81137. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízöblítéses klozetteszékek előállítására hidraulikus anyagból

Megjelent 1935. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81137. SZÁM. — XVIl/d. OSZTÁLY. Eljárás vízöblítéses klozetcsészék előállítására hidraulikus anyagokból. Kájlinger Mihály gépészmérnök, a Székesfővárosi Vízművek vezérigazgatója, Budapesten. A bejelentés napja: 1921. évi április hó 7-ike. Jelen találmány hidraulikus kötőanyagok­ból, mint betonból készült vízöblítéses klozetcsészékre vonatkozik és tárgya eljárás az ilyen klozetcsészék előállítására. 5 öntöttvasból és kerámiai anyagokból ké­szült klozetcsészéknél a vízöblítő-gyűrű a csészével egy darabból készül, ami a for­mázótechnika szokásos módszerei mellett nem okoz nehézségeket. Betonból vagy vas­l) betonból készült klozetcsészék előállításánál azonban, különösen annak folytán, hogy az itt alkalmazott formák szilárd anyagból ké­szülnek, melyek közé a betonmasszát beön­tik vagy csömöszölik, melyeknek tehát az 5 elkészült lekötött darabból kivehetőknek kell lenniök, az öblítőgyűrű előállítására eddig csupán egyetlen kézenfekvő meg­oldás kínálkozott: a csésze és öblítőgyűrű elkülönített előállítása és ezeknek utólagos 3 összeragasztása. Ennek azonban hátránya az, hogy nagyon pontos előállításmódot kí­ván, különben a részek nem illeszthetők jól össze, ezenkívül, ha a ragasztásban a legki­sebb hiba is támad, a csésze az öblítéskor j folyik. Jelen találmány lehetővé teszi, hogy az öblítőgyűrűt a csészével egy darabból állít­suk elő. A találmány tárgyát tevő eljárás két foganatosítási módja a mellékelt rajzon 1 példaképpen az ismert „Continental" csésze­alakkal kapcsolatban van feltüntetve, de ter­mészetesen bármely más hasonló csésze­alakhoz is megfelelően alkalmazható. Az 1—4. ábrák az öblítőgyűrűnek képlé­> keny anyagból formált mag segítségével való előállítását mutatják; az 5—6. ábrák a kész klozetcsészét tüntetik fel, míg a 7—11. ábrákon az eljárás egy másik foga­) natosítási módja látható. A találmány lényege abban van, hogy a csészét először magában, öblítőgyűrű nélkül alakítjuk ki s ennek megkeményedése után készítjük el rajta az öblítőgyűrűt, még pedig az első foganatosítási mód értelmében a 45 csészére való folytatólagos ráformázás, a második foganatosítási mód értelmében pe­dig egy külön elkészített gyűrűrész megfe­lelő kiegészítése útján. Az első foganatosítási mód értelmében 50 (1—4. ábrák) a következőkép járunk el: A klozetcsésze készítése a következő: Az (1) betoncsésze készítése oly módon történik (1. ábra), hogy a (2) lapra helye­zett és a (3) lappal, valamint a (4) csava- 55 rokkal beállított (5) és (6) vassablónok (1) közét például 1:1 arányban kevert portland­cementet betonnal kiöntjük, kiöntés után rögtön, tehát a beton kötése előtt 2—3 mm. átmérőjű, görbített (7) vasdrótokat dugdo- 60 sunk a betonba, úgyhogy a drótok mintegy 2 centiméter magasan kiálljanak. Még a ki­öntés előtt elhelyezzük a víz beömlésére szolgáló (8) csődarabot és az ülésdeszka felerősítésére szolgáló, később kiöntendő 65 (19) fülnek (6. ábra) a helyére a (9) sab­lont. Az (1) betontest lekötése után (6) és (9) sablonokat kivesszük s a belsőrészt (10) homokkal töltjük ki (3. ábra), amelyre (11) sablon segélyével a (16) gyűrű (5. ábra) 70 kiképzése céljából (12) agyagot, vagy más­efféle képlékeny anyagot formálunk. Ennek megtörténte után a (11) sablont eltávolít­juk. Ekkor a (13) és (14) sablonokat he­lyezzük el oly módon, hogy a (13) sablon 75 ráfekszik az (5) külső sablonra, (14) sablon pedig a homokra. Ily módon a (13) és (14) sablonokkal most már kiönthetjük az öblítő­gyűrűt és az ülésdeszkát tartó (19) füleket (4. ábra). A fül szilárdságának a fokozására 80 a mintegy 3—4 mm. átmérőjű (15) drótot

Next

/
Thumbnails
Contents