81199. lajstromszámú szabadalom • Ujítás önműködő vagy ismétlő lőfegyvereken

Megjelent 1935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81199. SZÁM. — XlX/a. OSZTÁLY. Újítás önműködő vagy ismétlő lőfegyvereken. Fabrique Nationale d' Armes de Guerre cég Herstalban (Belgium). A bejelentés napja: 1913. évi június hó 5-ike. A találmány önműködő vagy ismétlő lőfegyverekre vonatkozik s lényegileg ab­ban áll, hogy a závárzattok felületének valamennyi látható része zárt, kivéve az i alsó részt, melyen a sátorvas előtt a ki­lökő nyílás van elrendezve. A találmány szerint tehát a závárzat­toknak rendesen látható felületrészei (felső lapja és oldalai) épek maradnak, > ami a fegyvernek igen tetszetős és köny­nyed külsőt kölcsönöz. Másfelől a töltény­hüvelyeknek lefelé való kilökése azzal az előnnyel jár, hogy a lövész nincs kitéve a veszélynek, hogy a töltényről véletlenül > leszakadó részek megsértsék vagy a rob­banási gázok megégessék. A kilökés ezen módjának megvalósítá­sára természetesen sokféle szerkezet al­kalmazható, melyeknek kiképzése a tölté-3 nyek továbbítására, vezetésére, a csőbe való betolására, valamint a hüvely vissza­húzására és kilökésére használt szerkeze­tek kivitelétől függ. A mellékelt rajz a találmánynak oly ön-5 működő fegyveren való alkalmazását tünteti fel, amelyben a töltények egymás mögött egy sorban vannak elrendezve. A rajzon az 1. ábra a lőfegyver jobboldali, a 0 2. ábra baloldali nézetét, a 3. ábra felülnézetét, a 4. ábra alúlnézetét, az 5. ábra a závárzattok nagyobb léptékű hosszmetszetét, a zároló zárt helyzeté-6 ben, a 6. ábra a závárzattok ugyanilyen met­szetét a zároló nyitott helyzetében, köz­vetlenül a hüvely kilökése után, a 7. ábra pedig a 6. ábrának az A—B vo­nal szerint vett még nagyobb léptékű 40 metszetét mutatja. Az (1) závárzattok hátsó részén egy csatorna van elrendezve a (2) töltények számára. A leghátulsó töltényre egy (fel nem tüntetett) rúgó hat, melynek befő- 45 lyása a többiekre is átterjed, úgyhogy a legeiül levő töltény lövedékének hegye a (3) lejtőhöz nyomódik. Midőn a (4) zá­roló el van zárva, az első töltény nem mozoghat lefelé, mivel a zároló felső 50 lapjához ütközik. Mikor a zároló vissza­húzatik, a töltény lesüllyedhet s addig haladhat lefelé, míg egy kis (5) ru­góhoz nem érkezik, mely azt megakasztja. A tölténynek ezen lesülyedése folytán a 55 töltény peremének alsó széle a zároló pá­lyájába kerül, úgyhogy midőn a zároló ismét előre mozog, a töltényt a kis (5) rugó félrenyomása mellett magával viszi, mi­közben a lövedék csúcsa a (3) lejtőn le­felé csúszik, míg végül a töltény a töltény­űrbe jut. Lövés után a (4) zároló hátralöketik s a töltényhüvelyt a (6) vonóhorog hátra­húzza. Midőn a hüvely felső széle a (7) kidobóhoz ér, (mely a feltüntetett kivi­telnél a závárzattoknak két ütközőjéből áll) a hüvely lefelé hajlik és a závárzattok alsó felületén a (9) sátorvas előtt kiképe­zett (8) nyíláson át kiesik. Megjegyzendő, hogy a töltényűrbe ve­zetendő töltényt nem szükséges, mint a feltüntetett példánál történik, felülről be­vezetni, minthogy a töltény alkalmas szer-60 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents