok két első számjegye (az ez­resek és a százasok), a (D) korongra vagy lapra pedig 7 körcikkben az évszá­mok 2 utolsó számjegyei vannak írva 75 (a tízesek és egyesek). Az ezresek és szá­zasok elrendezése a következő: A „hétfő" felírású rész fölött és attól jobbra eső első részbe kerül a 18-as. Ettől balra ha-

Next

/
Thumbnails
Contents