81251. lajstromszámú szabadalom • Körző

Mecielent 19S5. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 81251. SZÁM. — IX/a/b. OSZTÁLY. Körző. Müller Tódor hivatalnok és Haefeli Oszkár hivatalnok mindkettő Zürichben. A bejelentés napja: 1918. évi augusztus hó 27-ike. Elsőbbsége: 1916. évi október hó 19-ike. 10 A jelen találmány tárgya körző, mely két vezetősínnel és egy irónt vagy effélét hordó tartót tartalmazó rúddal van el­látva, mely utóbbin két, a vezetősínek hornyában csúszó vezetőtest van ágyazva. Az ismert ilyen fajtájú körzőknél a ve­zetősínek derékszögben szilárdan vannak egymáshoz kötve. Az ilyen körzők tudva­levőleg ellipsisek rajzolására valók. A találmány tárgyát képező körző ezektől az ismert körzőktől abban külön­bözik, hogy itt az egyik vezetősín a má­sikon forgatással elállíthatóan van meg­erősítve, úgyhogy elforgatásával az egy-15 másra merőlegesen állított vezetősínek által meghatározott középhelyzetéből jobbra vagy balra állítható. Ezzel a kör­zővel tehát, a vezetősínek egymásra merő­leges helyzetében, megadott tengelyekhez 20 képest normálisan álló ellipsisívek, azok­nak egymáshoz képest ferdére beállított heyzetében pedig olyan ellipsisívek rajzol­hatok, melyek ugyanazon tengelyekkel bíró, de nagyobb görbületű ellipsisívek, 25 tehát megközelítőleg úgynevezett kosár­vonalívek. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának három foganatosítási példája van bemutatva. Az 1. ábra az első foganatosítási példa elülnézete, a 2. ábra felülnézete, a 3. ábra a 2. ábra A—B vonala szerint vett metszete, a 4. ábra a 2. ábrának nagyobb léptékben rajzolt részlete, az 5. ábra a körző egy részének oldalné­zete, rúdkörzőnek berendezve, a 6. ábbra az 5. ábra alulnézete, a 30 35 7. ábra nagyobb léptékben rajzolt rész­lete, a 8. ábra a körzővel rajzolt ellipsis, ill. kosárvonal egy darabja, a 9. ábra a körző második foganatosítási példájának részlete, részben felülnézetben, részben vízszintes metszetben, a 10. ábra a 9. ábra alulnézete, a 11. ábra a harmadik foganatosítási pél­dának a 10. ábrához hasonló nézete és a 12. ábra ennek a 9. ábrához hasonló vízszintes metszete. Az ábrákon (1) és (1') jelöli a két ve­zetősínt, melyekben egy-egy (2), ill. 2') vezető horony van kiképezve, míg (3) az (1) vezetősínre merőlegesen elrendezett, véle mereven összekötött alátétsínt jelöli, melyen az (1') forgatható vezetősín nyugszik. Az (1') vezetősínnek egyik vé­gén egy a (2') horony fenekébe beeresz­tett (4) nyúlványa van, mely a vezetősín ezen végéből kinyúlik és az (5) tengely körül forgathatóan van az (1) vezetősín­hez erősítve (2., 3. és 5. ábrák). A (2') horony oldalfalainak végébe két (4') vezető-nyelv van beeresztve, melyek a (2') horony ezen végéből kinyúlnak. Ezen (4') vezetőnyelvek szabad vége az (1) vezetősín egy kivágásába nyúlik be, mely olyan alakú, hogy a vezetőnyelvek ezen vége, az (1') forgatható vezetősín két határhelyzetében, ezen kivágás ferdén le­metszett oldalfalaihoz támaszkodhatik. A (4') vezetőnyelvek a (2') horonynak a (2) horonyba való sima átmenetét közvetítik az (1') vezetősín bármely helyzetében. A (3) alátétsínen (6) vonalas skála van el­rendezve, azon célból, hogy az (1') vezető-10 45 50 55 G0 65 70 75

Next

/
Thumbnails
Contents