81173. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a vattabetétnek cigarettahüvelyek szopókapapirosára való ráhelyezésére

Megjelent j_935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81173. SZÁM. — XlII/d. SZÁM. Berendezés a vattabetétnek cigarettahüvelyek szopókapapirosára való ráhelyezésére. Lerner Frigyes mérnök és gyáros, Bécsben. A bejelentés napja: 1921. évi március hó 10-ike. A vattadugós cigarettahüvelyek előállítása tudvalevőleg úgy történik, hogy vattakonóc­ról folytatólag apró darabokat vágunk le és ;zeket ahhoz a papírcsíkhoz vezetjük, mely-DŐl a hüvely szopókájába betolandó tekercset készítjük, melyen a vattabetétet tűvel rög­sítjük. A jelen találmány célja, hogy cigaretta­hüvely előállításánál a munkaeljárás vázolt részének foganatosítására szolgáló, eddigelé ismeretes berendezéseket egyszerűsítse, ez­íltal a működést megbízhatóbbá tegye és a /attakanóc egyenletes előretolását biztosítsa. Ezeket a feladatokat a jelen találmány azál­:al oldja meg, hogy egy a berendezés állvá­íyában egyenesben vezetett tolattyú úgy a /attakanócot szétvágó kést, valamint a ka­íócrészeknek a papíroscsíkhoz tapasztó rattatűt is működteti. A vattakanóc egyenle­;es előretolásának biztosítására az ezen ka­íócot előremozgató szállítókerék, nem mint sddig, a kanócot vezető csövecske előtt vagy nögötfc van ágyazva, hanem a vezető csö­vecske oldalsó nyílásán át annak belsejébe íyúlik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának >éldaképeni foganatosítási alakját tünteti fel. Az 1. és 2. ábrák a berendezés oldal- és elülnézetét szemléltetik. A 3. ábra metszet az 1. ábra A—B vonala zerint. A 4. ábra a kést és a vattatűt működtető olattyú nézete. Az (a) állványban van ágyazva a két (m), n) vezető görgő (1. ábra). A görgők között O) papírcsíkot húzunk át, melyből levágás­ai és a levágott daraboknak spirális alak­lan való begöngyölítésével állítjuk elő a hü­elyek szopókái számára való betéteket. Az (m), (n) görgök mellett van elrendezve a 40 (c) vattakanóc (b) vezetőcsövecskéje, mely­nek a (C) nyíl irányában való továbbítását (3. ábra) a (d) szállítókerék végzi. Ez a ke­rék a (b) csövecske oldalsó kivágásán át nyúlik a (b) csövecskébe. A (b) vezetőcső- 45 vecske kilépési nyílása előtt az (a) állvá­nyon helytálló (f) kés van rögzítve (4. ábra), mely a mozgatható (g) késsel működik együtt. Ez utóbbi a (t), (h) vezetékekben ágyazott (1. ábra) (i) tolattyúban van rög- 60 zítve (4. ábra). Az (i) tolattyúból (j) csap nyúlik ki, melyre az (i) tolattyút ide-oda mozgató szögemelő hat (1. ábra). Az (f), (g) kések által minden egyes munkamenetnél levágott kanócdarab a fölül 55 nyitott (p) vályúba kerül (3. ábra), mely az (q) állványon van elrendezve és mely fölött az (O) papíroscsíkot elvezetjük. A (q) áll­ványban függélyes irányban mozgatható (i) tolattyún foglal helyet az (s) vattatű. Ez 60 a tű a (p) vályúnak alsó, (u) nyílásán át hatol be abba a vályúba, a levágott kanóc­darabot megfogja és az (o) papíroscsíkba be­nyomja, mimellett az (s) tű csúcsa kissé behatol a (w) fedőlemezen kiképezett (v) 65 bevágásba. A függélyes fel- és lefelé mozgást az (i) tolattyú és az (s) vattatű az (i) tolattyútól kapják. Ezen célból ez a tolattyú két foko­zatú (x) hasítékkal van ellátva (4. ábra), 70 melyben az (i) tolattyún rögzített (z) csa­pon elrendezett (y) görgő fut. Ha az (i) tolattyú az 1. ábra szerinti hely­zetből balfelé mozog, akkor az (i) tolattyú és az (s) vattatű süllyed, úgy hogy a vatta- 75 kanóc előretolható. Az (i) tolattyúnak vissza­felé mozgásánál az (f), (g) kések a kanóc­nak előretolt részét levágják, az (i) tolattyú és az (s) vattatű megemeltetnek és a levá-

Next

/
Thumbnails
Contents