81238. lajstromszámú szabadalom • Eljárás karbomidoldatok besűrítésére és beszárítására

I Megjelent 1935. évi május hó í-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 81238. SZÁM. — iV/h/1. OSZTÁLY. Eljárás carbamidoldatok be sűrítésére és beszárítására. Metalibank und Metallurgische Gesellschaft Aktien­gesellschaft cég Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1921. évi március hó 19-ike. Németországi elsőbbsége: 1916. évi szeptember hó 13-ika. A carbamidoldatok eddig szokásos mód­szerekkel végzett bepárolásánál az a kel­lemetlenség mutatkozott, hogy a carbamid ammóniák-képződéssel, tehát nitrogén­r> veszteséggel járó bomlása nem volt elke­rülhető. Súlyos hátrányt képezett továbbá az a körülmény is, hogy a bepárolás köz­ben a fémes bepároló edények megtámad­tattak s ennek folytán a bepárolt carba-10 midba fémes fertőzmények jutottak. Kü­lönösen hátrányosan lépett fel ezen körül­mény a mésznitrogénből termelt carbamid­oldatoknál, melyek a mésznitrogén előál­lítási módja folytán bizonyos mennyiségű jr, chlorcalciumot tartalmaznak. A carba­midoldatok eddig használatos bepárlási módszereinél további hátrányt képezett az is, hogy a carbamid-maradékból a víz utolsó nyomai csak igen nehezen voltak 20 eltávolíthatók s az így beszárított car­bamidnak több célra, például szórható műtrágya gyanánt való alkalmazásánál különböző nehézségek • merültek fel. Kitűnt már most, hogy mindezen hát-25 rányok elkerülhetők, ha a earbamidolda­tokat úgy pároljuk be, hogy legfinomab­ban elosztott ködszerű elporlasztásban gáz-alakú szárítóközeggel (például lég­árammal) hozzuk érintkezésbe. Ezt leg­:',() célszerűbben egy magábanvéve ismert el­járás szerint végezhetjük, mely abban áll, hogy a carbamidoldatokat egy elgőzölési térben legfinomabb ködrészecskékből ké­pezett fátyol alakjában vízszintes irány­:1B ban kiterjesztjük s e ködfátyolra úgy ve­zetjük a gázalakú szárítóközeget, hogy a ködfátyol vízszintes áramlása lényegileg fentartassék s a gázáram főleg csak a ködfátyol szélén távozhasson. A folyadék köddé való porlasztása és vízszintes ki- 40 terjesztése legcélszerűbben például egy tér belsejében nagy sebességgel forgó tárcsa révén eszközölhető, melyre a folyadék rá­vezettetik. Carbamidoldatoknak ezen el­járás szerint végzett bepárlási kísérletei 45 több tekintetben meglepő eredményeket szolgáltattak. Nemcsak hogy a nitrogén­veszteségek voltak majdnem tökéletesen elkerülhetők, de emellett még bizonyos mennyiségű chlorcalciumot tartalmazó r>o carbamidoldatok gyakorlatilag tökéletes beszárítása sem okozott nehézségeket. Általában célszerű a carbamidoldatokat a jelen eljárás szerint beszárításuk előtt vacuumban való bepárolás révén lehető- r,r, leg besűríteni. A jelen találmány további meglepő és előnyös hatása abban áll, hogy a carba­mid eltérően a fentismertetett bepárlási eljárással szárított egyéb testektől, nem GÜ finom és alig érezhető por alakjában szá­rad be, hanem szemcsékben. A finom ré­szecskék ugyanis szemcsékké sülnek össze, ami a carbamidnak trágya gyanánt való alkalmazásakor rendkívüli előnyt képez, (i r , mert a szemcsés halmazállapot révén a szóráskor a porzás teljesen elkerültetik. A szemcsés halmazállapot megnehezíti to­vábbá a levegőből való nedvességszí­vást ÍS. 70 Példa: Mésznitrogénből készült 1800 liter car­bamidoldatot zárt térben 3 órai időtartam alatt egy percenként 10.000 fordulatot

Next

/
Thumbnails
Contents