81246. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkálisók előállításáraa moslékhamu és más hasonló termékek finomításánál előálló maradékokból

Megjelent 1935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81246. SZÁM. — IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás alkalisók előállítására a moslékhamú és más hasonló termékek finomításánál előálló maradékokból. Dr. Morgenstern Ottó vegyész Olmützben. A bejelentés napja: 1920. évi szeptember hó 16-ika. Ausztriai elsőbbsége: 1917. évi október hó 31-ike. A moslékhamunak és más hasonló termé­keknek hamuzsírra és kálisókra való finomí­tásánál finoman elosztott szán marad vissza, amely súlyának 30%-áig a könnyű alkáliák 5 sóit abszorbció révén visszatartja. Az eddig szokásos eljárásokkal, melyeknél alkáliás ol­datokban dolgoznak, ezen sómaradékok visz­szanyerése ama nagy abszorbeálóképesség kö­vetkeztében lehetetlen, amely a legfiinomabban 10 elosztott szénnek ilyen oldatokban a saját­sága. Az új eljárás ennélfogva ezen sómarádék­nak kivonását megfelelő savanyú oldatban végzi, amelyben a finoman elosztott szén ;ab-15 sziorbeáló képessége rendkívül nagy, mérték­ben csökkentett. Erre a célra a szén-alkálisó­elegyet, amely az alkáliás oldatban való szo­kásos munkánál terhes hulladék gyanánt ma­rad vissza, savakkal megsavanyítjuik, ame-20 lyeknek megválasztása azon sókhoz igazodik, amelyeket reakciótermék gyanánt előállítani akarunk. Adott esetben a sóik további feldol­gozásához szükséges mennyiségű vizet vagy más higítószert megelőzően vagy, a savval 25 együtt, vagy utólag adjuk hozzá. A reakció­hőmérsékletet szintén a sók további feldolgo­zásának megfelelően kell megválasztani. Ez­után a sóoldatot a széntől különválasztjuk és a kívánt mértékig raffináljuk. A mellékter­mék gyanánt kapott szenet is új savmenmyi- 30 ségek behatása alatt a kívánt fokig raffinál­hatjuk, mi mellett ezeket a savmennyiségeket célszerűen kevésbé tiszta szán raffinálásához és végül szén-alkálisókeverékek, vagyis új ki­indulási any,ag, megsavanyításához használ- 35 hatjuk fel. Szabadalmi igények: 1. Eljárás alkálisók előállítására a moslék­hamunak és más hasonló termékeknek finomításánál előálló szénalkálisómaradé- 40 kokból, jellemezve azáltal, hogy a sókat savanyú oldatban állítjuk elő. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganatosí­tási módja, jellemezve azáltal, hogy a szén­mellékterméket savak behatása alatt meg- 45 felelő hőmérsékletöken raffináljuk, mely savakat azután kevésbé tiszta szén raffi­nálásához és végül új szén-alkálisóelegyek megsavanyításához használhatjuk fel. (Stádium nyomda, Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents