81154. lajstromszámú szabadalom • Lámpa

Megjelent j_935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 81154, SZÁM. — n/d. OSZTÁLY. Lámpa. is Kovács Lajos malomtulajdonos, Kovács Jenő szerelő, Somogyaszalón. A bejelentés napja: 1921. évi június hó 14-ike. A háborúban beállott anyagínség hatá­ban érzékenyen mutatkozott a világítás rén is. A nyersanyagok közül, különösen békében e célra jóformán kizárólagosan sználatban volt petróleum lényegesen ígdrágult, csak külföldről és különösen falusi ember számára vált nehezen be­srezhetővé. Az alkohollal táplált lám­k beszerzése eléggé költséges, emellett ok többnyire kényesek is, az égő gáz­n hevített gázharisnya könnyen szakad­n kevésbé gondos kezelésnél, vagy ha lámpát nem fix-helytálló, hanem hor­zható kézi lámpaként szerkesztjük; de gül a táplálásukhoz szükséges szesz m állítható elő vagy szerezhető be lé­egesen könnyebben a petróleumnál. Olajok, de általában sűrűn folyó tü­lőanyagok eddigelé úgyszólván csak mé­ssekben nyertek alkalmazást. Nehezen ivódtak fel a bélben, sűrűségüktől füg­én bizonyos magasságon túl egyáltalá­n nem, úgyhogy adott esetekben esetleg yáltalán nem is használhatók világítási lókra, mert nem szívódván fel vagy m eléggé gyorsan szívódván fel a bél­n, csak ennek gyors elkormozódását és igését eredményezné alkalmazásuk. A jelen találmány tárgya már most oly mpás, amely kiküszöbölvén a sűrű ola­k alkalmazását gátló körülményeket az ő szintje és a folyadéktartány közti vódifferencia majdnem teljes kiküszöbö-3e által lehetővé teszi egyrészt sűrűn lyó s kis adhézióval bíró égőfolyadé­k alkalmazását s ennek következtében isrészt a lámpa lehető legegyszerűbb nstrukcióját, esetleg ennek kézilámpa­erű kiképzését; olcsón előállítható voltá­nál fogva pedig mindenki számára köny- 40 nyen való beszerzési és üzembentartási lehetőségét is, mert a táplálásához szük­séges égőanyagot, esetleg növényi ere­detű pl. repce-, napraforgó-, kender-, tökmag vagy más magvakból, szükség 45 esetén bárki maga is előállíthatja. A találmány lényege, mint már fentebb jeleztük, abban áll, hogy a folyadéktar­tány az égő^ magasságában van elren­dezve és a lámpa tartóoszlopában elren- 50 dezett függélyes helyzetű béltartócsővel közlekedik, úgyhogy az olaj vagy effélte az égőhöz a bélnek cáak azon kis szaka­szán vezettetik kerésztül, amely az égő és folyadékfelszín nívókülönbségének meg- 55 felel. A mellékelt rajzban a találmány egy kiviteli alakját mutatjuk be, amely asz­tali lámpa gyanánt van kiképezve. Ter­mészetesen épúgy szerkeszthető a talál­mány függőlámpaként is az egyes alkat* részek megfelelő kiképzése mellett. Az 1. ábra a lámpa függélyes metszete; a 2. ábra annak elölnézete; a 3. ábra a bélvezeték részletrajza; a 4. ábra pedig a lámpabelet mozgató szerkezet részletrajza. A lehetőleg lapos kiképzésű és maga­san, közvetlen az égő szintje alatt elren­dezett (1) folyadéktartányba a (2) nyílá- 70 son át betöltendő* égőanyag a tartány (3) alsó csőnyúlványán keresztül az (5) lámpabelet felvevő függélyes helyzetű (4) csőbe kerül. A teljesen megtöltött (1) tar­tányban a folyadék felszíne az égő szint- 75 jében vagy legfeljebb néhány mm-rel ala­csonyabban legyen, legalsó helyzetében pedig még mindig csak annyira essék az 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents